Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2022
Date de péremption : 20/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Services de courrier

2022/S 227-652191  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2022 S227 Pologne-Wroc?aw: Services de courrier 2022/S 227-652191 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Wroc?awski NumÈro national d'identification: 000001301 Adresse postale: pl.Uniwersytecki 1 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-137 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Pawliszyn Courriel: anna.pawliszyn@uwr.edu.pl TÈlÈphone: +48 713752004 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uwr.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wroc?awskiego NumÈro de rÈfÈrence: BZP.2711.38.2022.GS
II.1.2) Code CPV principal 64120000 Services de courrier
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wroc?awskiego. Us?uga kurierska obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i dor?czanie przesy?ek kurierskich w systemie Ñod drzwi do drzwiî. Wykonawca zobowi?zany jest do udost?pnienia strony internetowej umo?liwiaj?cej sk?adanie zlece?, tworzenie i generowanie elektronicznych listÛw przewozowych, zamawianie kuriera oraz sta?e monitorowanie przesy?ki, tj. sprawdzanie bie??cego statusu wysy?anych przesy?ek krajowych i zagranicznych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 3 SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ).
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 300 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Wroc?aw oraz Wojs?awice k/Niemczy ñ Arboretum
II.2.4) Description des prestations:
Rodzaj zamÛwienia: us?uga. Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wroc?awskiego. Us?uga kurierska obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i dor?czanie przesy?ek kurierskich w systemie Ñod drzwi do drzwiî. Wykonawca zobowi?zany jest do udost?pnienia strony internetowej umo?liwiaj?cej sk?adanie zlece?, tworzenie i generowanie elektronicznych listÛw przewozowych, zamawianie kuriera oraz sta?e monitorowanie przesy?ki, tj. sprawdzanie bie??cego statusu wysy?anych przesy?ek krajowych i zagranicznych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 3 SWZ ñ Opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ). SzczegÛ?owy zakres obowi?zkÛw wykonania przedmiotu zamÛwienia oraz warunki p?atno?ci znajduje si? we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ. Okre?lone w formularzu cenowym rodzaje i ilo?ci przesy?ek w ramach ?wiadczonych us?ug s? szacunkowe i mog? ulec zmianie w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego, na co Wykonawca wyra?a zgod?. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmiany ilo?ci przedmiotu zamÛwienia w poszczegÛlnych rodzajach przesy?ek w ramach ustalonej ogÛlnej warto?ci umowy. Zamawiaj?cy gwarantuje wykonanie 50% zamÛwienia brutto. Z tytu?u niewykonania ca?o?ci zamÛwienia, Wykonawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 300 000.00 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. O udzielenie zamÛwienia mog? si? ubiega? Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. poz. 835) zwana Ustaw? sankcyjn? oraz art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1) zwanym Rozporz?dzeniem sankcyjnym, oraz spe?niaj? okre?lone przez Zamawiaj?cego warunki udzia?u w post?powaniu.
   2. Warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce:
   2. 1.Zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym: Zamawiaj?cy nie stawia warunku w tym zakresie;
   2. 2.Uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e jest wpisany do rejestru operatorÛw pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
   3. W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie niniejszego zamÛwienia przez dwÛch lub wi?cej WykonawcÛw, Zamawiaj?cy uzna wymagany warunek za spe?niony, je?eli spe?ni go, co najmniej jeden z WykonawcÛw samodzielnie.
   2.  PODMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE SK?ADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJ?CEGO
   2. 1 potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego: a)informacj? z Krajowego Rejestru Karnego sporz?dzon? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b)o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert? w post?powaniu, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej. c)odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, a tak?e w zakresie art. 7 Ustawy sankcyjnej i art. 5k Rozporz?dzenia sankcyjnego; d)JEDZ aktualny na dzie? sk?adania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w SWZ. e)o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania.
   2. 2. potwierdzaj?cych spe?nianie przez Wykonawc? warunkÛw udzia?u w post?powaniu dotycz?cych uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej: a)Aktualne za?wiadczenia o wpisie do rejestru operatorÛw pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej, wydane przez Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunkÛw w tym zakresie.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunkÛw w tym zakresie
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
 
1.Jako odr?bny Za??cznik nr 4 do SWZ Zamawiaj?cy zamie?ci? wzÛr umowy, ktÛry okre?la warunki realizacji przedmiotowego zamÛwienia publicznego.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany zawartej umowy w stosunku do tre?ci wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
   3.  Zmiana umowy wymaga dla swej wa?no?ci, pod rygorem niewa?no?ci, zachowania formy pisemnej.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 20/12/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 19/03/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 20/12/2022 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings poprzez odszyfrowanie z?o?onych ofert przez Zamawiaj?cego.
   2.  Zamawiaj?cy przy wyznaczaniu terminu sk?adania ofert skorzysta? z art. 138 ust. 4 uPzp. https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Wykonawca mo?e z?o?y? tylko jedn? ofert?.
   2.  Ofert? nale?y z?o?y? w j?zyku polskim.
   3.  Ofert? i za??czniki sporz?dza si? w postaci elektronicznej oraz sk?ada pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) zgodnie z rozdzia?em XII SWZ.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
   1. 1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktÛrej mowa w lit. B pkt
   1. 1. ppkt a) SWZ ñ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny rÛwnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o ktÛrym mowa w ppkt a) SWZ
   1. 2informacji o ktÛrej mowa w lit. B pkt
   1. 1. ppkt c) SWZ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktÛrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona, a ni nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury.
   1. 3 Dokument, o ktÛrym mowa w pkt
   1. 1 powy?ej powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o ktÛrych mowa w pkt
   1. 2 powy?ej powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   4. Je?eli w kraju, w ktÛrym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentÛw, o ktÛrych mowa w pkt 1 niniejszego rozdzia?u SWZ lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osÛb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktÛrej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w ktÛrym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisÛw o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt
   3. 3 powy?ej stosuje si?.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587800 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX uPzp przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorstw.
   3.  ?rodkami ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w pkt 1 s?: - odwo?anie do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (art. 513 i nast. uPzp) - skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie (art. 579 i nast. uPzp)
   4.  Odwo?anie przys?uguje na:
   4. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   4. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4. 3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 uPzp.
   6.  Skarga do s?du przys?uguje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587800 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2022 ?wiadczenie us?ugi kurierskiej w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Wroc?awskiego 20/12/2022 24/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
64120000 - Services de courrier