Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Services d'Ètudes

2022/S 181-512886  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Wroc?aw: Services d'Ètudes 2022/S 181-512886 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Dolno?l?skie - Urz?d Marsza?kowski WojewÛdztwa Dolno?l?skiego NumÈro national d'identification: PL51 Adresse postale: Wybrze?e J. S?owackiego 12-14 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-411 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Holeniewska Courriel: zamowienia.publiczne@dolnyslask.pl TÈlÈphone: +48 71-776-97-03 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.umwd.dolnyslask.pl Adresse du profil díacheteur: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie metodyki badania oraz narz?dzi badawczych w obszarze us?ug spo?ecznych ñ 5 zada? NumÈro de rÈfÈrence: DOK-IZ-II.272.12.2022
II.1.2) Code CPV principal 79311000 Services d'Ètudes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie metodyki badania oraz narz?dzi badawczych do przeprowadzenia ÑKompleksowego badania, diagnozy i oceny stanu us?ug spo?ecznych stacjonarnych i ?rodowiskowych w wojewÛdztwie dolno?l?skimî w obszarze us?ug spo?ecznych w podziale na 5 zada? dla: 1) osÛb starszych, 2) doros?ych osÛb z niepe?nosprawno?ciami i ich opiekunÛw, 3) osÛb z zaburzeniami psychicznymi, 4) rodzin, dzieci, w szczegÛlno?ci rodzin w kryzysie oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, 5) osÛb w kryzysie bezdomno?ci.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki jego realizacji Zamawiaj?cy okre?li? w projektach umÛw, stanowi?cych odpowiednio za??czniki nr 7a, 7b, 7c, 7d i 7e do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia, zwanej dalej SWZ.
   3.  Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? na jedno lub kilka zada?.
   4.  Z Wykonawc?/Wykonawcami, ktÛremu/ktÛrym udzielone zostanie zamÛwienie Zamawiaj?cy zawrze umow?/y.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 30 750.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 39 500.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Opracowanie metodyki badania oraz narz?dzi badawczych do przeprowadzenia ÑKompleksowego badania (...)" w obszarze us?ug spo?ecznych dla doros?ych osÛb z niepe?nosprawno?ciami i ich opiekunÛw.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79311000 Services d'Ètudes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 2 - Opracowanie metodyki badania oraz narz?dzi badawczych do przeprowadzenia ÑKompleksowego badania, diagnozy i oceny stanu us?ug spo?ecznych stacjonarnych i ?rodowiskowych w wojewÛdztwie dolno?l?skimî w obszarze us?ug spo?ecznych dla doros?ych osÛb z niepe?nosprawno?ciami i ich opiekunÛw.
   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie metodyki badania oraz narz?dzi badawczych do przeprowadzenia ÑKompleksowego badania, diagnozy i oceny stanu us?ug spo?ecznych stacjonarnych i ?rodowiskowych w wojewÛdztwie dolno?l?skimî w obszarze us?ug spo?ecznych dla doros?ych osÛb z niepe?nosprawno?ciami i ich opiekunÛw,
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki jego realizacji Zamawiaj?cy okre?li? w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik nr 7b do SWZ.
   3.  W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie okre?la wymaga? w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 95 ustawy Pzp, oraz wymaga? w zakresie zatrudnienia osÛb, o ktÛrych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie eksperta / PondÈration: 70 Prix - PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt / program UE RPO WD 2014-2020Numer identyfikacyjny projektu UE RPDS.11.01.00-02-0039/19
II.2.14) Informations complÈmentaires ad. II.2.7) Wymagany termin wykonania zamÛwienia: Zadanie nr 2 - do 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Opracowanie metodyki badania oraz narz?dzi badawczych do przeprowadzenia ÑKompleksowego badania (...)" w obszarze us?ug spo?ecznych dla osÛb z zaburzeniami psychicznymi.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79311000 Services d'Ètudes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 3 - Opracowanie metodyki badania oraz narz?dzi badawczych do przeprowadzenia ÑKompleksowego badania, diagnozy i oceny stanu us?ug spo?ecznych stacjonarnych i ?rodowiskowych w wojewÛdztwie dolno?l?skimî w dla osÛb z zaburzeniami psychicznymi.
   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie metodyki badania oraz narz?dzi badawczych do przeprowadzenia ÑKompleksowego badania, diagnozy i oceny stanu us?ug spo?ecznych stacjonarnych i ?rodowiskowych w wojewÛdztwie dolno?l?skimî w obszarze us?ug spo?ecznych dla osÛb z zaburzeniami psychicznymi.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki jego realizacji Zamawiaj?cy okre?li? w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik nr 7c do SWZ.
   3.  W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie okre?la wymaga? w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 95 ustawy Pzp, oraz wymaga? w zakresie zatrudnienia osÛb, o ktÛrych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie eksperta / PondÈration: 70 Prix - PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt / program UE RPO WD 2014-2020Numer identyfikacyjny projektu UE RPDS.11.01.00-02-0039/19
II.2.14) Informations complÈmentaires ad. II.2.7) Wymagany termin wykonania zamÛwienia: Zadanie nr 3 - do 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 068-180426
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Opracowanie metodyki badania oraz narz?dzi badawczych do przeprowadzenia ÑKompleksowego badania (...)" w obszarze us?ug spo?ecznych dla doros?ych osÛb z niepe?nosprawno?ciami i ich opiekunÛw.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sylwia Dani?owska NumÈro national d'identification: PESEL 87082415607 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-248 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Agata Gawska NumÈro national d'identification: PESEL 78040501986 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-886 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 30 352.69 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 39 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Opracowanie metodyki badania oraz narz?dzi badawczych do przeprowadzenia ÑKompleksowego badania (...)" w obszarze us?ug spo?ecznych dla osÛb z zaburzeniami psychicznymi.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sylwia Dani?owska NumÈro national d'identification: PESEL 87082415607 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-248 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Agata Gawska NumÈro national d'identification: PESEL 78040501986 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-886 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 35 933.33 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 39 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Wroc?aw: Services d'ÈtudesType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
79311000 - Services d'études