Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Serveurs de fichiers

2022/S 18-043090  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Wroc?aw: Serveurs de fichiers 2022/S 018-043090 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Wroc?awska Adresse postale: wyb. Stanis?awa Wyspia?skiego 27 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-370 Pays: Pologne Point(s) de contact: W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-155/2021 komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu miniPortalu https:// miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej mateusz.synowka@pwr.edu.pl Courriel: mateusz.synowka@pwr.edu.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://przetargi.pwr.edu.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup serwera plików wraz z infrastruktur? towarzysz?c? Numéro de référence: SZP/242-155/2021
II.1.2) Code CPV principal 48823000 Serveurs de fichiers
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera plików wraz z infrastruktur? towarzysz?c?
   2.  Kod CPV
:
48823000-3 Serwery plików
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si? odpowiednio w Za??czniku nr 3 do SWZ - OPZ.
   4.  Szczegó?owy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, b?d?cy projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje si? we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 2 SWZ.
   5.  Dostawa na adres: Politechnika Wroc?awska, bud. F13, ul. Czerwonego Krzy?a, 50-345 Wroc?aw
   6.  Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawc? wynosi: 5 lat licz?c od dnia podpisania przez Strony Protoko?u odbioru bez zastrze?e?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 096 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera plików wraz z infrastruktur? towarzysz?c?
   2.  Kod CPV
:
48823000-3 Serwery plików
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si? odpowiednio w Za??czniku nr 3 do SWZ - OPZ.
   4.  Szczegó?owy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, b?d?cy projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje si? we wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 2 SWZ.
   5.  Dostawa na adres: Politechnika Wroc?awska, bud. F13, ul. Czerwonego Krzy?a, 50-345 Wroc?aw
   6.  Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawc? wynosi: 5 lat licz?c od dnia podpisania przez Strony Protoko?u odbioru bez zastrze?e?.
   7.  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie podlega interpretacji. Je?li zapisy specyfikacji s? zdaniem Wykonawcy niejasne, niepe?ne, nieprecyzyjne lub b??dne, to Wykonawca ma obowi?zek zada? pytanie przed z?o?eniem oferty.
   8.  Oferta musi by? jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmowa? ca?y asortyment przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi by? kompletny oraz musi odpowiada? tre?ci specyfikacji warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spe?nia? wymogi Zamawiaj?cego. Tre?? Oferty musi by? zgodna z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi w dokumentach zamówienia.
   9.  (je?eli dotyczy) Wskazanie przez Zamawiaj?cego w SWZ i za??cznikach nazwy handlowej - okre?la klas? produktu, b?d?cego przedmiotem zamówienia i s?u?y ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana zosta?a w celu prawid?owego okre?lenia przedmiotu zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowi? minimum techniczne i jako?ciowe oczekiwane przez Zamawiaj?cego i b?d? stanowi?y podstaw? oceny ofert równowa?nych. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie oferty równowa?nych, wskazuj?c w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równowa?no?ci. Zamawiaj?cy informuje, i? poprzez okre?lenie: "oferowany produkt równowa?ny" rozumie, i? oferowany przedmiot zamówienia spe?nia wymagania jako?ciowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne równowa?nie do materia?ów wskazanych przez Zamawiaj?cego. Oznacza to, ?e produkt równowa?ny musi spe?nia? minimalne parametry w stosunku do parametrów wymaganych przez Zamawiaj?cego. Wszelkie koszty i czynno?ci zwi?zane z potwierdzeniem spe?niania przez ofert? równowa?n? parametrów jako?ciowych spoczywaj? na Wykonawcy.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci 40 000,00 z? (s?ownie: czterdzie?ci tysi?cy z?otych). Wadium wnosi si? przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 177-460638
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Zakup serwera plików wraz z infrastruktur? towarzysz?c?
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Data Experts Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 5213720212 Adresse postale: ul. Wyczó?ki 71 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-820 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 096 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Oferta musi sk?ada? si? z: 1) formularza ofertowego Wykonawcy - Za??cznik Nr 1 do SWZ; 2) o?wiadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ (JEDZ); 3) (je?eli dotyczy) wykazania zastrze?enia informacji stanowi?cych tajemnic? przedsi?biorstwa zgodnie rozdz. X pkt 6; 4) zobowi?zania podmiotu udost?pniaj?cego zasoby (je?eli dotyczy) 5) dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty zgodnie z rozdz. X pkt 9 SWZ; (je?eli dotyczy)odpowiednie pe?nomocnictwa zgodnie z rozdz. X pkt 10 SWZ.
   2.  Adres strony internetowej prowadzonego post?powania:https://przetargi.pwr.edu.pl/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/.
   3. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu. https://przetargi.pwr.edu.pl/ https://miniportal.uzp.gov.pl/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów uPzp - dzia? IX uPzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Wroc?aw: Serveurs de fichiersType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
48823000 - Serveurs de fichiers