Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Services de conception technique

2023/S 18-048774  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Wroc?aw: Services de conception technique 2023/S 018-048774 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Spó?ka Gazownictwa sp. z o.o. Oddzia? Zak?ad Gazowniczy we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Zi?bicka 44 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 50-507 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Konicka Courriel: przetargi.wroclaw@psgaz.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.psgaz.pl Adresse du profil d'acheteur: https://www.psgaz.pl/
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa gazoci?gu ?r/c relacji Boguszów ul. Dworcowa - Wa?brzych ul. Kosteckiego etap I, II i III" Numéro de référence: 2022/W500/WP-003477
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Przebudowa gazoci?gu ?r/c relacji Boguszów ul. Dworcowa - Wa?brzych ul. Kosteckiego etap I, II i III" Zamówienie zosta?o podzielone na nast?puj?ce cz??ci: Cz??? 1: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa gazoci?gu ?r/c relacji Boguszów/Dworcowa - Wa?brzych/Kosteckiego etap I", Cz??? 2: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa gazoci?gu ?r/c relacji Boguszów/Dworcowa - Wa?brzych/Kosteckiego etap II", Cz??? 3: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa gazoci?gu ?r/c relacji Boguszów/Dworcowa - Wa?brzych/Kosteckiego etap III".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 89 450.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa gazoci?gu ?r/c relacji Boguszów/Dworcowa - Wa?brzych/Kosteckiego etap I"
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególno?ci: 1) wykonanie projektu zagospodarowania terenu PZT i projektu technicznego PT oraz przedmiaru robót w oparciu o warunki techniczne nr PSGWR.ZMSW.763.001.RJ.22 z dnia 20.01.2022 r., 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwole? i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego, od w?a?ciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow? lub dokonanie zg?oszenia w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego zamiaru rozpocz?cia robót budowlanych b?d? budowy nie wymagaj?cych uzyskania pozwolenia na budow?, 3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty zosta? w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SWZ oraz we wzorze Umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamówienia podwykonawcy.
   2.  Wykonawcy mog? wspólnie ubiega? si? o udzielenie zamówienia. Szczegó?owe informacje dotycz?ce podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania si? o udzielenie zamówienia znajduj? si? w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa gazoci?gu ?r/c relacji Boguszów/Dworcowa - Wa?brzych/Kosteckiego etap II"
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególno?ci: 1) wykonanie projektu zagospodarowania terenu PZT i projektu technicznego PT oraz przedmiaru robót w oparciu o warunki techniczne nr PSGWR.ZMSW.763.002.RJ.22 z dnia 20.01.2022 r., 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwole? i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego, od w?a?ciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow? lub dokonanie zg?oszenia w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego zamiaru rozpocz?cia robót budowlanych b?d? budowy nie wymagaj?cych uzyskania pozwolenia na budow?, 3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty zosta? w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SWZ oraz we wzorze Umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamówienia podwykonawcy.
   2.  Wykonawcy mog? wspólnie ubiega? si? o udzielenie zamówienia. Szczegó?owe informacje dotycz?ce podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania si? o udzielenie zamówienia znajduj? si? w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa gazoci?gu ?r/c relacji Boguszów/Dworcowa - Wa?brzych/Kosteckiego etap III"
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególno?ci: 1) wykonanie projektu zagospodarowania terenu PZT i projektu technicznego PT oraz przedmiaru robót w oparciu o warunki techniczne nr PSGWR.ZMSW.763.003.RJ.22 z dnia 20.01.2022 r., 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwole? i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego, od w?a?ciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow? lub dokonanie zg?oszenia w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego zamiaru rozpocz?cia robót budowlanych b?d? budowy nie wymagaj?cych uzyskania pozwolenia na budow?, 3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty zosta? w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SWZ oraz we wzorze Umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamówienia podwykonawcy.
   2.  Wykonawcy mog? wspólnie ubiega? si? o udzielenie zamówienia. Szczegó?owe informacje dotycz?ce podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania si? o udzielenie zamówienia znajduj? si? w SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 140-401837
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa gazoci?gu ?r/c relacji Boguszów/Dworcowa - Wa?brzych/Kosteckiego etap I"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pracownia Projektowa Profit Maciej Kurant Numéro national d'identification: 8862078694 Ville: Wa?brzych Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 37 722.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 24 350.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa gazoci?gu ?r/c relacji Boguszów/Dworcowa - Wa?brzych/Kosteckiego etap II"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pracownia Projektowa Profit Maciej Kurant Numéro national d'identification: 8862078694 Ville: Wa?brzych Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 531.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 28 050.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa gazoci?gu ?r/c relacji Boguszów/Dworcowa - Wa?brzych/Kosteckiego etap III"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Pracownia Projektowa Profit Maciej Kurant Numéro national d'identification: 8862078694 Ville: Wa?brzych Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 39 369.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 37 050.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy. ?rodki ochrony prawnej okre?lone zosta?y w dziale IX ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   1.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1 lub 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   5.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.
   6.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   7.  Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   8.  Wymagane elementy odwo?ania okre?la art. 516 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych - Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa gazoci?gu ?r/c relacji Boguszów ul. Dworcowa - Wa?brzych ul. Kosteckiego etap I, II i III" 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique