Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 06/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services de confection sur mesure

2020/S 68-162388  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Wroc?aw: Services de confection sur mesure

2020/S 068-162388

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 065-155478)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: 2 Wojskowy Oddzia Gospodarczy
Adresse postale: ul. Obornicka 100-102
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514
Code postal: 50-984
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jakub Gawrysiak
Courriel: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Téléphone: +48 261656244
Fax: +48 261656228 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://2wog.wp.mil.pl

http://2wog.wp.mil.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Us?uga szycia umundurowania

Numéro de référence: MUND/164/2020

II.1.2)
Code CPV principal
98393000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga szycia umundurowania wyj?ciowego, galowego, s?u?bowego, p?aszczy dla ?o?nierzy, dla których nie ma mo?liwo?ci dopasowania przedmiotów z konfekcji. Szycie b?dzie nast?powa?o wed?ug okre?lonych wzorów dla ?o?nierzy zawodowych, kandydatów na ?o?nierzy zawodowych oraz ?o?nierzy zawodowych orkiestry wojskowej z podzia?em na 5 (s?ownie: pi??) cz??ci (zada?): Zadanie nr 1: szycie umundurowania wyj?ciowego i galowego; Zadanie nr 2: szycie spodni i spódnic; Zadanie nr 3: szycie p?aszczy; Zadanie nr 4: szycie koszul; Zadanie nr 5: szycie umundurowania wyj?ciowego i galowego.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 065-155478

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Au lieu de:

Post?powanie prowadzone jest przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Ofert nale?y z?o?y za po?rednictwem platformy przetargowej znajduj?cej si pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2wog.
   2.  W zwi?zku z ograniczeniem liczby znaków o?wiadczenia oraz dokumenty dot. braku podstaw wykluczenia i spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu zosta?y okre?lone w rozdziale VI SIWZ. Ustala si wadium w wysoko?ci ??cznie wszystkie zadania: 11 100,00 PLN (s?ownie: jedena?cie tysi?cy sto z 00/100), w tym na: - zadanie nr 1: 6 000,00 PLN (s?ownie: czterna?cie tysi?cy z?otych 00/100) - zadanie nr 2: 600,00 PLN (s?ownie: jeden tysi?c sze??set z?otych 00/100) - zadanie nr 3: 2 100,00 PLN (s?ownie: pi? tysi?cy z?otych 00/100) - zadanie nr 4: 1 000,00 PLN (s?ownie: dwa tysi?ce z?otych 00/100) - zadanie nr 5: 1 400,00 PLN (s?ownie: trzy tysi?ce czterysta z?otych 00/100). Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert - kwota wadium musi by zaksi?gowana na koncie Zamawiaj?cego do dnia 6 maja 2020 r. do godz. 10.00. Wadium mo?na wnie? w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a) pieni?dzu; b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e zobowi?zanie kasy jest zawsze zobowi?zaniem pieni??nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z pó?n. zm.). W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (czego dowodem jest jej orygina?) winna ona b... Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? o której mowa z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. O?wiadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ dotycz?cym warunków udzia?u w post?powaniu oraz przes?anek wykluczenia: JEDZ - jednolity europejski dokument zamówienia (jednolity dokument sporz?dzony zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE) nale?y z?o?y wraz z ofert?, pod rygorem niewa?no?ci w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia w cz??ci IV JEDZ jedynie sekcji alfa. W post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu platformy, znajduj?cej si pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2wog. 7Z post?powania o udzielenie zamówienia wykluczy si Wykonawc?, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów wymienionych w sekcji VI pkt 7, ppkt a-i SIWZ. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia oferty pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wa?nym kwalifikowanym certyfikatem. Ofert wraz z wymaganymi dokumentami, o?wiadczeniami nale?y z?o?y poprzez platform?. Ze wzgl?du na niskie ryzyko naruszenia integralno?ci pliku oraz ?atwiejsz weryfikacj podpisu, Zamawiaj?cy zaleca, w miar mo?liwo?ci, przekonwertowanie plików sk?adaj?cych si na ofert na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 10. Pozosta?e informacje dotycz?ce sposobu porozumiewania si Zamawiaj?cego z Wykonawcami oraz przekazywania o?wiadcze i dokumentów znajduj si w sekcji VIII SIWZ.

https://platformazakupowa.pl/pn/2wog
https://platformazakupowa.pl/pn/2wog
Lire:

Post?powanie prowadzone jest przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Ofert nale?y z?o?y za po?rednictwem platformy przetargowej znajduj?cej si pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2wog. W zwi?zku z ograniczeniem liczby znaków o?wiadczenia oraz dokumenty dot. braku podstaw wykluczenia i spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu zosta?y okre?lone w rozdziale VI SIWZ. Ustala si wadium w wysoko?ci ??cznie wszystkie zadania: 11 100,00 PLN (s?ownie: jedena?cie tysi?cy sto z 00/100), w tym na: - zadanie nr 1: 6 000,00 PLN (s?ownie: czterna?cie tysi?cy z?otych 00/100); - zadanie nr 2: 600,00 PLN (s?ownie: jeden tysi?c sze??set z?otych 00/100); - zadanie nr 3: 2 100,00 PLN (s?ownie: pi? tysi?cy z?otych 00/100); - zadanie nr 4: 1 000,00 PLN (s?ownie: dwa tysi?ce z?otych 00/100); - zadanie nr 5: 1 400,00 PLN (s?ownie: trzy tysi?ce czterysta z?otych 00/100). Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert - kwota wadium musi by zaksi?gowana na koncie Zamawiaj?cego do dnia 6 maja 2020 r. do godz. 10.00. Wadium mo?na wnie? w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a) pieni?dzu; b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e zobowi?zanie kasy jest zawsze zobowi?zaniem pieni??nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z pó?n. zm.). W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (czego dowodem jest jej orygina?) winna ona by?: a) bez zapisu nakazuj?cego, aby ??danie zap?aty by?o przekazywane Gwarantowi za po?rednictwem banku prowadz?cego rachunek Beneficjenta gwarancji, b) bez warunku, aby podpisy osób wystawiaj?cych ??danie zap?aty by?y po?wiadczone za zgodno? przez inne osoby ni Radca Prawny. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? o której mowa z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. O?wiadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ dotycz?cym warunków udzia?u w post?powaniu oraz przes?anek wykluczenia: JEDZ - jednolity europejski dokument zamówienia (jednolity dokument sporz?dzony zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE) nale?y z?o?y wraz z ofert?, pod rygorem niewa?no?ci w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia w cz??ci IV JEDZ jedynie sekcji alfa. W post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu platformy, znajduj?cej si pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2wog. Z post?powania o udzielenie zamówienia wykluczy si Wykonawc?, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów wymienionych w sekcji VI pkt 7, ppkt a-i SIWZ. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia oferty pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wa?nym kwalifikowanym certyfikatem. Ofert wraz z wymaganymi dokumentami, o?wiadczeniami nale?y z?o?y poprzez platform?. Ze wzgl?du na niskie ryzyko naruszenia integralno?ci pliku oraz ?atwiejsz weryfikacj podpisu, Zamawiaj?cy zaleca, w miar mo?liwo?ci, przekonwertowanie plików sk?adaj?cych si na ofert na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pozosta?e informacje dotycz?ce sposobu porozumiewania si Zamawiaj?cego z Wykonawcami oraz przekazywania o?wiadcze i dokumentów znajduj si w sekcji VIII SIWZ.

https://platformazakupowa.pl/pn/2wog
https://platformazakupowa.pl/pn/2wog
VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
98393000 - Services de confection sur mesure