Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services de conception technique

2022/S 89-245202  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Wroc?aw: Services de conception technique 2022/S 089-245202 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? we Wroc?awiu NumÈro national d'identification: 899-24-41-331 Adresse postale: ul. Powsta?cÛw ?l?skich 186 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 53-139 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Pelc Courriel: apelc@gddkia.gov.pl TÈlÈphone: +48 713347378 Fax: +48 713347363 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.gddkia.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazw?: ÑRozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinkuBolkÛw ñ Jelenia GÛra wraz z budow? obwodnicy Kaczorowaî
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiot zamÛwienia publicznego obejmuje: a) wykonanie dokumentacji projektowej w postaci m.in. Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego,Dokumentacji Przetargowej dla ca?o?ci odcinka drogi krajowej nr 3 obj?tego zamÛwieniem tj. od km od oko?o km437+300 (w??czenie do obwodnicy Bolkowa) do oko?o km 454+800 (w??czenie do obwodnicy Maciejowa) wraz zbudow? obwodnicy Kaczorowa b) wykonanie Studium Techniczno ñ Ekonomiczno- ?rodowiskowego (STE?) dla obwodnicy Kaczorowa c) wykonanie materia?Ûw do uzyskania Decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach (D?U) dla ca?o?ciinwestycji d) wykonanie materia?Ûw do uzyskania Decyzji o zgodzie na realizacj? inwestycji drogowej (ZRID)dla ca?o?ciinwestycji e) udzielanie odpowiedzi na pytania OferentÛw na etapie procedury przetargowej na realizacj? inwestycji f) pe?nienie czynno?ci nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robÛt budowlanych.
   2.  Planowany okres gwarancji - 24 miesi?ce od daty odbioru ko?cowego dokumentacji projektowej.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/12/2025
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 146-360168
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
04/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: WYG INTERNATIONAL SP"?KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 5 357 770.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 2245887801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: nie dotyczy Ville: nie dotyczy Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o ktÛrych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce ÑPost?powaniaî, wybra? ÑMoje post?powaniaî a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki ÑPytania/informacjeî, polecenie ÑNowe/wys?aneî i nast?pnie ÑDodaj pytanie/ komentarzî przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny sposÛb; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   7.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 2245887801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
VII.1.4) Description des prestations:
wykonanie prac dodatkowych-polegaj?ce na przeprowadzeniu aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej oraz dostosowaniu przyj?tych przez Zamawiaj?cego dotychczas rozwi?za? projektowych dla przekroju 2+1 do przekroju 2x2 dla etapu STE?. Wykonawca tym samym przyjmuje rÛwnie? wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej dla ca?o?ci odcinka DK3 obj?tego zamÛwieniem tj. od ok. km 437+300 (w??czenie do obwodnicy Bolkowa) do ok. km 454+800 (w??czenie do obwodnicy Maciejowej) wraz z budow? obwodnicy Kaczorowa dla przekroju 2x2.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/03/2028
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 5 357 770.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Databout Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Strony zawar?y w dniu 19.07.2019 r. umowy Nr O.WR.D-3.2413.42.2019,
   2.  Zgodnie z pkt
   2. 3 OPZ inwestycja swym zakresem obejmuje rozbudow? drogi do przekroju 2+1 w miejscach umo?liwiaj?cych uzyskanie planowanego przekroju poza terenem zabudowy, przekrÛj poprzeczny 1x2 oraz 2+1 (przekrÛj uzale?niony od nat??enia ruchu),
   3.  Pismo Zamawiaj?cego nr O-WR.I-1.4110.3.32.2020.15.js z dnia 24.08.2020 r. w ktÛrym Zamawiaj?cy informuje, ?e rekomenduje do dalszych prac nast?puj?cy przekrÛj drogi 2+1 dla ca?o?ci inwestycji wraz z nowobudowana obwodnic? Kaczorowa.
   4.  Pismo Zamawiaj?cego nr O-WR.I-1.4110.2.17.2021.15.JST.1 z dnia 13.04.2021 r. w ktÛrym Zamawiaj?cy informuje, ?e nale?y wykona? dokumentacj? projektow? dla przekroju zapewniaj?cego wymagany poziom swobody ruchu (PSR) w docelowym uk?adzie i horyzoncie czasowym tj. dla przekroju 2x2 ñ polecenie zmiany,
   5.  Pisma Wykonawcy nr 064/Rz/21PL9625 z dnia 09.07.2021 r. w sprawie roszcze? Wykonawcy zwi?zanych z powielaniem prac i dzia?a? oraz wykonaniem dodatkowych prac wykraczaj?cych poza zakres przedmiotu obwi?zuj?cej Umowy,
   6.  Wynikaj?c? z przyczyn wskazanych powy?ej, konieczno??: 1) Rozliczenia wykonanych przez Wykonawc? prac projektowych dla wykonanej dokumentacji projektowej dla przekroju 2+1, 2) Zwi?kszenia zakresu przedmiotu Umowy wraz ze zwi?kszeniem nale?nego Wykonawcy wynagrodzenia obejmuj?c? wykonanie dokumentacji projektowej dla przekroju 2x2,
   7.  Strony przeprowadzi?y negocjacje z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS, w wyniku ktÛrych ustalono wynagrodzenie nale?ne Wykonawcy za wykonane prace projektowe dla przekroju 2+1 oraz zlecenie wykonania prac dodatkowych obejmuj?cych wykonanie dokumentacji projektowej dla przekroju 2x2,
   8.  Przepisy art. 144 ust
   1.  pkt 3 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r.?poz. 1843): a) Zamawiaj?cy przed og?oszeniem przetargu na zamÛwienie publiczne wykona? analiz? doboru przekroju poprzecznego na podstawie wynikÛw ostatniego GPR 2015 dla analizowanego odcinka drogi. Zgodnie z wykonanymi w roku 2018 w Oddziale Wroc?aw analizami potrzeb rozbudowy drÛg krajowych b?d?cych w eksploatacji do roku 2040 r. na podstawie GPR 2015 planowane nat??enie ruchu na DK 3 by?o nast?puj?ce: odc. BolkÛw ñ KaczorÛw 10142 poj./dob? odc. KaczorÛw-Jelenia GÛra 13903 poj./dob? Po wyliczeniu prognozowanej warto?ci ruchu dobowego odczytano zgodnie z tabel?
   4. 1 ÑWytycznych poszerzenia jedni o dodatkowe pasy ruchu w zale?no?ci od przewidywanego nat??enia ruchu drogowegoî ñ opracowaniem rekomendowanym przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31.07.2017 r., dla drogi g?Ûwnej ruchu przy?pieszonego (ze skrzy?owaniami z sygnalizacj? ?wietln?) wymagany przekrÛj dla drogi. W zwi?zku z powy?szym dla obydwu odcinkÛw zgodnie z t? tabel? przekrÛj 1x2 by? wystarczaj?cy (poni?ej 15 ty?. poj./dob?).Dodatkowo maj?c na uwadze, ?e inwestycja przebiega w terenie gÛrzystym Zamawiaj?cy przewidzia? dodatkowo mo?liwo?? projektowania przekroju 2+1 podnosz?cym przepustowo?? drogi i umo?lwiaj?cym wyprzedzanie. Zgodnie z ß 29 RMTiGM z dnia
   2. 03.1999 r. w sprawie warunkÛw technicznych, jakim powinny odpowiada? drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) drog? o przekroju 2+1 mo?na stosowa? wy??cznie poza terenem zabudowy jako drog? klasy GP lub G oraz jako drog? klasy S, przy etapowaniu jej budowy, je?eli istniej?ce i prognozowane SDR mie?ci si? w przedziale od 4000 do 22 000. Bior?c powy?sze Zamawiaj?cy na etapie przygotowania zamÛwienia publicznego dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie przewidywa? zwi?kszenia przekroju drogi do przekroju GP 2x2. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej wykonana zosta?a analiza i prognoza ruchu. Uwzgl?dniaj?c wyniki zatwierdzonej analizy i prognozy ruchu nale?y wykona? dokumentacj? projektow? zapewniaj?c? wymagany poziom swobody ruchu w docelowym uk?adzie i horyzoncie czasowym tj. dla przekroju 2x2 b) warto?? zmiany nie przekracza 50% warto?ci zamÛwienia okre?lonej pierwotnie w Umowie;
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplÈmentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons Èconomiques ou techniques et des inconvÈnients ou de l'augmentation des co ts empÍchant un changement de titulaire:
uzasadnienie zgodnie w sek. VII.2.1 oraz tre?ci Aneksu nr 1amawiaj?cy przed og?oszeniem przetargu na zamÛwienie publiczne (2019r.) wykona? analiz? doboru przekroju poprzecznego na podstawie wynikÛw ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR 2015) dla analizowanego odcinka drogi i na jej podstawie okre?li? przekrÛj dla projektowanej drogi GP 1x2 lub 2+1.Na podstawie przeprowadzono generalnego Pomiaru ruchu 2020 zosta?a wykonana analiza i prognoza ruchu. Zgodnie z wykonan? analiz? w?a?ciwym przekrojem drogowym dla tej inwestycji jest GP2x2wzrost ceny - Zaktualizowana ca?kowita warto?? zamÛwienia przed modyfikacjami (z uwzgl?dnieniem ewentualnych wcze?niejszych modyfikacji zamÛwienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, ?redniej inflacji w danym pa?stwie cz?onkowskim)
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 5 357 770.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 7 243 749.72 PLN Pologne-Wroc?aw: Services de conception techniqueType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique