Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 04/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:RÈactifs chimiques

2023/S 62-185560  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

28/03/2023
S62
Pologne-Wroc?aw: RÈactifs chimiques

2023/S 062-185560

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 047-137291)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Sie? Badawcza ?UKASIEWICZ - PORT Polski O?rodek Rozwoju Technologii
NumÈro national d'identification: 8943140523
Adresse postale: ul. Stab?owicka 147
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 54-066
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Oczkowicz
Courriel: joanna.oczkowicz@port.lukasiewicz.gov.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.port.org.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa odczynnikÛw i materia?Ûw zu?ywalnych na podstawie umÛw ramowych z podzia?em na 18 cze?ci

NumÈro de rÈfÈrence: PO.271.14.2023

II.1.2)
Code CPV principal
33696300 RÈactifs chimiques

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Zamawiaj?cy b?dzie udziela?, na podstawie umÛw ramowych zawartych w wyniku rozstrzygni?cia Post?powania, zamÛwie? na dostawy odczynnikÛw i materia?Ûw zu?ywalnych niezb?dnych do realizacji zada? badawczych w ramach ?rodkÛw w?asnych oraz projektÛw realizowanych przez Zamawiaj?cego. Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na 18 cz??ci, zwane rÛwnie? w dalszej cz??ci SWZ zadania, ktÛre stanowi? przedmiot odr?bnych post?powa? przetargowych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wraz z wymaganiami Zamawiaj?cego wzgl?dem przedmiotu zamÛwienia zosta?y okre?lone w za??czniku nr 2 do SWZ ñ Formularz wyceny oraz w za??czniku nr 3 do SWZ - wzÛr umowy

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 047-137291

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 03/04/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 04/04/2023

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 01/07/2023

Lire:

Date: 02/07/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 03/04/2023

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 04/04/2023

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa odczynnikÛw i materia?Ûw zu?ywalnych na podstawie umÛw ramowych z podzia?em na 18 cze?ci 04/04/2023 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33696300 - Réactifs chimiques 
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)