Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services de déneigement

2021/S 66-171911  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2021 S66 Pologne-Wroc?aw: Services de déneigement 2021/S 066-171911 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dolno?l?ska S?u?ba Dróg i Kolei we Wroc?awiu Numéro national d'identification: 8992803047 Adresse postale: ul. Krakowska 28 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 50-425 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ireneusz Gr?dziak, Katarzyna Pietuch Courriel: iz@dsdik.wroc.pl Téléphone: +48 713917100/101/102 Fax: +48 713917110 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://dsdik.wroc.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka bud?etowa jednostki samorz?du terytorialnego
I.5) Activité principale Autre activité: zarz?d drogowy
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie oddzia?u drogowego Chocianów II - zamówienia uzupe?niaj?ce Numéro de référence: NI.2720.8.2021
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de déneigement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie oddzia?u drogowego Chocianów II - zamówienia uzupe?niaj?ce. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zaproszenie do negocjacji.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 712 787.11 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exécution:
Dolno?l?skie.
II.2.4) Description des prestations:
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie oddzia?u drogowego Chocianów II - zamówienia uzupe?niaj?ce. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Zaproszenie do negocjacji.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w okresie ostatnich 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy us?ug, polegaj?cego na powtórzeniu podobnych us?ug, a zamówienie to by?o przewidziane w og?oszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (NI.2720.81.2019) i jest zgodne z jego przedmiotem oraz ca?kowita warto? tego zamówienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 050-126333
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Piotr P?cherski F.H.U. "Kuba" Adresse postale: Imbramowice, Krótka 1 Ville: ?arów Code NUTS: PL Polska Code postal: 58-130 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 712 787.11 PLN Valeur totale du marché/du lot: 712 787.11 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy Pzp czynno?ci zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposób; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; 4) je?eli zamawiaj?cy nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   6.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania okre?laj stosowne przepisy dzia?u IX ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie publicznych, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2021 Pologne-Wroc?aw: Services de déneigementType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Servicesservices 06/04/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement