01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/10/2018
Date de péremption : 09/11/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: R╚actifs de laboratoire

2018/S 189-426420 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/10/2018 S189  - - Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Wroc?aw: R╚actifs de laboratoire 2018/S 189-426420 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc?awiu ul. C. K. Norwida 25 Wroc?aw 50-375 Pologne Point(s) de contact: Robert Nied?wiecki Courriel: robert.niedzwiecki@upwr.edu.pl Fax: +48 713205386 Code NUTS: PL51 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.upwr.edu.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.upwr.edu.pl www.upwr.edu.pl www.upwr.edu.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://www.upwr.edu.pl/przetargi/21866/dostawy.html Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es l'adresse suivante:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc?awiu, Kancelaria Og█lna, pok. 144, czynna w godz. 7:00 - 15:00 PL51 C.K. Norwida 25 Wroc?aw 50-375 Pologne Point(s) de contact: Robert Nied?wiecki Courriel: robert.niedzwiecki@upwr.edu.pl Fax: +48 713205386 Code NUTS: PL51 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.upwr.edu.pl www.upwr.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia wy?sza publiczna
I.5) Activit╚ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywna dostawa odczynnik█w laboratoryjnych na potrzeby projektu ĐBioTechNan ˝ Program Interdyscyplinarnych ?rodowiskowych Studi█w Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologiiţ Num╚ro de r╚f╚rence: R0AP0000.271.73.2018
II.1.2) Code CPV principal 33696500
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest: sukcesywna dostawa odczynnik█w laboratoryjnych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc?awiu przez okres 6 miesi?cy od daty zawarcia umowy. W ramach realizacji zam█wienia Wykonawca zobowi?zuje si do dostarczenia odczynnik█w, zgodnie z za??cznikiem nr 6 do SIWZ ˝ Arkusz kalkulacyjny zawieraj?cy opis przedmiotu zam█wienia. Wykonawca gwarantuje termin wa?no?ci fabrycznie nowych produkt█w na okres wskazany w ofercie i zobowi?zuje si je dostarczy w oryginalnych opakowaniach producenta, zdatnych do u?ytku przez okres nie mniejszy ni 90 % wa?no?ci okresu przydatno?ci (okre?lonego przez producenta). Zamawiaj?cy wymaga udzielenia minimum 12 miesi?cznej gwarancji i r?kojmi na dostarczone odczynniki.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce dostawy: Katedra Biologii Eksperymentalnej ul. C. K. Norwida 27b, 50-375 Wroc?aw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: sukcesywna dostawa odczynnik█w laboratoryjnych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc?awiu przez okres 6 miesi?cy od daty zawarcia umowy. W ramach realizacji przedmiotu zam█wienia Wykonawca zobowi?zuje si do dostarczenia odczynnik█w, zgodnie z za??cznikiem nr 6 do SIWZ ˝ Arkusz kalkulacyjny zawieraj?cy opis przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy wymaga udzielenia minimum 12 miesi?cznej gwarancji i r?kojmi na dostarczone odczynniki. Bieg terminu gwarancji i r?kojmi rozpoczyna si od daty odbioru ko?cowego bez wad. Zamawiaj?cy mo?e realizowa uprawnienia z tytu?u r?kojmi niezale?nie od uprawnie z tytu?u gwarancji. Gwarancja i r?kojmia powinna by udzielona na warunkach okre?lonych w SIWZ i za??cznikach do SIWZ. Zamawiaj?cy, w trakcie oceny ofert, przyzna dodatkowe punkty za wyd?u?enie gwarancji. Wykonawca gwarantuje termin wa?no?ci fabrycznie nowych produkt█w na okres wskazany w ofercie i zobowi?zuje si je dostarczy w oryginalnych opakowaniach producenta, zdatnych do u?ytku przez okres nie mniejszy ni 90 % wa?no?ci okresu przydatno?ci (okre?lonego przez producenta). Wykonawca oferuj?cy dostawy r█wnowa?ne musi z?o?y wraz z ofert dokumenty potwierdzaj?cych t r█wnowa?no??. Odczynniki z za??cznika ĐArkusz Kalkulacyjny - odczynniki BioTechNanţ zosta?y podzielone na grupy, w zale?no?ci od zastosowania na: odczynniki do bioobrazowania, odczynniki do hodowli kom█rkowej, odczynniki do wyciszania ekspresji gen█w, odczynniki do analizy ekspresji genu oraz linie kom█rkowe. R█wnowa?no? odczynnik█w oceniana b?dzie na podstawie parametr█w istotnych dla ka?dej z grupy odczynnik█w takich jak: - dla grupy odczynnik█w do hodowli kom█rkowej: pochodzenie (surowica), klasa czysto?ci (odczynniki sterylne, przeznaczone do hodowli kom█rkowej); - dla grupy odczynnik█w do analizy ekspresji genu: kompletno? zestawu, st??enie enzym█w, temperatura pracy enzymu i ilo? reakcji mo?liwych do przeprowadzenia z wykorzystaniem zestawu - dla linii kom█rkowych: zgodno? fenotypu, morfotypu kom█rek, charakteru wzrostu oraz czy producent dostarcza certyfikat analizy wyprowadzonej linii kom█rkowej z informacj o numerze pasa?u linii i certyfikatem potwierdzaj?cym czysto? hodowli ˝ wolna od drobnoustroj█w, w tym mykoplazmy. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakup█w i nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania oferty wariantowej. Zamawiaj?cy, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp, dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zam█wienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp - je?eli ?rodki, kt█re zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 3 000,00 PLN - szczeg█?y w SIWZ rozdzia
   9.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz?.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja i r?kojmia / Pond╚ration: 30 % Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 10 % Prix - Pond╚ration: 60 %
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 6 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Projekt BioTechNan ˝ Program Interdyscyplinarnych ?rodowiskowych Studi█w Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii uruchamiany w ramach projektu partnerskiego wsp█?finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw█j, Dzia?anie
   3. 2 Studia doktoranckie (POWR.03.02.00-00-I037/16-00)
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz?.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu. W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz o kt█rych mowa art. 24 ust. 5 pkt 1˝2 i 4˝8 Pzp. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokument█w: 1) o kt█rych mowa w sekcji III.1.3 og?oszenia (w SIWZ w pkt
   7. 1. lit. d), e) i f) - odpis z w?a?ciwego rejestru, za?wiadczenie z urz?du skarbowego, za?wiadczenie ZUS/KRUS, sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, (b) nie zalega z uiszczeniem podatk█w, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo, ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu (wystawione nie wcze?niej ni 3 mies. przed terminem sk?adania ofert); 2) o kt█rych mowa w sekcji III.3.1 og?oszenia (pkt
   7. 1. lit. g) SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego) sk?ada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (wystawiony nie wcze?niej ni 6 mies. przed terminem sk?adania ofert). Je?eli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt.
   7. 4. SIWZ (odpis z rejestru, za?wiadczenie z US i za?wiadczenie z ZUS/KRUS) zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w SIWZ w rozdziale 7 pkt
   7. 1 litera g) (informacja z Krajowego Rejestru Karnego) sk?ada dokument, o kt█rym mowa w SIWZ w rozdziale 7 pkt
   7. 4 pkt 2 informacje z odpowiedniego rejestru w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca b?dzie zobowi?zany, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekaza zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej (wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 5 do SIWZ).
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzaj?cy zawrze umow o podwykonawstwo, kt█rej przedmiotem s roboty budowlane, jest obowi?zany w trakcie realizacji zam█wienia publicznego na roboty budowlane, do przed?o?enia Zamawiaj?cemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowi?zany do??czy zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre?ci zgodnej z projektem umowy. W przypadku wykon. wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam., warunek dot. syt. ekonomicznej i warunek dot. zdolno?ci techn. i kwalifikacji zawodowych w zakresie do?wiadczenia zostan uznane za spe?nione gdy ich spe?nienie wyka?e jeden z wykonawc█w sk?adaj?cych ofert wsp█ln?. Wykazanie spe?niania warunku dotycz?cego sytuacji finansowej i warunku w zakresie os█b skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia mo?e by spe?nione ??cznie (wsp█lnie). ?aden z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia nie mo?e podlega wykluczeniu z post?powania. Wykonawca wpisany do urz?dowego wykazu zatwierdzonych Wykonawc█w lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikuj?ce spe?niaj?ce wymogi europejskich norm certyfikacji mo?e z?o?y za?wiadczenie o wpisie do urz?dowego wykazu wydane przez w?a?ciwy organ lub certyfikat wydany przez w?a?ciw jednostk certyfikuj?c kraju, w kt█rym wykonawca ten ma siedzib lub miejsce zamieszkania, wskazuj?ce na dokumenty stanowi?ce podstaw wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokument█w wymienionych w sekcji III.1.3 og?oszenia. Szczeg█?y w SIWZ rozdzia
   7. W przypadku, gdy Wykonawca, kt█ry z?o?y najkorzystniejsz ofert?, na wezwanie Zamawiaj?cego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp nie przed?o?y dokument█w wymaganych przez Zamawiaj?cego w tym wezwaniu i po ponownym wezwaniu z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie uzupe?nieni, nie poprawi dokument█w czy o?wiadcze w zakre?lonym terminie, Wykonawca zostanie wykluczony z post?powania i jego oferta zostanie odrzucona. Zamawiaj?cy mo?e w takim przypadku: a) je?eli zachodz okoliczno?ci przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp uniewa?ni ca?e post?powanie, b) lub dokona ponownej oceny punktowej ofert wg wszystkich ww. kryteri█w oceny ofert i przeprowadzi ponownie kolejne czynno?ci przewidziane zapisami niniejszej SIWZ i ustawy Pzp w odniesieniu do ofert, kt█re nie podlegaj odrzuceniu lub kt█rych Wykonawca nie zosta wykluczony z post?powania.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Warunek ten, w zakresie zdolno?ci technicznej i zawodowej, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie) wykona nale?ycie co najmniej jedn dostaw odczynnik█w laboratoryjnych o warto?ci nie mniejszej ni 35 000 PLN brutto, oraz poda warto??, przedmiot, dat wykonania i podmioty, na rzecz kt█rych dostawa/dostawy zosta?y wykonane oraz z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy ta dostawa zosta?a wykonana nale?ycie: Dowodami, o kt█rych mowa powy?ej s?: a) referencje, b) inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz kt█rego dostawy by?y wykonywane. Je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska dokument█w, o kt█rych mowa powy?ej - o?wiadczenie Wykonawcy.Je?eli jakakolwiek warto? w dokumentach z?o?onych przez Wykonawc zostanie podana w walucie obcej (innej ni PLN) to Zamawiaj?cy przeliczy warto? waluty na z?ote wedle ?redniego kursu NBP z dnia przekazania og?oszenia o zam█wieniu do Dziennika Urz?dowego Unii Europejskiej. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, musi udowodni Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia. Zobowi?zanie takie nale?y do??czy do oferty w oryginale. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13˝22 i ust. 5 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, je?li podmioty te zrealizuj dostawy, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane. Wykonawca, kt█ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt█ry zobowi?za si do udost?pnienia zasob█w, za szkod poniesion przez Zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasob█w, chyba ?e za nieudost?pnienie zasob█w nie ponosi winy. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe, podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, nie potwierdzaj spe?nienia przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu lub zachodz wobec tych podmiot█w podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da b?dzie, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego: 1) zast?pi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowi?za si do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zam█wienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj finansow lub ekonomiczn?, o kt█rych mowa w Rozdziale VI. pkt
   6. 2
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wz█r umowy stanowi za??cznik nr 5 do SIWZ. Termin p?atno?ci do 30 dni od daty prawid?owo wystawionej faktury lub rachunku z uwzgl?dnieniem potr?ce wynikaj?cych z umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 09/11/2018 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 09/11/2018 Heure locale: 11:30 Lieu:
Miejsce sk?adania ofert: Kancelaria Og█lna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc?awiu, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wroc?aw, pok. 144, POLSKA, czynna w godzinach 7:00-15:00. Miejsce otwarcia ofert: Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc?awiu, ul. C.K. Norwida 25, pok. 32, POLSKA. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam█wienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy poda nazwy i adresy Wykonawc█w, a tak?e informacje dotycz?ce ceny, terminu wykonania zam█wienia i warunk█w p?atno?ci zawartych w ofertach. Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci te informacje na stronie internet
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Na ofert sk?adaj si?: a) formularz oferty (za??cznik nr 1 do SIWZ), b) Arkusz kalkulacyjny (za??cznik nr 6 do SIWZ), c) dokumenty potwierdzaj?ce r█wnowa?no? oferowanych dostaw, us?ug, rob█t budowlanych (je?li dotyczy), Dokumenty jakie nale?y z?o?y wraz z ofert?: d) w przypadku podpisania oferty przez pe?nomocnika, oraz w przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia ˝ pe?nomocnictwo, e) zobowi?zanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, s?u??cy wykazaniu udost?pnienia Wykonawcy potencja?u przez podmiot trzeci w zakresie okre?lonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. (wg za?. do SIWZ ˝ w oryginale; je?li dotyczy), f) potwierdzenie wniesienia wadium. Dokumenty jakie nale?y przes?a w wersji elektronicznej: g) JEDZ Wykonawcy (osobny dla ka?dego Wykonawcy w przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia - je?eli dotyczy), h) JEDZ podmiotu/█w, o kt█rym mowa w art. 22a ust 1 ustawy Pzp (- je?li dotyczy), i) JEDZ podwykonawcy/█w (- je?li dotyczy) Je?eli oferta zawiera informacje, kt█re wg Wykonawcy stanowi tajemnic przedsi?biorstwa w rozumieniu przepis█w, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z p█?niejszymi zmianami) i je?eli wykonawca nie p█?niej ni w terminie sk?adania ofert zastrzeg?, ?e nie mog by udost?pnione oraz wykaza?, ?e zastrze?one informacje stanowi tajemnic przedsi?biorstwa w█wczas informacje takie nie b?d ujawniane. Informacje te musz by wyodr?bnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiaj?cego tajemnicy. Pakiet ten ma by wyra?nie oznaczony ĐTajemnice przedsi?biorstwa ˝ nie udost?pnia innym uczestnikom post?powaniaţ. Zamawiaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawc?. Stosowne zastrze?enie Wykonawca winien z?o?y na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie ca?a oferta zostanie ujawniona na wniosek ka?dej zainteresowanej osoby. Forma dokument█w: a) O?wiadczenia, o kt█rych mowa w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku (Dz.U.2016.1126) dotycz?ce Wykonawcy i innych podmiot█w, na kt█rych zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotycz?ce Podwykonawc█w, sk?adane s w oryginale, b) Dokumenty, o kt█rych mowa w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 roku (Dz.U.2016.1126), inne ni o?wiadczenia sk?adane s w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em, c) Po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na kt█rego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokument█w, kt█re ka?dego z nich dotycz?, d) Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em nast?puje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Ustawy, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechaniu czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia oraz wobec czynno?ci innych ni odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
27/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - RÚactifs de laboratoire