Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: R╚actifs de laboratoire

2021/S 199-519159  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Wroc?aw: R╚actifs de laboratoire

2021/S 199-519159

Rectificatif

Avis d'information compl╚mentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Suppl╚ment au Journal officiel de l'Union europ╚enne, 2021/S 194-504819)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROC?AWIU
Num╚ro national d'identification: 8981816856
Adresse postale: UL. BOROWSKA 213
Ville: WROC?AW
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 50-556
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maciej Pola?ski
Courriel: mpolanski@usk.wroc.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.usk.wroc.pl
Adresse du profil dÝacheteur: www.usk.wroc.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du march╚
II.1.1)
Intitul╚:
Dostawa szybkich test█w POCT wykrywaj?cych met. PCR w trybie Cito SARS-CoV2 oraz gryp typ A i B z kontrol do 2 szt w?asnych aparat█w Cobas LIAT wraz z dzier?aw 2 aparat█w

Num╚ro de r╚f╚rence: DZP.242.478.2021

II.1.2)
Code CPV principal
33696500 R╚actifs de laboratoire

II.1.3)
Type de march╚
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dostawa szybkich test█w POCT wykrywaj?cych met. PCR w trybie Cito SARS-CoV2 oraz gryp typ A i B z kontrol do 2 szt w?asnych aparat█w Cobas LIAT wraz z dzier?aw 2 aparat█w pracuj?cych na tych samych odczynnikach dla SOR (beckup) i Laboratorium Strzelin na 12 miesi?cy

Section VI: Renseignements compl╚mentaires

VI.5)
Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
08/10/2021

VI.6)
R╚f╚rence de l'avis original
Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 194-504819

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych: 1) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem b) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem c) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; d) o?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotycz?cych zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, -art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, - art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 9, 10 ustawy PZP. 2) Na potwierdzenie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu: ´ aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Wyja?nienie: Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia informacji z KRS lub CEiDG, je?eli zamawiaj?cy mo?e go uzyska za pomoc bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, o ile wykonawca dostarczy dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokument█w, tzn. w szczeg█lno?ci w Cz??ci IV: Kryteria kwalifikacji, A: KOMPETENCJE, pkt 1) JEDZ wskaza odniesienie do tych danych dost?pnych w formie elektronicznej
   3.  Wykonawcy maj?cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami RP: 1) Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast: ´ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy PZP, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed ich z?o?eniem. 2) Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy PZP, zast?puje si je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
   4.  Podmiotowe ?rodki dowodowe wymagane od podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby oraz od podwykonawc█w: Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, kt█ry polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawienia podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa w pkt. IX.2.1) a,b,d SWZ, dotycz?cych tych podmiot█w, potwierdzaj?cych, ?e nie zachodz wobec tych podmiot█w podstawy wykluczenia z post?powania. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
   1.  Zmiana postanowie umowy mo?e nast?pi za zgod obu stron na pi?mie pod rygorem niewa?no?ci, w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spe?nieniu przes?anek przewidzianych w ustawie Prawo zam█wie publicznych.
   2.  Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewa?no?ci, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowie?, kt█re by?yby niekorzystne dla Zamawiaj?cego, je?eli przy ich uwzgl?dnieniu nale?a?oby zmieni tre? oferty, na podstawie, kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ?e zachodzi jedna z przes?anek, o kt█rych mowa w art. 455 ustawy Prawo zam█wie publicznych.
   3.  W sytuacji wyst?pienia si?y wy?szej, przez kt█r rozumie si okoliczno?ci nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub te niemo?liwe do unikni?cia, w szczeg█lno?ci: kl?ski ?ywio?owe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany kl?ski ?ywio?owej, decyzje, zarz?dzenia organ█w pa?stwa itp., kt█ra w bezpo?redni spos█b wp?ynie na okoliczno?ci realizacji umowy, dopuszcza si zmian umowy w zakresie: a) terminu realizacji dostaw poprzez jego wyd?u?enie o czas umo?liwiaj?cy realizacj dostawy nie d?u?szy jednak ni 1 miesi?c od dnia z?o?enia zam█wienia b) asortymentu b?d?cego przedmiotem umowy poprzez jego zast?pienie innym asortymentem, spe?niaj?cym warunki okre?lone w ust. 8 poni?ej. Przedmiotowe zmiany b?d wprowadzone aneksem, na podstawie uzasadnionego oraz udokumentowanego wniosku Wykonawcy i b?d obowi?zywa przez okres wyst?powania okoliczno?ci Đsi?y wy?szeţ. Po jej ustaniu Strony powr█c do pierwotnych zapis█w umownych w drodze aneksu do umowy.
   4.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie przedmiotu zam█wienia w sytuacji gdy nast?pi zmiana numer█w katalogowych produkt█w, przy jednoczesnym zastrze?eniu braku zmian cen na wy?sze oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametr█w przedmiotu zamawianego.
   5.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie terminu jej obowi?zywania w przypadku wyst?pienia gwa?townej dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczno?ci, niezale?nych od ?adnej ze Stron (gospodarczych, politycznych, spo?ecznych, atmosferycznych itp.), kt█re w bezpo?redni spos█b wp?yn na okoliczno?ci realizacji umowy. W przypadku wyst?pienia okoliczno?ci, o kt█rych mowa w zdaniu 1 Wykonawca kieruje pisemny, uzasadniony wniosek do Zamawiaj?cego o dokonanie zmian w zakresie skr█cenia terminu obowi?zywania umowy, kt█re nie mo?e przekracza okresu 4 miesi?cy liczonych od pierwotnie ustalonej daty ko?cowej obowi?zywania umowy. Obowi?zek wykazania wp?ywu okoliczno?ci okre?lonych w zdaniu pierwszym na realizacj umowy nale?y do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania niniejszej zmiany umowy przez Zamawiaj?cego.
   6.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie ceny przedmiotu umowy w przypadku przed?o?enia przez Wykonawc oferty korzystniejszej ˝ zawieraj?cej ni?sz cen ni dotychczasowa.
   7.  Dopuszcza si zmian umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zast?pienie produktu obj?tego umow odpowiednikiem w przypadku: a) zaprzestania wytwarzania przez producenta asortymentu obj?tego umow?, b) przed?o?enia przez wykonawc oferty korzystniejszej dla Zamawiaj?cego.
   8.  Zmiana, o kt█rej mowa w ust. 7 powy?ej, b?dzie dopuszczalna pod warunkiem, ?e odpowiednik: b?dzie spe?nia wszystkie wymagania Zamawiaj?cego okre?lone w specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, nie b?dzie mia ni?szych parametr█w od zaoferowanego w ofercie oraz b?dzie znajdowa zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment obj?ty umow i przy cenie nie wy?szej ni cena asortymentu obj?tego umow?.
   9.  Zmiany, o kt█rych mowa wy?ej mog dotyczy nadto sposobu konfekcjonowania asortymentu 10. Dopuszcza si tak?e zmian umowy w zakresie przedmiotowym poprzez dodanie numeru katalogowego towaru w przypadku, gdy towar o dodawanym numerze katalogowym spe?nia wymagania Zamawiaj?cego okre?lone w specyfikacji warunk█w zam█wienia, nie b?dzie mia ni?szych parametr█w od zaoferowanego w ofercie oraz b?dzie znajdowa zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment obj?ty umow i przy cenie nie wy?szej ni cena asortymentu obj?tego umow?. 11. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zam█wiony ca?y asortyment ni okre?lony, a zaistnieje okoliczno? uzasadniona potrzebami Zamawiaj?cego, strony dopuszczaj mo?liwo? przed?u?enia czasu trwania umowy na okres pozwalaj?cy wykorzysta asortyment w ilo?ci niezb?dnej dla funkcjonowania Zamawiaj?cego zwi?zanego z jego dzia?alno?ci do czasu rozstrzygni?cia nowej procedury przetargowej dotycz?cej to?samego asortymentu lub wyczerpania warto?ci umowy, jednak na okres nie d?u?szy ni 4 m-ce od daty, okre?lonej w ▀
   6.  12. W przypadku gdy Zamawiaj?cy nie zrealizuje przedmiotu umowy w zakresie minimalnym, o kt█rym stanowi ▀ 3 ust. 2 w okresie obowi?zywania umowy, Strony przed?u? okres trwania umowy na czas pozwalaj?cy zrealizowa minimalny zakres przedmiotu umowy, nie d?u?szy jednak ni 4 m-ce od daty, okre?lonej w ▀
   6.  13. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno?ci powoduj?cej, ?e wykonanie umowy nie le?y w interesie publicznym, czego nie mo?na by?o przewidzie w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy mo?e zagrozi istotnemu interesowi bezpiecze?stwa pa?stwa lub bezpiecze?stwu publicznemu, zamawiaj?cy mo?e odst?pi od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi?cia wiadomo?ci o tych okoliczno?ciach. W takim przypadku, wykonawca mo?e ??da wy??cznie wynagrodzenia nale?nego z tytu?u wykonania cz??ci umowy. 14. Zamawiaj?cy mo?e odst?pi od umowy, w sytuacji zaistnienia co najmniej jednej z przes?anek okre?lonych w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie publicznych. W przypadku zmian umowy dokonanych z naruszeniem przepis█w ustawy Prawo zam█wie publicznych Zamawiaj?cy odst?puje od umowy w cz??ci, kt█rej zmiana dotyczy.
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?ta w postepowaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w postepowaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ pzp.

 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - RÚactifs de laboratoire