Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 16/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

2020/S 124-304737  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Wroc?aw: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

2020/S 124-304737

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 085-202008)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Wroc?aw, w imieniu i na rzecz której dzia?a Ekosystem sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kazimierza Michalczyka 23
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 53-633
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Cander
Courriel: zamowienia@ekosystem.wroc.pl
Téléphone: +48 717586909
Fax: +48 717586922 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ekosystem.wroc.pl

www.ekosystem.wroc.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodz?cych z terenu gminy Wroc?aw w obr?bie sektora II - Krzyki

Numéro de référence: 19/2019

II.1.2)
Code CPV principal
90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodz?cych z terenu gminy Wroc?aw w obr?bie sektora II - Krzyki.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 085-202008

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Au lieu de:

W ramach realizacji przedmiotu zamówieni Wykonawca zobowi?zany b?dzie do: 1) wyposa?enia nieruchomo?ci obs?ugiwanych w pojemniki wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porz?dkowym i technicznym oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w liczbie niezb?dnej do zapewnienia prawid?owej realizacji us?ugi; 2) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych bezpo?rednio z terenu nieruchomo?ci obs?ugiwanych; 3) szczególnego nadzoru nad wskazanymi miejscami gromadzenia odpadów; 4) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodz?cych z selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach ogólnodost?pnych; 5) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodz?cych z selektywnej zbiórki bioodpadów stanowi?cych cz??ci ro?lin pochodz?cych z piel?gnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, zbieranych w sposób akcyjny; 6) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodz?cych z selektywnej zbiórki przeterminowanych leków; 7) usuwania odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych; 8) wykonywania prac interwencyjnych; 9) odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych przy pomocy SZOP funkcjonuj?cym na terenie sektora; 10) osi?gania rocznych poziomów: a) ograniczania masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania; b) recyklingu i przygotowania do ponownego u?ycia odpadów komunalnych, z wy??czeniem innych ni niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowi?cych odpady komunalne; c) recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowi?cych odpady komunalne; 11) przygotowywania sprawozda i bilansów z zakresu wykonywanych czynno?ci oraz osi?ganych rocznych poziomów zagospodarowania odpadów; 12) wydzier?awienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, na zasadach okre?lonych w SWU, przez okres maksymalnie 2 miesi?cy od dnia zako?czenia realizacji us?ugi.

Lire:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowi?zany b?dzie do: 1) wyposa?enia nieruchomo?ci obs?ugiwanych w pojemniki wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porz?dkowym i technicznym oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w liczbie niezb?dnej do zapewnienia prawid?owej realizacji us?ugi; 2) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych bezpo?rednio z terenu nieruchomo?ci obs?ugiwanych; 3) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodz?cych z selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach ogólnodost?pnych; 4) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodz?cych z selektywnej zbiórki bioodpadów stanowi?cych cz??ci ro?lin pochodz?cych z piel?gnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, zbieranych w sposób akcyjny; 5) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów pochodz?cych z selektywnej zbiórki przeterminowanych leków; 6) usuwania odpadów zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych; 7) wykonywania prac interwencyjnych; 8) odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych przy pomocy SZOP funkcjonuj?cym na terenie sektora; 9) osi?gania rocznych poziomów: a) ograniczania masy odpadów komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania, b) recyklingu i przygotowania do ponownego u?ycia odpadów komunalnych, z wy??czeniem innych ni niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowi?cych odpady komunalne, c) recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowi?cych odpady komunalne; 10) przygotowywania sprawozda i bilansów z zakresu wykonywanych czynno?ci oraz osi?ganych rocznych poziomów zagospodarowania odpadów; 11) wydzier?awienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, na zasadach okre?lonych w SWU, przez okres maksymalnie 2 miesi?cy od dnia zako?czenia realizacji us?ugi.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511100 - Services de collecte de déchets solides urbains 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges