Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 03/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services de conseil en ingénierie de l'environnement

2020/S 147-361548  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Wroc?aw: Services de conseil en ingénierie de l'environnement 2020/S 147-361548 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Jana Matejki 6 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 50-333 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Trzeszcz Courriel: jaroslaw.trzeszcz.wroclaw@rdos.gov.pl Téléphone: +48 717479300 Fax: +48 717585741 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://wroclaw.rdos.gov.pl http://wroclaw.rdos.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów: Kumaki Dobrej PLH020078, Wzgórza Niemcza?skie PLH020082, Stawy Karpnickie PLH020075 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 ... Numéro de référence: WOA.261.20.2020
II.1.2) Code CPV principal 71313000 Services de conseil en ingénierie de l'environnement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Zamówienie obejmuje wykonanie ekspertyz przyrodniczych obszarów Natura 2000 na terenie województwa dolno?l?skiego: Kumaki Dobrej PLH020078, Wzgórza Niemcza?skie PLH020082, Stawy Karpnickie PLH020075. Opis przedmiotu zamówienia uj?to w za??czniku nr 1 do specyfikacji.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
N1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71313000 Services de conseil en ingénierie de l'environnement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie N1 - wykonanie ekspertyzy siedliskowej w obszarze Natura 2000 Kumaki Dobrej PLH020078 do dnia 3 grudnia 2021 r.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: do?wiadczenie eksperta / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 14 227.64 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 03/12/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0193/16: "Opracowanie planów zada ochronnych dla obszarów Natura 2000"
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki, które Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane, a mo?liwo? uniewa?nienia post?powania na tej podstawie zosta?a przewidziana w og?oszeniu o zamówieniu - art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
N2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71313000 Services de conseil en ingénierie de l'environnement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie N2 - wykonanie ekspertyzy siedliskowej w obszarze Natura 2000 Stawy Karpnickie PLH020075 do dnia 3 grudnia 2021 r.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: do?wiadczenie eksperta / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 6 504.07 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 03/12/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0193/16: "Opracowanie planów zada ochronnych dla obszarów Natura 2000"
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki, które Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane, a mo?liwo? uniewa?nienia post?powania na tej podstawie zosta?a przewidziana w og?oszeniu o zamówieniu - art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
N3
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71313000 Services de conseil en ingénierie de l'environnement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie N3 - wykonanie ekspertyzy siedliskowej w obszarze Natura 2000 Wzgórza Niemcza?skie PLH020082 do dnia 6 sierpnia 2021 r.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: do?wiadczenie eksperta / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 18 699.19 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 03/12/2021 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.04.00-00-0193/16: "Opracowanie planów zada ochronnych dla obszarów Natura 2000"
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki, które Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane, a mo?liwo? uniewa?nienia post?powania na tej podstawie zosta?a przewidziana w og?oszeniu o zamówieniu - art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W tym zakresie Zamawiaj?cy nie precyzuje ?adnych wymaga?, których spe?nienie Wykonawca jest zobowi?zany wykaza w sposób szczególny
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
W tym zakresie Zamawiaj?cy nie precyzuje ?adnych wymaga?, których spe?nienie Wykonawca jest zobowi?zany wykaza w sposób szczególny
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy uzna, i warunek zosta spe?niony, w przypadku wykazania przez Wykonawc?, ?e 1) W ramach wykonywanych us?ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona co najmniej jedn us?ug odpowiadaj?c swoim rodzajem us?udze stanowi?cej przedmiot zamówienia. Zamawiaj?cy uzna, i warunek zosta spe?niony w przypadku wykazania si co najmniej jedn us?ug polegaj?c na sporz?dzeniu ekspertyz przyrodniczych, na obszarach obj?tych powierzchniowymi formami ochrony tj. obszary Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe warto?ci co najmniej 1 000,00 PLN brutto ka?da. 2) Dysponuje lub s osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiaj?cy uzna, i warunek zosta spe?niony w przypadku wykazania si dysponowaniem, co najmniej jedn osob (ekspertem) w danym zakresie, która b?dzie posiada?a odpowiednie wykszta?cenie, do?wiadczenie i wiedz w zakresach ekspertyz. Za eksperta Zamawiaj?cy uzna osob posiadaj?c odpowiednie wykszta?cenie, do?wiadczenie i wiedz w dziedzinie botaniki/fitosocjologii. a) Za odpowiednie wykszta?cenie Zamawiaj?cy uzna: wykszta?cenie wy?sze - co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie (ochrona ?rodowiska i nauki biologiczne - biologia, ekologia, ekologia i zarz?dzanie zasobami przyrody/?rodowiska, biologia ?rodowiskowa; nauki rolnicze - rybactwo, zootechnika; nauki le?ne - le?nictwo) lub wykszta?cenie ?rednie i co najmniej 3-letnie zatrudnienie lub samozatrudnienie w sektorze ochrony ?rodowiska, ochrony przyrody, bada naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych (w zakresie: ocen oddzia?ywania na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000, prowadzenia monitoringów przyrodniczych, sporz?dzania raportów z prac terenowych wraz z ocen oddzia?ywania inwestycji na ?rodowisko przyrodnicze). b) Za odpowiednie do?wiadczenie i wiedz Zamawiaj?cy uzna udokumentowanie wiedzy i do?wiadczenia poprzez wykazanie uczestnictwa w co najmniej jednej inwentaryzacji przyrodniczej (w zakresie odpowiadaj?cym zadaniom cz??ciowym, uj?tym w z?o?onej ofercie) wraz z opracowaniem raportów/sprawozda z prac terenowych: dla zada cz??ciowych N1, N2, N3 - Wykonawca udokumentuje posiadanie wiedzy i do?wiadczenia eksperta poprzez wykazanie wykonania minimum jednej us?ugi polegaj?cej na inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych/gatunków ro?lin wraz z opracowaniem raportów/sprawozda z prac terenowych. Dopuszcza si mo?liwo? wskazania jednej osoby (eksperta), która realizowa?a b?dzie prace dla wi?kszej liczby zada cz??ciowych. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Podstawy wykluczenia oraz wykaz o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia uj?to w specyfikacji zamówienia.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Wynagrodzenie p?atne b?dzie po wykonaniu i odbiorze ustalonego zakresu przedmiotu umowy, w terminie 21 dni od przed?o?enia prawid?owo wystawionej faktury/rachunku, z zastrze?eniem, i p?atno? ze ?rodków Unii Europejskiej nast?pi Nie wcze?niej ni przed dat przyznania tych ?rodków w planie finansowym Zamawiaj?cego w danym roku bud?etowym. Podstaw wystawienia faktur/rachunków stanowi podpisany przez Zamawiaj?cego lub jego przedstawicieli protokó odbioru zadania stanowi?cego przedmiot umowy lub jego cz??ci, o?wiadczenie Wykonawcy, ?e przedmiot umowy zosta wykonany bez wad oraz o?wiadczenie Wykonawcy o dokonaniu rozlicze finansowych z podwykonawcami Przed zawarciem umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy. Sposób realizacji zamówienia uj?to w projekcie umowy stanowi?cym za??cznik nr 2 do specyfikacji.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 03/09/2020 Heure locale: 11:10
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 02/11/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 03/09/2020 Heure locale: 11:40 Lieu:
Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska we Wroc?awiu, al. Jana Matejki 6, 50-333 Wroc?aw, POLSKA, pok. 44.08
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Ka?dy Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium przetargowego w wysoko?ci dla poszczególnych zada cz??ciowych: 1) zadanie N1 - 150,00 PLN; 2) zadanie N2 - 100,00 PLN; 3) zadanie N3 - 200,00 PLN.
   2.  W przypadku przyst?pienia do post?powania na wykonanie kilku zada cz??ciowych nale?y wnie? wadium w wysoko?ci b?d?cej sum kwot wadium dla tych zada cz??ciowych.
   3.  Wadium wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert i musi zabezpiecza ofert przez ca?y okres zwi?zania ofert?.
   4.  Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku z nast?puj?cych form: 1) pieni?dzu; 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).
   5.  Wadium wnoszone w pieni?dzu wp?aca si przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego: Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska we Wroc?awiu; NBP o/o Wroc?aw nr: 51 1010 1674 0011 1113 9130 0000; tytu?: Wadium w post?powaniu WOA.261.20.2020 zadanie N..., N... Uwaga: za termin wniesienia wadium w formie pieni?dza zostanie przyj?ta data i godzina uznania rachunku Zamawiaj?cego Konto do wp?aty wadium jest inne ni do wp?aty zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy - zgodnie z dzia?em VI ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Adres: Krajowa Izba Odwo?awcza, ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa, tel.: +48 0224587801, faks: +48 0224587800, mail: odwolania@uzp.gov.pl, https://www.uzp.gov.pl/kio.
   8.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   9.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie BIP Zamawiaj?cego. 10. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 8 i 9 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. odwolania@uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement