Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Services d'assistance technique informatique

2023/S 186-580913  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Pologne-Wroc?aw: Services d'assistance technique informatique 2023/S 186-580913 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum Us?ug Informatycznych we Wroc?awiu NumÈro national d'identification: 8971793846 Adresse postale: ul. Namys?owska 8 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 50-304 Pays: Pologne Point(s) de contact: Lucyna Wdowik - Chlebek Courriel: lucyna.wdowik-chclebek@cui.wroclaw.pl TÈlÈphone: +48 717779033 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.cui.wroclaw.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zapewnienie wsparcia na infrastruktur? i oprogramowanie IBM NumÈro de rÈfÈrence: CUI-ZZ.3201.13.2023
II.1.2) Code CPV principal 72611000 Services d'assistance technique informatique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zapewnienie wsparcia na infrastruktur? i oprogramowanie IBM - Zapewnienie wsparcia producenta na oprogramowanie i wskazane elementy infrastruktury serwerowej oraz wirtualizacji zasobÛw macierzowych IBM. SzczegÛ?owy opis i wymagania znajduj? si? w dokumentach post?powania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL518 Wroc?awski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Zapewnienie wsparcia producenta na oprogramowanie i wskazane elementy infrastruktury serwerowej oraz wirtualizacji zasobÛw macierzowych IBM zgodnie ze SzczegÛ?owym Opisem Przedmiotu ZamÛwienia stanowi?cym Za??cznik nr 1 do umowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Opis przedmiotu zamÛwienia jest dokumentem o charakterze poufnym, udost?pnianym Wykonawcy na wniosek, po podpisaniu umowy o poufno?ci, na zasadach okre?lonych w dokumentach post?powania.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 163-511214
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zapewnienie wsparcia na infrastruktur? i oprogramowanie IBM
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zam. stosuje art. 139 Ustawy Pzp ñ Zam. najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
   2.  Informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej, przy u?yciu ktÛrych Zam. b?dzie komunikowa? si? z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej zamieszczone zosta?y w dokumentach zamÛwienia tj.SWZ.
   3.  Wszystkie dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia , spe?niania warunkÛw post?powania, wst?pne o?wiadczenie JEDZ, sposÛb ich przygotowania i sk?adania zosta?y opisane w dokumentach post?powania SWZ. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawcÛw, wobec ktÛrych zachodz? podstawy wykluczenia o ktÛrych mowa: a) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp b) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835, dalej ÑUstawaî) c) art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (dalej ÑRozporz?dzenieî)
   4.  Zam. zastrzega mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki, ktÛre zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane
   5.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamÛwie? na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp i 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
   6.  Klauzula dotycz?ca obowi?zku informacyjnego wynikaj?cego z art. 13 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dziennik Urz?dowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L119/1), znajduje si? w dokumentach zamÛwienia tj. SWZ.
   7.  Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia wraz z ofert?, przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych.
   8.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy
   9. SposÛb dost?pu do tych informacji poufnych Wykonawca w celu otrzymania informacji o charakterze poufnym stanowi?cych Za??cznik 1 do projektu umowy zobowi?zany jest do z?o?enia na adres mailowy: lucyna.wdowik-chclebek@cui.wroclaw.pl w formie elektronicznej Umowy o zachowaniu poufno?ci ñ Za??cznik nr 4 do projektu umowy. Umowa musi zosta? podpisana kwalifik. podpisem elektronicznym przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy. Je?eli w imieniu wykonawcy dzia?a osoba, ktÛrej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentÛw rejestrowych, nale?y do??czy? do umowy pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Udost?pnienie ww. informacji i has?a przez Zamawiaj?cego (Stron? Ujawniaj?c?) nast?pi w formie elektronicznej w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przekazania podpisanej umowy o poufno?ci na wskazany adres mailowy. 13.SzczegÛ?owy opis wymaga? zwi?zanych z ochron? poufnego charakteru informacji zawartych w Za? 1 do projektu umowy tj: - ochrona informacji poufnych dot. przechowywania, usuwania i udost?pniania tylko przez osoby wskazane w umowie o poufno?ci - Zakaz udost?pniania informacji osobom trzecim - Post?powanie z Dokumentami tj. usuni?cie DokumentÛw gdy oferta nie zosta?a z?o?ona, nie dosz?o do podpisania umowy i umowa zosta?a podpisana - Dba?o?? o ?rodki techniczne (gwarancja zabezpieczenia informacji przed dost?pem os trzecich - Odpowiedzialno?? za naruszenie tajemnicy przedsi?biorstwa (kara umowna w wys. 30 000 z? znajduje si? w Za?. 4 do projektu umowy-UMOWA O ZACHOWANIU POUFNO?CI. lucyna.wdowik-chclebek@cui.wroclaw.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505ñ590).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/09/2023 Zapewnienie wsparcia na infrastruktur? i oprogramowanie IBM 27/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
72611000 - Services d'assistance technique informatique