Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Services divers d'entretien et de rÈparation

2023/S 98-306207  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Wroc?aw: Services divers d'entretien et de rÈparation 2023/S 098-306207 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wroc?awskie Mieszkania Sp. z o.o. dzialaj?ca w imieniu Gminy Wroc?aw NumÈro national d'identification: PL514 Adresse postale: ul. Namys?owska 8 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-304 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Matuszczyk Courriel: zamowienia@wm.wroc.pl TÈlÈphone: +48 713235700 Fax: +48 713235750 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wm.wroc.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
wykonywanie robÛt remontowych, czynno?ci konserwacji i usuwania awarii w bran?y ogÛlnobudowlanej-Rejony J, K, C, L NumÈro de rÈfÈrence: WM/SZP/PN/18/2023/G
II.1.2) Code CPV principal 50800000 Services divers d'entretien et de rÈparation
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonywanie prac remontowych, czynno?ci konserwacji i usuwania awarii w bran?y ogÛlnobudowlanej na nieruchomo?ciach zabudowanych mieszkalnych i u?ytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenach zewn?trznych stanowi?cych w?asno?? Gminy Wroc?aw oraz na nieruchomo?ciach zabudowanych mieszkalnych i u?ytkowych b?d?cych w?asno?ci? Gminy Wroc?aw w budynkach i obiektach b?d?cych w zarz?dzie WspÛlnot Mieszkaniowych i innych osÛb prawnych, w tym w szczegÛlno?ci: prace rozbiÛrkowe i demonta?owe, stolarskie, tynkarskie i malarskie, pokrywcze i blacharskie, ?lusarskie, posadzkarskie, izolacyjne, betonowe, murarskie, dekarskie, zdu?skie oraz zabezpieczaj?ce lokale, budynki i obiekty budowlane b?d?ce w?asno?ci? Gminy Wroc?aw.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 449 104.56 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71315000 Installations techniques de b'timent 71326000 Services auxiliaires de b'timent 71500000 Services relatifs la construction 50700000 Services de rÈparation et d'entretien d'installations de b'timents 45400000 Travaux de parachËvement de b'timent 45410000 Travaux de pl'trerie 45421000 Travaux de menuiserie 45440000 Travaux de peinture et de vitrerie 45450000 Autres travaux de parachËvement de b'timent 50800000 Services divers d'entretien et de rÈparation 45331200 Travaux d'installation de matÈriel de ventilation et de climatisation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Wykonywanie robÛt remontowych, czynno?ci konserwacji i usuwania awarii w bran?y ogÛlnobudowlanej dotyczy RejonÛw J, K, C, L. We wskazanych rejonach znajduje si?:- w rejonach J, K - ok. 287 budynkÛw z 100% udzia?em Gminy Wroc?aw, a w nich ok. 1728 lokali mieszkalnych i ok. 130 lokali u?ytkowych oraz ok. 1433 lokali mieszkalnych gminnych we wspÛlnotach i ok. 254 lokali u?ytkowych we wspÛlnotach oraz ok. 130 gara?y gminnych. - w rejonach J, K - ok. 130 budynkÛw z 100% udzia?em Gminy Wroc?aw, a w nich ok. 1287 lokali mieszkalnych i ok. 86 lokali u?ytkowych oraz ok. 57 lokali mieszkalnych gminnych we wspÛlnotach i ok. 6 lokali u?ytkowych we wspÛlnotach oraz ok. 150 gara?y gminnych. Zakres zamÛwienia i obowi?zki stron okre?laj?: a) projektowane postanowienia umowy (za?. 6 do SWZ), b) wykaz typowych prac remontowych, czynno?ci konserwacji i usuwania awarii (bran?a ogÛlnobudowlana) - za?. 7 do SWZ/ za?. 1 do umowy), Us?ugi b?d? wykonywane na terenie czynnym. Przedmiot umowy b?dzie wykonywany na nieruchomo?ciach zabudowanych zamieszka?ych lub u?ytkowych, a Wykonawca zobowi?zuje si? prowadzi? prace z poszanowaniem miru domowego i mienia mieszka?cÛw. Wykaz nieruchomo?ci Gminy Wroc?aw, w ktÛrych b?d? wykonywane prace remontowe lub czynno?ci konserwacji, zawiera za??cznik nr 8 do SWZ/za??cznik nr 2 do umowy. Wykaz b?dzie aktualizowany przez Zamawiaj?cego na bie??co, na podstawie powzi?cia informacji o zaistnia?ych zmianach i przekazywany Wykonawcy w formie pisemnej przez Zamawiaj?cego, w tym drog? mailow?. Zamawiaj?cy poda? w formularzu cenowym (za?.1A, 1B do SWZ) tylko dla celÛw porÛwnania ofert i obliczenia ceny szacunkowe ilo?ci poszczegÛlnych prac remontowych oraz szacunkow? liczb? roboczogodzin czynno?ci konserwacji w danym zadaniu. ZamÛwienie okre?la maksymalne potrzeby Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ca?o?ci zamÛwienia. Zamawiaj?cy zastrzega rÛwnie? mo?liwo?? przesuni?? ilo?ciowych w poszczegÛlnych pozycjach formularza cenowego przy zachowaniu warto?ci brutto oferty Wykonawcy. Warto?? niezrealizowanych prac remontowych w trakcie trwania umowy nie mo?e przekroczy? 20% warto?ci zamÛwienia okre?lonej w ß 4 ust. 1 niniejszej umowy. U?yte w SWZ poj?cia oznaczaj?: a) prace remontowe, tj. prace budowlane, przeprowadzane w obr?bie istniej?cego budynku, lokalu, obiektu ma?ej architektury oraz na terenie zewn?trznym maj?ce na celu przywrÛcenie stanu pierwotnego, a niestanowi?ce bie??cej konserwacji, mog?ce nosi? znamiona prac modernizacyjnych i budowlanych; b) czynno?ci konserwacji, tj. czynno?ci polegaj?ce na bie??cym utrzymaniu w nale?ytym stanie budynku i jego cz??ci, lokalu, obiektu malej architektury oraz terenu zewn?trznego, tak aby nie ulega?y pogorszeniu z powodu codziennej eksploatacji bez konieczno?ci odtwarzania stanu pierwotnego; W ramach wykonania us?ugi b?d?cej przedmiotem zamÛwienia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do usuwania awarii, czyli wykonywania robÛt polegaj?cych na usuwaniu przyczyn i skutkÛw nag?ych, niezamierzonych uszkodze? elementu budynku, instalacji lub urz?dze? technicznych, mog?cych spowodowa? zagro?enie bezpiecze?stwa u?ytkownikÛw obiektu budowlanego (budynku, lokalu lub obiektu ma?ej architektury) oraz nara?enie w?a?cicieli lub najemcÛw na straty materialne. Wymagany przez Zamawiaj?cego wymagany okres gwarancji na wykonane czynno?ci konserwacji wynosi 12 miesi?cy, na wmontowane urz?dzenia - obowi?zuje gwarancja producenta, nie krÛtsza jednak ni? 12 miesi?cy, na wykonane prace remontowe okres gwarancji wynosi 24 miesi?ce. JEDZ ñ jednolity europejski dokument zamÛwienia (jednolity dokument sporz?dzony zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE) nale?y z?o?y?, pod rygorem niewa?no?ci w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?nienia w cz??ci IV JEDZ jedynie sekcji alfa.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Wska?nik opustu / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas reakcji na zg?oszenie awarii / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium spo?eczne - zatrudnienie bezrobotnych / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires a)cena oferty brutto (C) ñ 60%; b) Wska?nik opustu (O) ñ 15%, c) Czas reakcji na zg?oszenie awarii ( R), d) Kryterium spo?eczne (S). Ad. a) za najni?sza warto?? oferty brutto a 60 pkt. Ad.b) Wsk. opustu: 15%-15 pkt, 10% - 10 pkt, 5%-5 pkt, 0% - 0 pkt. Ad.c) Czas reakcji na awari?: do 2 godz.-0 pkt; do 1,5 godz..-10 pkt, do 1 godz.-20 pkt. D.d) Brak zatrudnienia j-0 pkt, 1 os. i wi?cej-5 pkt.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zgodnie z art.138 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy skraca termin sk?adania ofert, nie krÛtszy ni? 15 dni od dnia przekazania og?oszenia. Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia w zwi?zku z konieczno?ci? zapewnienia ci?g?o?ci us?ug konserwacji i usuwania awarii na zasobie komunalnym Gminy Wroc?aw.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 058-171348
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 45/SZP/05/23/G IntitulÈ:
wykonywanie robÛt remontowych, czynno?ci konserwacji i usuwania awarii w bran?y ogÛlnobudowlanej-Rejony J, K, C, L
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROMIS P.P.H.U. Zbigniew Kisielewicz NumÈro national d'identification: 8951005024 Adresse postale: ul. Miejska 14 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 51-352 Pays: Pologne Courriel: biuro@promis-pphu.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 449 104.56 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.SzczegÛ?owe informacje dot. warunkÛw udzia?u, podstaw wykluczenia oraz o?wiadcze? i dokumentÛw potwierdzaj?cych udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia s? okre?lone w SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania wykonawcÛw, wobec ktÛrych zachodz? podstawy wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust.1 pkt 1-10 ustawy Pzp oraz art. 5 k rozporz?dzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw, ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. Ca?kowita warto?? tych zamÛwie? zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu jego warto?ci i wynosi do 75 % szacunkowej warto?ci zamÛwienia podstawowego.
   4.  Ofert? nale?y z?o?y? za po?rednictwem Platformy zamieszczonej pod adresem: https://wmwroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
   5.  Oferta pod rygorem niewa?no?ci sporz?dzona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym musi zawiera?: 1) Pe?nomocnictwo (je?eli dotyczy), 2) O?wiadczenie wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia zgodne z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (za??cznik nr 4 do SWZ) (je?eli dotyczy).3) Formularz ofertowy (za??cznik Nr 1 do SWZ), 4) Formularz cenowy (za??cznik Nr 1A do SWZ) ñ dla ka?dego zadania oddzielnie,5) Zastrze?enie tajemnicy przedsi?biorstwa (je?eli dotyczy).
   6.  W zwi?zku z zastosowaniem przez Zamawiaj?cego w niniejszym post?powaniu tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp b?dzie ??da? tego o?wiadczenia wy??cznie od wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
   7.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w post?powaniu wysoko?ci: 12.000,00 z? (s?ownie: dwana?cie tysi?cy z?otych i 00/100),
   8.  O?wiadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca sk?ada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia, zwanego dalej ÑJEDZî, sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, ktÛrego wzÛr stanowi za?. do SWZ.
   9.  Wykaz podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia (rÛwnie? dla WykonawcÛw maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami RP) oraz spe?nianie warunkÛw udzia?y w post?powaniu: Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia za po?rednictwem platformy przetargowej https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia, nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, b)Za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego, c) Za?wiadczenie Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych, d) O?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, e)O?wiadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia, zwanego dalej ÑJEDZ", f) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, g) O?wiadczenie na podstawie art. 5 k rozporz?dzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 10. Od Wykonawcy, ktÛrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane b?dzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 1 % ceny ca?kowitej (brutto) podanej w ofercie. https://wmwroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
SposÛb korzystania oraz rozpatrywania ?rodkÛw ochrony prawnej reguluj? przepisy dzia?u IX Ustawy z dnia 11 wrze?nia stycznia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 wykonywanie robÛt remontowych, czynno?ci konserwacji i usuwania awarii w bran?y ogÛlnobudowlanej-Rejony J, K, C, L 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
45410000 - Travaux de plâtrerie 
45421000 - Travaux de menuiserie 
45440000 - Travaux de peinture et de vitrerie 
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment 
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments 
50800000 - Services divers d'entretien et de réparation 
71315000 - Installations techniques de bâtiment 
71326000 - Services auxiliaires de bâtiment 
71500000 - Services relatifs à la construction