Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: ...quipements mÈdicaux

2022/S 56-146251  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Wroc?aw: ...quipements mÈdicaux 2022/S 056-146251 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc?awiu NumÈro national d'identification: 896-000-53-54 Adresse postale: C.K. Norwida 25 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-375 Pays: Pologne Point(s) de contact: Robert Nied?wiecki Courriel: pawel.korzeniowski@upwr.edu.pl TÈlÈphone: +48 713201031 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.upwr.edu.pl Adresse du profil díacheteur: www.upwr.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia wy?sza
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa ?rÛdoperacyjnego systemu obrazowania zieleni indocyjaninowej NumÈro de rÈfÈrence: I0CZZ000.271.69.2021
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa ?rÛdoperacyjnego systemu obrazowania zieleni indocyjaninowej dla Katedry i Kliniki Chirurgii Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc?awiu. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania w przypadku nieprzyznania ?rodkÛw przewidzianych na realizacj? zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 303 864.35 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Miejsce dostawy: Katedra i Klinika Chirurgii Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej pL. Grunwaldzki 51, 50-366 Wroc?aw.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa ?rÛdoperacyjnego systemu obrazowania zieleni indocyjaninowej. SzczegÛ?owy opis i wymagania techniczne przedmiotu zamÛwienia znajduj? si? w za??czniku nr 6 do SWZ ñ Parametry techniczne przedmiotu zamÛwienia. Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca udzieli? gwarancji i r?kojmi na ca?y przedmiot zamÛwienia minimum 24 miesi?ce liczone od daty podpisania protoko?u odbioru. Wykonawca mo?e wyd?u?y? okres gwarancji. D?ugo?? okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert i mo?e ulec wyd?u?eniu na warunkach okre?lonych w Rozdziale 17 SWZ. SzczegÛ?owe warunki gwarancji zosta?y okre?lone w Projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych Za??cznik nr 5 do SWZ. SzczegÛ?owe warunki realizacji zamÛwienia oraz warunki p?atno?ci zosta?y okre?lone w Projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cy za??cznik nr 5 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: okres gwarancji / PondÈration: 30% CritËre de qualitÈ - Nom: parametry techniczne / PondÈration: 10% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania w przypadku nieprzyznania ?rodkÛw przewidzianych na realizacj? zamÛwienia. Podany w dniach termin wykonania zamÛwienia (42 dni) wynika z przeliczenia liczby tygodni (6) na dni, a formularz og?oszenia nie przewiduje wype?nienia okresu realizacji zamÛwienia w tygodniach.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 001-000390
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa ?rÛdoperacyjnego systemu obrazowania zieleni indocyjaninowej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRO VITA Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Adresse postale: ul. Parafialna 1 Ville: Strzelce Opolskie Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 47-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 303 864.35 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 378 080.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. Ofert?, o?wiadczenia, sk?ada si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej. Oferta musi zawiera?: 1) Formularz ofertowy (sporz?dzony wg wzoru ñ za??cznik nr 1 do SWZ), 2) Jednolity Europejski Dokument ZamÛwienia (JEDZ) (wzÛr - za??cznik nr 2 do SWZ), 3) Parametry techniczne przedmiotu zamÛwienia (wzÛr ñ za??cznik nr 6 do SWZ) Ponadto z ofert? nale?y z?o?y?: 4) Zobowi?zanie, o ktÛrym mowa, o ktÛrym mowa w art. 118 ust 4 ustawy Pzp (wg wzoru - za??cznik nr 3 do SWZ) ñ je?eli dotyczy, 5) Pe?nomocnictwa osÛb podpisuj?cych ofert? do podejmowania zobowi?za? w imieniu Wykonawcy ñ je?eli ofert? sk?ada pe?nomocnik, 6) Pe?nomocnictwo dla pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia - dotyczy ofert sk?adanych przez WykonawcÛw wspÛlnie; Pe?nomocnictwo do z?o?enia oferty musi by? z?o?one w oryginale w takiej samej formie, jak sk?adana oferta (t.j. w formie elektronicznej). Dopuszcza si? tak?e z?o?enie elektronicznej kopii (skanu) pe?nomocnictwa sporz?dzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego po?wiadczenia sporz?dzonego stosownie do art. 97 ß 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, ktÛre to po?wiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b?d? te? poprzez opatrzenie skanu pe?nomocnictwa sporz?dzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pe?nomocnictwa nie mo?e by? uwierzytelniona przez upe?nomocnionego. W przypadku oferty sk?adanej wspÛlnie, ka?dy z WykonawcÛw osobno sk?ada Jednolity Europejski Dokument ZamÛwie? (JEDZ). W przypadku oferty sk?adanej wspÛlnie Wykonawcy sk?adaj? razem: a) Formularz ofertowy (za??cznik nr 1 do SWZ) b) Parametry techniczne przedmiotu zamÛwienia (wzÛr ñ za??cznik nr 6 do SWZ) c) Zobowi?zanie, o ktÛrym mowa, o ktÛrym mowa w art. 118 ust 4 ustawy Pzp (za??cznik nr 3 SWZ). Zamawiaj?cy zgodnie z art. 126 ust 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych:
   1.  Potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, aktualnej na dzie? z?o?enia; 2) O?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; wzÛr - za??cznik nr 3a do SWZ. 3) odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 -6 i w art. 109 ust. 1 pkt 4 stawy Pzp
   2. Potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu: wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz ktÛrego dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorstw.
   3.  ?rodkami ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w pkt 1 s?: - odwo?anie do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (art. 513 i nast. ustawy Pzp - skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie (art. 579 i nast. ustawy Pzp)
   4.  Odwo?anie przys?uguje na:
   1. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   1. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   1. 3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 ustawy Pzp.
   6.  Skarga do s?du przys?uguje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Pologne-Wroc?aw: ...quipements mÈdicauxType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux