Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services d'abattage d'arbres

2021/S 37-093358  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Wroc?aw: Services d'abattage d'arbres 2021/S 037-093358 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dolno?l?ska S?u?ba DrÛg i Kolei we Wroc?awiu NumÈro national d'identification: 8992803047 Adresse postale: ul. Krakowska 28 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 50-425 Pays: Pologne Point(s) de contact: Grzegorz K?ak, Katarzyna Pietuch Courriel: iz@dsdik.wroc.pl TÈlÈphone: +48 713917100/101/102 Fax: +48 713917110 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://dsdik.wroc.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka Bud?etowa Jednostki Samorz?du Terytorialnego
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: zarz?d drogowy
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga wycinki drzew oraz wykonania nasadze kompensacyjnych z podzia?em na 4 zadania zgodnie z umowami nr NI.2720.52.2020 - zadanie nr 2,3,4 i
   6.  CPV 77211400-6.
II.1.2) Code CPV principal 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Us?uga wycinki drzew oraz wykonania nasadze kompensacyjnych z podzia?em na 4 zadania zgodnie z umowami nr NI.2720.52.2020 - zadanie nr 2,3,4 i
   6.  CPV 77211400-6.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 353 938.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 2 -ZS LG 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga wycinki drzew oraz wykonania nasadze kompensacyjnych z podzia?em na 4 zadania zgodnie z umowami nr NI.2720.52.2020 - zadanie nr 2 - ZS LG 1
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 3 - ZS LG 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga wycinki drzew oraz wykonania nasadze kompensacyjnych z podzia?em na 4 zadania zgodnie z umowami nr NI.2720.52.2020 - zadanie nr 3 - ZS LG 2
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 4 - ZS JG
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga wycinki drzew oraz wykonania nasadze kompensacyjnych z podzia?em na 4 zadania zgodnie z umowami nr NI.2720.52.2020 - zadanie nr 4 - ZS JG
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 6 - ZS WB
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga wycinki drzew oraz wykonania nasadze kompensacyjnych z podzia?em na 4 zadania zgodnie z umowami nr NI.2720.52.2020 - zadanie nr 6 - ZS WB
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
ZamÛwienie jest udzieleniem w okresie ostatnich 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy us?ug, zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych us?ug a zamÛwienie takie by?o przewidziane w og?oszeniu o zamÛwieniu dla zamÛwienia podstawowego (NI.2720.52.2020) i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto? tego zamÛwienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Zadanie nr 2 - ZS LG 1
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
15/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: F.H.U. ÑKUBAî Piotr P?cherski Adresse postale: Imbramowice, ul. KrÛtka 1 Ville: ?arÛw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 58-130 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 155 060.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 155 060.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie nr 3 - ZS LG 2
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
15/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EKODREW Dominik Dziurd Adresse postale: Je?owe 69A Ville: Je?owe Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 37-430 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 64 070.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 64 070.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Zadanie nr 4 - ZS JG
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
15/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EKODREW Dominik Dziurd Adresse postale: Je?owe 69A Ville: Je?owe Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 37-430 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 94 770.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 94 770.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Zadanie nr 6 - ZS WB
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
15/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Wycinkowe i Piel?gnacyjne Drzew Daniel Wro?ski Adresse postale: ul. Stara 1 Ville: Wa?brzych Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 58-301 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 40 038.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 40 038.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1) i 2) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   7.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy Dzia?u VI Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
77211400 - Services d'abattage d'arbres