Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Réactifs de laboratoire

2021/S 8-013679  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Wroc?aw: Réactifs de laboratoire 2021/S 008-013679 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Borowska 213 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-556 Pays: Pologne Courriel: mpolanski@usk.wroc.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.usk.wroc.pl Adresse du profil d'acheteur: www.usk.wroc.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SP ZOZ
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa odczynników do oznaczania przeciwcia IgG SARS-CoV-2 na dzier?awionym analizatorze immunologicznym Alinity I - dla Laboratorium Analitycznego Numéro de référence: DZP.242.492.2020
II.1.2) Code CPV principal 33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa odczynników do oznaczania przeciwcia IgG SARS-CoV-2 na dzier?awionym analizatorze immunologicznym Alinity I - dla Laboratorium Analitycznego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa odczynników do oznaczania przeciwcia IgG SARS-CoV-2 na dzier?awionym analizatorze immunologicznym Alinity I - dla Laboratorium Analitycznego.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Kryteria oceny ofert: "Cena" - waga % - 60, liczba punktów - 60 i "Termin dostawy" - waga % - 40, liczba punktów - 40. 2) Zamawiaj?cy wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do
   3. 5.2022.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 001-000437
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa odczynników do oznaczania przeciwcia IgG SARS-CoV-2 na dzier?awionym analizatorze immunologicznym Alinity I - dla Laboratorium Analitycznego
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Oferta musi zawiera nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty: 1) formularz oferty; 2) formularz cenowy; 3) o?wiadczenia (Za??cznik nr 3 i 5); 4) dokument lub dokumenty, z których b?dzie wynika uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty, np. pe?nomocnictwo do podpisywania oferty (je?eli dotyczy).
   2.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 5 dni terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów: a) aktualnego odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) o?wiadczenia Wykonawcy - zgodnie z ustaw z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186), ?e b?dzie posiada aktualne i wa?ne przez ca?y okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na ka?dy oferowany produkt w postaci deklaracji zgodno?ci wydanej przez producenta oraz certyfikatu CE wydanego przez jednostk notyfikacyjn (je?eli dotyczy); c) katalogów producenta potwierdzaj?cych spe?nienie parametrów wymaganych przez Zamawiaj?cego w j?zyku polskim lub t?umaczonych na j?zyk polski, opisanych, którego zadania dotycz?.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire