Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services d'entretien de voitures

2020/S 68-162067  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Wroc?aw: Services d'entretien de voitures 2020/S 068-162067 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 4 Regionalna Baza Logistyczna Adresse postale: ul. Pretficza 28 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Code postal: 50-984 Pays: Pologne Point(s) de contact: jw.
Courriel: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261651080 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.4rblog.wp.mil.pl www.4rblog.wp.mil.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: 4 Regionalna Baza Logistyczna
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga wykonania przegl?dÛw i napraw samochodÛw (TECH/281/2019) NumÈro de rÈfÈrence: TECH/281/2019
II.1.2) Code CPV principal 50112200
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: us?uga wykonania przegl?dÛw i napraw samochodÛw wg zestawienia asortymentowo-ilo?ciowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Za??cznikiem nr 1 do SIWZ. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i wymagania do niego znajduj si we wzorach umÛw (wraz z ich za??cznikami) stanowi?cych Za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 564 497.51 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Przegl?dy i naprawy pojazdÛw osobowych i mikrobusÛw nieobj?tych gwarancj producenta dla terenu dolno?l?skiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50112200
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
W siedzibie Wykonawcy.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: us?uga wykonania przegl?dÛw i napraw samochodÛw wg zestawienia asortymentowo-ilo?ciowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Za??cznikiem nr 1 do SIWZ. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i wymagania do niego znajduj si we wzorach umÛw (wraz z ich za??cznikami) stanowi?cych Za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: gwarancja / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy informuje, ?e przewiduje korzystanie z zamÛwie opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami ß 2 pkt 6 we wzorach umÛw stanowi?cych Za??cznik nr 3 do SIWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 236-579162
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Przegl?dy i naprawy pojazdÛw osobowych i mikrobusÛw nieobj?tych gwarancj producenta dla terenu dolno?l?skiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
31/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Auto-Matunin Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wroc?awska 23 Ville: Jelcz-Laskowice Code NUTS: PL51 Code postal: 55-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 277 932.96 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
A) Wykonawca sk?ada wraz z ofert aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu zw. dalej jako ÑJEDZî. B) Podstawy wykluczenia: art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust 5 pkt 1, pkt 5ñ8 ustawy Pzp. C) O?wiadczenia i dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia: ó o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, ó informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, ó informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, ó o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, ó o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne, ó odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, ó informacja z Krajowego Rejestru Karnego odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu w zakresie okre?lonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, ó o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, ó o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkÛw wynikaj?cych z przepisÛw prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisÛw o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp, ó za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, ó za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, ó o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce o?wiadcze i dokumentÛw wymienionych powy?ej zawarte s w rozdziale 6 SIWZ. D) W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z dyspozycji art. 24aa ustawy Pzp. E) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci: ó cz?? 1: 4 620,00 PLN, ó cz?? 2: 4 680,00 PLN, ó cz?? 3: 1 970,00 PLN, ó cz?? 4: 1 100,00 PLN. Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert w jednej z form wskazanych w SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego, stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej w pkt 5ñ6, wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50112200 - Services d'entretien de voitures