Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 20/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: ...quipements mÈdicaux

2021/S 199-519127  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Wroc?aw: ...quipements mÈdicaux

2021/S 199-519127

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 196-507930)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROC?AWIU
Adresse postale: UL. BOROWSKA 213
Ville: WROC?AW
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 50-556
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Magda Jellin
Courriel: mjellin@usk.wroc.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.usk.wroc.pl
Adresse du profil díacheteur: www.usk.wroc.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Doposa?enie Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii R?ki oraz Kliniki Angiologii, Nadci?nienia T?tniczego i Diabetologii

NumÈro de rÈfÈrence: DZP.242.462.2021

II.1.2)
Code CPV principal
33100000 ...quipements mÈdicaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Doposa?enie Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii R?ki oraz Kliniki Angiologii, Nadci?nienia T?tniczego i Diabetologii - 5 zada

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 196-507930

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Zmiana postanowie umowy, odst?pienia od umowy
   1.  Zmiana postanowie umowy mo?e nast?pi za zgod obu stron na pi?mie pod rygorem niewa?no?ci, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spe?nieniu przes?anek przewidzianych w ustawie Prawo zamÛwie publicznych.
   2.  Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewa?no?ci, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowie?, ktÛre by?yby niekorzystne dla Zamawiaj?cego, je?eli przy ich uwzgl?dnieniu nale?a?oby zmieni tre? oferty, na podstawie, ktÛrej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ?e zachodzi jedna z przes?anek, o ktÛrych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
   3.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie ilo?ci przedmiotu umowy oraz warto?ci umowy w sytuacji gdy nast?pi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpo?rednio zwi?zana z przedmiotem zamÛwienia wynikaj?cym z niniejszej umowy. Wynagrodzenie ca?o?ciowe ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do zmniejszonego zakresu przedmiotu umowy.
   4.  W sytuacji wyst?pienia si?y wy?szej, przez ktÛr rozumie si okoliczno?ci nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub te niemo?liwe do unikni?cia, w szczegÛlno?ci: kl?ski ?ywio?owe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany zagro?enia epidemiologicznego, stany nadzwyczajne, w tym stany kl?ski ?ywio?owej, decyzje, zarz?dzenia organÛw pa?stwa itp., ktÛra w bezpo?redni sposÛb wp?ynie na okoliczno?ci realizacji umowy, dopuszcza si zmian umowy w zakresie: a) terminu realizacji dostawy poprzez jego wyd?u?enie, o czas umo?liwiaj?cy realizacj dostawy nie d?u?szy jednak ni 1 miesi?c od dnia wskazanego w ß 3 ust. 2; b) asortymentu b?d?cego przedmiotem umowy poprzez jego zast?pienie innym asortymentem, spe?niaj?cym warunki okre?lone w ust. 10 poni?ej. Przedmiotowe zmiany b?d wprowadzone aneksem, na podstawie uzasadnionego oraz udokumentowanego wniosku Wykonawcy i b?d obowi?zywa przez okres wyst?powania okoliczno?ci Ñsi?y wy?szeî. Po jej ustaniu Strony powrÛc do pierwotnych zapisÛw umownych w drodze aneksu do umowy.
   5.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie przedmiotu zamÛwienia w sytuacji gdy nast?pi zmiana numerÛw katalogowych produktÛw, przy jednoczesnym zastrze?eniu braku zmian cen na wy?sze oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrÛw przedmiotu zamawianego.
   6.  W sytuacji, gdy Zamawiaj?cy nie otrzyma dotacji lub otrzyma dotacj ale w wysoko?ci mniejszej ni planowana zmianie ulega umowa w zakresie ilo?ci nabywanego asortymentu, b?d?cego przedmiotem umowy poprzez proporcjonalne ich zmniejszenie do poziomu faktycznie otrzymanej przez Zamawiaj?cego dotacji oraz odpowiednie proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia w oparciu o ceny jednostkowe sprz?tu wynikaj?ce ze z?o?onej oferty.
   7.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie terminu jej obowi?zywania w przypadku wyst?pienia gwa?townej dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczno?ci, niezale?nych od ?adnej ze Stron (gospodarczych, politycznych, spo?ecznych, atmosferycznych itp.), ktÛre w bezpo?redni sposÛb wp?yn na okoliczno?ci realizacji umowy. W przypadku wyst?pienia okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w zdaniu 1 Wykonawca kieruje pisemny, uzasadniony wniosek do Zamawiaj?cego o dokonanie zmian w zakresie skrÛcenia terminu obowi?zywania umowy, ktÛre nie mo?e przekracza okresu 4 miesi?cy liczonych od pierwotnie ustalonej daty ko?cowej obowi?zywania umowy. Obowi?zek wykazania wp?ywu okoliczno?ci okre?lonych w zdaniu pierwszym na realizacj umowy nale?y do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania niniejszej zmiany umowy przez Zamawiaj?cego.
   8.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie ceny przedmiotu umowy w przypadku przed?o?enia przez Wykonawc oferty korzystniejszej ñ zawieraj?cej ni?sz cen ni dotychczasowa.
   9.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zast?pienie produktu obj?tego umow odpowiednikiem w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania przez producenta asortymentu obj?tego umow?, b) wyga?ni?cia ?wiadectwa rejestracji, c) przed?o?enia przez Wykonawc oferty korzystniejszej dla Zamawiaj?cego. 10. Zmiana, o ktÛrej mowa w ust. 9 powy?ej, b?dzie dopuszczalna pod warunkiem, ?e odpowiednik b?dzie spe?nia wszystkie wymagania Zamawiaj?cego okre?lone w specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, nie b?dzie mia ni?szych parametrÛw od zaoferowanego w ofercie oraz b?dzie znajdowa zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment obj?ty umow i przy cenie nie wy?szej ni cena asortymentu obj?tego umow?. 11. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno?ci powoduj?cej, ?e wykonanie umowy nie le?y w interesie publicznym, czego nie mo?na by?o przewidzie w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy mo?e zagrozi istotnemu interesowi bezpiecze?stwa pa?stwa lub bezpiecze?stwu publicznemu, zamawiaj?cy mo?e odst?pi od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi?cia wiadomo?ci o tych okoliczno?ciach. W takim przypadku, Wykonawca mo?e ??da wy??cznie wynagrodzenia nale?nego z tytu?u wykonania cz??ci umowy. 12. Zamawiaj?cy mo?e odst?pi od umowy, w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przes?anek okre?lonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie publicznych. W przypadku zmian umowy dokonanych z naruszeniem przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie publicznych Zamawiaj?cy odst?puje od umowy w cz??ci, ktÛrej zmiana dotyczy. 13. Zamawiaj?cy mo?e odst?pi od umowy w przypadku nieotrzymania dotacji na zakup przedmiotu zamÛwienia lub te otrzymania dotacji w niewystarczaj?cej wysoko?ci, w terminie do 30 dni od dnia powzi?cia powy?szych informacji, nie pÛ?niej jednak ni do dnia __. 14. W przypadku nieotrzymania lub utraty dotacji przyznanej Zamawiaj?cemu z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zap?aci Zamawiaj?cemu kar umown w wysoko?ci utraconej dotacji niezale?nie od zapisÛw zawartych w ß 11. Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, tzn. z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si Wykonawc?: 7) ktÛry w sposÛb zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegÛlno?ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zamÛwienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych dowodÛw, art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp; 8) ktÛry, z przyczyn le??cych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykona lub nienale?ycie wykona albo d?ugotrwale nienale?ycie wykonywa?, istotne zobowi?zanie wynikaj?ce z wcze?niejszej umowy w sprawie zamÛwienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzi?o do wypowiedzenia lub odst?pienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast?pczego lub realizacji uprawnie z tytu?u r?kojmi za wady, art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp; 9) ktÛry w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzi Zamawiaj?cego w b??d przy przedstawianiu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu lub kryteria selekcji, co mog?o mie istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez Zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, lub ktÛry zatai te informacje lub nie jest w stanie przedstawi wymaganych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp; 10) ktÛry bezprawnie wp?ywa lub prÛbowa wp?ywa na czynno?ci Zamawiaj?cego lub prÛbowa pozyska lub pozyska informacje poufne, mog?ce da mu przewag w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp; 11) ktÛry w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawi informacje wprowadzaj?ce w b??d, co mog?o mie istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez Zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp.

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33112200 - Échographe 
33162200 - Instruments pour bloc opératoire