01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2018
Date de péremption : 31/10/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil

2018/S 181-410148 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2018 S181  - - Services - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Wroc?aw: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil 2018/S 181-410148 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gmina Wroc?aw reprezentowana przez Wroc?awskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar O?wi?cimskich 36 Wroc?aw 50-059 Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Lesisz TÈlÈphone: +48 717710900 Courriel: przetargi@wi.wroc.pl Fax: +48 717710904 Code NUTS: PL514 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wi.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.wi.wroc.pl http://www.wi.wroc.pl http://www.wi.wroc.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes l'adresse suivante:
Wroc?awskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar O?wi?cimskich 36 Wroc?aw 50-059 Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Lesisz TÈlÈphone: +48 717710900 Courriel: przetargi@wi.wroc.pl Fax: +48 717710904 Code NUTS: PL514 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wi.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.wi.wroc.pl http://www.wi.wroc.pl http://www.wi.wroc.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: SpÛ?ka Gminy powo?ana do realizacji zada z zakresu organizowania i zarz?dzania zadaniami inwestycyjnymi Gminy
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 04690 ÑPrzebudowa ul. Gajowickiej na odcinku od ul. Rac?awickiej do ul. Zaporoskiej wraz z pe?nieniem nadzoru autorskiegoî. NumÈro de rÈfÈrence: ZP/65/PN/2018
II.1.2) Code CPV principal 71322000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
ZamÛwienie dotyczy opracowania wielobran?owej dokumentacji dla przebudowy ul. Gajowickiej we Wroc?awiu. W ramach zamÛwienia nale?y uzyska wszelkie niezb?dne decyzje, uzgodnienia i pozwolenia, uzyska decyzj administracyjn umo?liwiaj?c realizacj robÛt budowlanych i ich zako?czenie oraz pe?ni nadzÛr autorski. Zadanie obejmuje zaprojektowanie kompleksowej przebudowy ul. Gajowickiej, w tym rÛwnie przebudowy kolizyjnego, niezwi?zanego z obs?ug pasa drogowego, uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, docelowej organizacji ruchu, inwentaryzacji zieleni z projektem post?powania z koliduj?cymi egzemplarzami zieleni i ewentualnymi nasadzeniami kompensuj?cymi (wyrÛwnawczymi).
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 71248000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514
II.2.4) Description des prestations:
 
1.W ramach zamÛwienia nale?y wykona?:
   1. 1. Koncepcje wariantow
   1. 2. Projekt zagospodarowania terenu,
   1. 3. Projekty architektoniczno-budowlane co najmniej nast?puj?cych bran?:
   1. 3.1. drogi, 13.2. przebudowa kolizyjnego odcinka torowiska tramwajowego
   1. 3.3. kanalizacja deszczowa i odwodnienie,
   1. 3.4. o?wietlenie drogowe,
   1. 3.5. przebudowa przewodÛw trakcyjnych tramwajowych,
   1. 3.6. przebudowa kolizyjnego odcinka przewodÛw zasilaj?cych trakcj tramwajow?,
   1. 3.7. przebudowa kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej,
   1. 3.8. przebudowa kolizyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej,
   1. 3.9. sygnalizacja ?wietlna ñ instalacje,
   1. 3.10. sygnalizacja ?wietlna ñ konstrukcje,
   1. 3.11. budowa kanalizacji MKT,
   1. 3.12. budowa tablic DIP,
   1. 3.13. przebudowa kolizyjnej infrastruktury gazowej,
   1. 3.14. przebudowa kolizyjnej infrastruktury wodoci?gowej,
   1. 3.15. przebudowa kolizyjnej infrastruktury kanalizacji sanitarnej,
   1. 3.16. ziele (inwentaryzacja i wyznaczenie koliduj?cych egzemplarzy do wycinki, projekt nasadze i nasadze kompensuj?cych (wyrÛwnawczych),
   1. 4. Projekty bran?owe wykonawcze,
   1. 5. Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej
   1. 6. Projekt ma?ej architektury,
   1. 7. Projekt programÛw sygnalizacji ?wietlnej,
   1. 8. Projekt docelowej organizacji ruchu,
   1. 9. Koncepcja tymczasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robÛt (uwzgl?dniaj?ca etapowanie przebudowy),
   1. 10. Przedmiary robÛt,
   1. 11. Kosztorys inwestorski,
   1. 12. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobÛt Budowlanych,
   1. 13. Opinia geotechniczna oraz badania geotechniczne w zakresie odpowiednim do kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu,
   1. 14. Decyzja ?rodowiskowa / postanowienie o odmowie wszcz?cia post?powania ws. wydania decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach,
   1. 15. Uzyskanie ewentualnych odst?pstw od obowi?zuj?cych przepisÛw,
   1. 16. Pozyskanie i aktualizacja mapy do celÛw projektowych,
   1. 17. Uzgodnienia, opinie itp.,
   1. 18. Pozwolenie na budow / ZRID wraz z przygotowaniem materia?Ûw do wniosku i jego skutecznym z?o?eniem.
   1. 19. Sprawowanie nadzoru autorskiego.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta przedstawiony w Cz??ci III Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie projektanta bran?y drogowej (D) / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie projektanta bran?y torowej (T) / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie projektanta bran?y sanitarnej (S) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 15 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca jest zobowi?zany do pe?nienia nadzoru autorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na u?ytkowanie lub rÛwnowa?nego dokumentu dla robÛt zrealizowanych na podstawie opracowania wykonanego wed?ug niniejszej umowy. Planowany termin sprawowania nadzoru autorskiego, okre?lony zostaje od dnia podpisania umowy z wykonawc robÛt budowlanych do dnia ich zako?czeni
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawcy ubiegaj?cy si o zamÛwienie publiczne musz spe?nia ni?ej wymienione warunki udzia?u w post?powaniu tj. musz dysponowa?:
   1.  zdolno?ci techniczn?; aby Zamawiaj?cy uzna Wykonawc za spe?niaj?cego warunek dysponowania zdolno?ci techniczn?, Wykonawca musi spe?nia nast?puj?ce warunki (w przypadku wspÛlnego ubiegania si dwÛch lub wi?cej WykonawcÛw o udzielenie niniejszego zamÛwienia, oceniany b?dzie ich ??czny potencja techniczny i zawodowy):
   1. 1 wykona w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy to w tym okresie, co najmniej jedn us?ug?, ktÛrej przedmiotem by?o wykonanie dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy lub remontu ulicy w terenie miejskim klasy co najmniej Z o d?ugo?ci co najmniej 1000 m wraz z infrastruktur towarzysz?c minimum 3 bran?e spo?rÛd nast?puj?cych: sie elektroenergetyczna, sie o?wietlenia drogowego, sie telekomunikacyjna, MTKK, SDIP sie wodoci?gowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa kanalizacja ogÛlnosp?awna (przy czym Wykonawca jest zobowi?zany wskaza?, ktÛre sieci z ww. by?y wykonywane), oraz
   2.  zdolno?ci zawodow?; aby Zamawiaj?cy uzna Wykonawc za spe?niaj?cego warunek dysponowania zdolno?ci zawodow?, Wykonawca musi spe?nia nast?puj?ce warunki (w przypadku wspÛlnego ubiegania si dwÛch lub wi?cej WykonawcÛw o udzielenie niniejszego zamÛwienia, oceniany b?dzie ich ??czny potencja techniczny i zawodowy):
   2. 1. wskaza do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamÛwienia nast?puj?ce osoby odpowiedzialne za ?wiadczenie us?ug, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, wykszta?cenia i do?wiadczenia, niezb?dnych do wykonania zamÛwienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nich czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami:
   2. 1.1. Projektant bran?y drogowej - (1 osoba)
   2. 1.2. Projektant w bran?y torowej - (1 osoba)
   2. 1.3. Projektant w bran?y sanitarnej - (1 osoba)
   2. 1.4. Projektant w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych - (1 osoba) Z uwagi na ograniczon liczb znakÛw szczegÛ?y dotycz?ce warunkÛw udzia?u w post?powaniu w zakresie osÛb, o ktÛrych mowa w pkt.
   2. 1 powy?ej osta?y okre?lone w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia (SIWZ) zamieszczonej na stronie internetowej http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html. Ocena spe?niania ww. warunkÛw zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentÛw za??czonych do oferty wg formu?y: Ñspe?nia ñ nie spe?niaî. http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac?, o ktÛrych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamÛwie publicznych, osÛb wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego czynno?ci w zakresie realizacji zamÛwienia zosta?y okre?lone w SIWZ. III.2.3)
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 31/10/2018 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 29/12/2018
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 31/10/2018 Heure locale: 12:00 Lieu:
Wroc?awskie Inwestycje sp. z o.o., ul. Ofiar O?wi?cimskich 36, 50-059 Wroc?aw, 5 pi?tro, Sala konferencyjna, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
W zwi?zku z ograniczeniem liczby znakÛw w sekcjach og?oszenia informacje dot. warunkÛw udzia?u, podstawy wykluczenia oraz wykazu o?wiadcze i dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u i brak podstaw wykluczenia oraz szczegÛ?owy opis kryteriÛw oceny ofert, zosta?y okre?lone w IDW Cz?? I SIWZ ñ pod adresem: http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Informacje na temat zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp znajduj si w SIWZ pod adresem: http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html.
   3.  Wykonawca wnosi wadium w wysoko?ci: 10 000,00 PLN. SzczegÛ?owe wymagania dotycz?ce wadium okre?laj zapisy IDW-http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp mo?liwo? w pierwszej kolejno?ci dokonania oceny ofert, a nast?pnie zbadania czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu i spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   5.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wykluczy si wykonawc?, w stosunku do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 i art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.
   6.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 26 ust.1 Pzp przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktÛrych mowa wart. 25 ust. 1 Pzp.
   7.  Na wezwanie Zamawiaj?cego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia informacji, za?wiadcze?, odpisu i o?wiadcze?, o ktÛrych mowa w ß 5 pkt 1, 4, 5, 6 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. ws. rodzajÛw dokumentÛw, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126). Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), a tak?e w przypadku gdy osoba, ktÛrej dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie maj zasady okre?lone w ß 7 i 8 ww. Rozporz?dzenia oraz a) dowodÛw, okre?laj?cych czy us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie. Z uwagi na ograniczon liczb znakÛw w niniejszej sekcji og?oszenia szczegÛ?owe informacje dotycz?ce dowodÛw, o ktÛrych mowa w ppkt a) powy?ej zosta?y okre?lone w SIWZ.
   8.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia.
   9.  Wykonawca zobowi?zany jest przes?a na adres e-mail, przed terminem sk?adania ofert o?wiadczenie, ?e Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu; w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ) w wersji elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, ktÛry powo?uje si na zasoby innych podmiotÛw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunkÛw udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotÛw. SposÛb z?o?enia JEDZ zosta szczegÛ?owo okre?lony w pkt.16.3 IDW. 10. Oferty nale?y sk?ada w terminie wskazanym w pkt. IV.2.2) og?oszenia na adres: Wroc?awskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar O?wi?cimskich 36, 50-059 Wroc?aw, pok. nr 3 - sekretariat, pi?tro V. 11. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce obowi?zku informacyjnego okre?lonego w art. 13 lub art. 14 RODO, zosta?y zawarte w pkt. 32 IDW. http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil