Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Résultat de concours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection

2022/S 19-045235  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/01/2022 S19 Pologne-Wroc?aw: Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection 2022/S 019-045235 RÈsultats de concours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Akademia Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc?awiu NumÈro national d'identification: 896-000-75-02 Adresse postale: pl. Polski 3/4 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50 - 156 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Sikora Courriel: konkurs.aspwroclaw@gmail.com TÈlÈphone: +48 713431928 Fax: +48 713431558 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wroclaw.sarp.org.pl Adresse du profil díacheteur: https://bip.asp.wroc.pl/przetargi/296
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DWUETAPOWY REALIZACYJNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJ? NOWEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNEGO D1 AKADEMII SZTUK PI?KNYCH IMIENIA EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROC?AWIU NumÈro de rÈfÈrence: 1009
II.1.2) Code CPV principal 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection
II.2) Description
II.2.4) Description des prestations:
 
1.PRZEDMIOT KONKURSU ORAZ ZA?O?ENIA I WYTYCZNE DO KONKURSU
   1. 1. Przedmiotem dwuetapowego konkursu jest koncepcja architektoniczna nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego D1 w ramach kampusu Akademii Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta przy ul. Romualda Traugutta we Wroc?awiu. Konkurs w Etapie I obejmuje zakres studialny, ktÛrego celem jest okre?lenie kierunkÛw rozwoju wschodniej pierzei kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta i potencja?u mo?liwej do zrealizowania w przysz?o?ci zabudowy. Zakres realizacyjny ñ Etap II ñ obejmuje koncepcj? budynku dydaktyczno-administracyjnego , oznaczonego symbolem D1, uwzgl?dniaj?cy ustalenia wzajemnych relacji przestrzennych, przedstawione w ramach Opracowa? studialnych Etapu I Konkursu.
   1. 2. Zakres Opracowania studialnego (Etap I Konkursu) zawiera si? na dzia?kach nr 27/24, 27/25, 97; AR-5; obr?b Po?udnie we Wroc?awiu, obejmuj?c koncepcj? przekszta?ce? kampusu ASP przy ul. Romualda Traugutta - w szczegÛlno?ci poprzez ukszta?towanie pierzei kampusu od strony wschodniej, ktÛr? stanowi? b?d? trzy podobnej kubatury obiekty oznaczone symbolami D1, D2, D3 - opisane szerzej w Za??czniku nr 16 do Regulaminu. W ramach planowanych obiektÛw w pierzei wschodniej przewiduje si?: a. budynek dydaktyczno-administracyjnego D1, b?d?cy celem realizacyjnym Konkursu w II Etapie. Przewiduje si?, i? budynek zlokalizowany zostanie w centralnej cz??ci pierzei wschodniej, w miejscu istniej?cego, dwukondygnacyjnego budynku D, przeznaczonego do rozbiÛrki ñ na dzia?kach 27/24, 97; AR-5; obr?b Po?udnie. Budynek pe?ni? b?dzie przede wszystkim funkcj? dydaktyczno-administracyjn?. Istotnym zadaniem w ramach Opracowania studialnego jest okre?lenie charakteru elewacji zespo?u trzech budynkÛw, w tym budynku D1, z uwzgl?dnieniem uwarunkowa? wynikaj?cych z jego po?o?enia - w szczegÛlno?ci w kontek?cie ochrony przed nadmiernym nas?onecznieniem; wymogÛw wynikaj?cych z jego s?siedztwa (budynek przy ul. Romualda Traugutta 35 wraz z planowan? rozbudow?) oraz architektonicznej spÛjno?ci z zachodni? pierzej? campusu ASP ñ budynkiem Centrum Sztuk U?ytkowych, zaprojektowanym przez arch. Tomasza G?owackiego, laureata poprzedniego Konkursu na kampus ASP. Nadrz?dnym celem Zamawiaj?cego jest uzyskanie obiektu, ktÛry w trakcie eksploatacji sw? form? oraz uk?adem funkcjonalnym w sposÛb mo?liwie najoszcz?dniejszy gospodarowa? b?dzie zasobami naturalnymi ñ odpowiadaj?c na wyzwania wynik?e z kryzysu klimatycznego. b. budynek D2, zlokalizowany w pierzei ul. Romualda Traugutta, na dzia?ce 97; AR-5; obr?b Po?udnie. Budynek planuje si? jako ogÛlnodost?pny - pe?ni? b?dzie funkcj? centrotwÛrcz?, stanowi?c wizytÛwk? Akademii oraz miejsce dialogu i spotka? ze sztuk? zarÛwno dla m?odych twÛrcÛw, jak i mieszka?cÛw Wroc?awia. Budynek pozwoli na udost?pnienie publiczno?ci zbiorÛw Akademii Sztuk Pi?knych, obejmuj?cych dorobek przesz?o 70 lat twÛrczo?ci studentÛw i pracownikÛw Akademii. W ramach budynku D2 nale?y uj?? miedzy innymi: ? kawiarni? na oko?o 60 miejsc, dost?pn? bezpo?rednio z ul. Romualda Traugutta, z zapleczem gastronomicznym, umo?liwiaj?cym obs?ug? wydarze? w pomieszczeniach konferencyjnych budynku D2; ? przestrze? wystawow? z wystaw? sta?? kolekcji Akademii Sztuk Pi?knych o powierzchni oko?o 1 000m2; ? przestrze? do organizacji wystaw o powierzchni oko?o 350m2, z mo?liwo?ci? realizacji warsztatÛw dla mieszka?cÛw. Zaleca si?, aby przestrze? wystaw by?a dobrze skomunikowana z dziedzi?cem kampusu ASP; ? przestrze? wielofunkcyjn?, pozwalaj?c? na realizacj? wystaw lub konferencji o powierzchni oko?o 300m2, z dost?pem do zaplecza gastronomicznego; ? kana? technologiczny, zlokalizowany w kondygnacji podziemnej budynku D2, pozwalaj?cy na transfer sieci infrastruktury technicznej pomi?dzy dzia?kami 27/19 a 97; AR-5; obr?b Po?udnie, W ramach Opracowania studialnego nale?y zaproponowa? optymalny program oraz sposÛb ukszta?towania budynku D2, wraz z form? jego po??czenia z budynkiem dydaktyczno-administracyjnym D1.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.2) Type de concours Restreint
IV.1.9) CritËres d'Èvaluation des projets:
Prace konkursowe oceniane b?d? wed?ug nast?puj?cych rÛwnowa?nych w swojej kategorii kryteriÛw: a. atrakcyjno?? proponowanych rozwi?za? architektonicznych i zagospodarowania, b. sprawno?? funkcjonalno-u?ytkowa nowego budynku, c. jako?? zaproponowanych pomieszcze? nowego budynku w kontek?cie ich funkcjonalno?ci, d. zastosowanie rozwi?za? proekologicznych i energooszcz?dnych w nowym budynku, e. realno?? i optymalizacja ekonomiczna przyj?tych rozwi?za? pod k?tem bud?etu inwestycji, f. stopie? uwzgl?dnienia w zaproponowanych rozwi?zaniach kosztÛw u?ytkowania i utrzymania. Zgodnie z regulaminem konkursu
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 144-383779
 
 
Section V: RÈsultats du concours

Le concours s'est terminÈ sans attribution de prime: non
V.3) RÈcompense et primes
V.3.1) Date de la dÈcision du jury:
21/01/2022
V.3.2) Informations sur les participants Nombre de participants envisagÈ: 47
V.3.3) Nom(s) et adresse(s) du/des laurÈat(s) du concours Nom officiel: PROJEKT PRAGA SP. Z O.O.
NumÈro national d'identification: 1132579629 Adresse postale: MI?SKA 25, BUD 73 Ville: WARSZAWA Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-808 Pays: Pologne
Le laurÈat est une PME: oui
V.3.4) Montant de la prime ou des primes Montant de la ou des prime(s) attribuÈe(s) hors TVA: 97 561.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy zaprosi autora najlepszej Pracy konkursowej nagrodzonej I Nagrod?, do negocjacji w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na wykonanie us?ugi na podstawie wybranej pracy konkursowej.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowejowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl TÈlÈphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Art.515 PZP Odwo?anie wnosi si?: w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a; Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne; w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie: 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych), dalej ÑRODOî, Zamawiaj?cy informuje, ?e:
   3.  Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pi?knych im. Eugeniusza Gepperta we Wroc?awiu, Plac Polski 3/4, 50-156 Wroc?aw.
   4.  Inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Sztuk Pi?knych im. E. Gepperta we Wroc?awiu jest Pani Gabriela Skoczylas, z ktÛr? mo?na si? kontaktowa? w sprawach zwi?zanych z ochron? danych osobowych: w formie elektronicznej na adres e-mail: iodo@asp.wroc.pl, w formie pisemnej na adres siedziby Administratora. Zgodnie z regulaminem konkursu. iodo@asp.wroc.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/01/2022 Pologne-Wroc?aw: Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspectionType díacheteur: AutresType díavis: RÈsultat de concoursType de procÈdure: ProcÈdure restreinteType de marchÈ: Services 27/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection