Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services de conduite des travaux

2020/S 147-361719  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Wroc?aw: Services de conduite des travaux 2020/S 147-361719 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad, Oddzia we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Powsta?cÛw ?l?skich 186 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 53-139 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Pelc Courriel: apelc@gddkia.gov.pl TÈlÈphone: +48 713347378 Fax: +48 713347363 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl http://www.gddkia.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga wsparcia, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ÑSystem zarz?dzania ruchem na drodze ekspresowej S5 w?ze Korze?sko ñ w?ze Wroc?aw PÛ?nocî NumÈro de rÈfÈrence: O.WR.D-3.2413.79.2020
II.1.2) Code CPV principal 71520000 Services de conduite des travaux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Us?uga wsparcia, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ÑSystem zarz?dzania ruchem na drodze ekspresowej S5 w. Korze?sko ñ w. Wroc?aw PÛ?nocî.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection 71244000 Calcul des co ts, contrÙle des co ts 71248000 Supervision du projet et documentation 71247000 Supervision des travaux de construction 79421100 Services de supervision de projets autres que pour les travaux de construction
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zamawiaj?cy wymaga, aby zamÛwienie zosta?o zrealizowane w terminie 51 miesi?cy od daty podpisania umowy. Data rozpocz?cia realizacji us?ugi jest to?sama z dat podpisania umowy.
   2.  Przedmiot zamÛwienia zostanie zrealizowany etapowo, z podzia?em na cztery kamienie milowe: 1) kamie milowy 1 (etap 1); w sk?ad pierwszego etapu wchodzi planowanie inwestycji opisane w pkt IV.1 OPZ. Termin wykonania ñ 6 miesi?cy od dnia podpisania umowy; 2) kamie milowy 2 (etap 2); w sk?ad drugiego etapu wchodzi przygotowanie inwestycji opisane w pkt IV.2 OPZ. Termin wykonania Zamawiaj?cy przewiduje ñ 13 miesi?cy od dnia podpisania umowy; 3) kamie milowy 3 (etap 3); w sk?ad trzeciego etapu wchodzi wdro?enie inwestycji opisane w pkt IV.3 OPZ. Termin wykonania ñ 24 miesi?ce od dnia podpisania umowy; 4) kamie milowy 4 (etap 4); w sk?ad czwartego etapu wchodzi administracja inwestycji opisana w pkt IV.4 OPZ. Termin wykonania uzale?niony jest od uruchomienia przez Zamawiaj?cego prawa opcji. Termin wykonania ñ 51 miesi?cy od dnia podpisania umowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie innych ekspertÛw / PondÈration: 20,00 CritËre de qualitÈ - Nom: System zarz?dzania jako?ci ñ ISO 9001 / PondÈration: 10,00 CritËre de qualitÈ - Nom: Znajomo? metodyki i narz?dzi architektury Frame / PondÈration: 10,00 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania prawa opcji w zakresie opisanym w pkt II.2 OPZ, a w szczegÛlno?ci: ó opcja 1: pe?nieniu nadzoru inwestorskiego nad zaprojektowaniem, wykonaniem oraz uruchomieniem aplikacji oraz oprogramowania realizuj?cego obs?ug i zintegrowanie zainstalowanych na drodze elementÛw systemu zarz?dzania ruchem, a tak?e pozosta?ych elementÛw (np. modu?Ûw centralnych i wszystkich niezb?dnych komponentÛw) dostarczonych przez Wykonawc SZR niezb?dnych do uruchomienia ww. oprogramowania, ó opcja 2: pe?nieniu nadzoru inwestorskiego nad zintegrowaniem wdro?onych modu?Ûw rozproszonych, ktÛre przesz?y testy SAT i SIT przewidziane w odpowiednich SST z systemem centralnym (za pomoc szyny integracyjnej ESB) utworzonym w ramach KSZR, pozwalaj?cym na przej?cie i ?wiadczenie us?ug wsparcia i utrzymania modu?Ûw wdro?eniowych rozproszonych przez Wykonawc zadania pn. ÑRegionalne projekty wdro?eniowe ñ Krajowy System Zarz?dzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap 1î.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 40 000 PLN (s?ownie z?otych: czterdzie?ci tysi?cy).
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot stanowi?c 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 108-262069
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Us?uga wsparcia, doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ÑSystem zarz?dzania ruchem na drodze ekspresowej S5 w?ze Korze?sko ñ w?ze Wroc?aw PÛ?nocî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ñ Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz cen przewy?sza kwot?, ktÛr Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 2245887801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   5. 1. odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb;
   5. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej;
   5. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   5. 1 i
   5. 2 IDW wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia;
   5. 4. je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   6.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 2245887801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71244000 - Calcul des coûts, contrôle des coûts 
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71520000 - Services de conduite des travaux 
79421100 - Services de supervision de projets autres que pour les travaux de construction