Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 14/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

2020/S 124-304739  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Wroc?aw: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

2020/S 124-304739

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 030-070032)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Wroc?aw, w imieniu i na rzecz ktÛrej dzia?a Ekosystem Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kazimierza Michalczyka 23
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 53-633
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Cander
Courriel: zamowienia@ekosystem.wroc.pl
TÈlÈphone: +48 717586909
Fax: +48 717586922 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ekosystem.wroc.pl

www.ekosystem.wroc.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
OdbiÛr, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych pochodz?cych z terenu gminy Wroc?aw w obr?bie sektora I ñ Stare Miasto i ?rÛdmie?cie

NumÈro de rÈfÈrence: 18/2019

II.1.2)
Code CPV principal
90000000 Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbiÛr, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych pochodz?cych z terenu gminy Wroc?aw w obr?bie sektora I ñ Stare Miasto i ?rÛdmie?cie.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 030-070032

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.4

Au lieu de:

W ramach realizacji przedmiotu zamÛwieni Wykonawca zobowi?zany b?dzie do: 1) wyposa?enia nieruchomo?ci obs?ugiwanych w pojemniki wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porz?dkowym i technicznym oraz dostarczania workÛw przeznaczonych do gromadzenia odpadÛw komunalnych w ilo?ci niezb?dnej do zapewnienia prawid?owej realizacji us?ugi, 2) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadÛw komunalnych odbieranych bezpo?rednio z terenu nieruchomo?ci obs?ugiwanych, 3) szczegÛlnego nadzoru nad wskazanymi miejscami gromadzenia odpadÛw, 4) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadÛw pochodz?cych z selektywnej zbiÛrki odpadÛw wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach ogÛlnodost?pnych, 5) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadÛw pochodz?cych z selektywnej zbiÛrki odpadÛw wielkogabarytowych zbieranych w systemie objazdowym, 6) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadÛw pochodz?cych z selektywnej zbiÛrki bioodpadÛw stanowi?cych cz??ci ro?lin pochodz?cych z piel?gnacji terenÛw zielonych, ogrodÛw, parkÛw i cmentarzy, zbieranych w sposÛb akcyjny, 7) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadÛw pochodz?cych z selektywnej zbiÛrki przeterminowanych lekÛw, 8) usuwania odpadÛw zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, 9) wykonywania prac interwencyjnych, 10) odbierania, transportu i zagospodarowania odpadÛw wskazanych przez Zamawiaj?cego, zebranych w PSZOK funkcjonuj?cym na terenie sektora, 11) odbierania, transportu i zagospodarowania odpadÛw zebranych przy pomocy SZOP funkcjonuj?cego na terenie sektora, 12) osi?gania rocznych poziomÛw: a) ograniczania masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania, b) recyklingu i przygotowania do ponownego u?ycia odpadÛw komunalnych, z wy??czeniem innych ni niebezpieczne odpadÛw budowlanych i rozbiÛrkowych stanowi?cych odpady komunalne, c) recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadÛw budowlanych i rozbiÛrkowych stanowi?cych odpady komunalne, 13) przygotowywania sprawozda i bilansÛw z zakresu wykonywanych czynno?ci oraz osi?ganych rocznych poziomÛw zagospodarowania odpadÛw.

Lire:

W ramach realizacji przedmiotu zamÛwieni Wykonawca zobowi?zany b?dzie do: 1) wyposa?enia nieruchomo?ci obs?ugiwanych w pojemniki wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porz?dkowym i technicznym oraz dostarczania workÛw przeznaczonych do gromadzenia odpadÛw komunalnych w ilo?ci niezb?dnej do zapewnienia prawid?owej realizacji us?ugi; 2) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadÛw komunalnych odbieranych bezpo?rednio z terenu nieruchomo?ci obs?ugiwanych; 3) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadÛw pochodz?cych z selektywnej zbiÛrki odpadÛw wielkogabarytowych zbieranych w pojemnikach ogÛlnodost?pnych; 4) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadÛw pochodz?cych z selektywnej zbiÛrki odpadÛw wielkogabarytowych zbieranych w systemie objazdowym; 5) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadÛw pochodz?cych z selektywnej zbiÛrki bioodpadÛw stanowi?cych cz??ci ro?lin pochodz?cych z piel?gnacji terenÛw zielonych, ogrodÛw, parkÛw i cmentarzy, zbieranych w sposÛb akcyjny; 6) odbierania, zbierania, transportu i zagospodarowania odpadÛw pochodz?cych z selektywnej zbiÛrki przeterminowanych lekÛw; 7) usuwania odpadÛw zgromadzonych w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych; 8) wykonywania prac interwencyjnych; 9) odbierania, transportu i zagospodarowania odpadÛw wskazanych przez Zamawiaj?cego, zebranych w PSZOK funkcjonuj?cym na terenie sektora; 10) odbierania, transportu i zagospodarowania odpadÛw zebranych przy pomocy SZOP funkcjonuj?cego na terenie sektora; 11) osi?gania rocznych poziomÛw: a) ograniczania masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania; b) recyklingu i przygotowania do ponownego u?ycia odpadÛw komunalnych, z wy??czeniem innych ni niebezpieczne odpadÛw budowlanych i rozbiÛrkowych stanowi?cych odpady komunalne; c) recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadÛw budowlanych i rozbiÛrkowych stanowi?cych odpady komunalne; 12) przygotowywania sprawozda i bilansÛw z zakresu wykonywanych czynno?ci oraz osi?ganych rocznych poziomÛw zagospodarowania odpadÛw; 13) wydzier?awienia pojemnikÛw przeznaczonych do gromadzenia odpadÛw komunalnych, na zasadach okre?lonych w SWU, przez okres maksymalnie 2 miesi?cy od dnia zako?czenia realizacji us?ugi.

NumÈro de section: III.1.1

Au lieu de:

C. W przypadku, gdy Wykonawcy b?d ubiega si wspÛlnie o udzielenie zamÛwienia warunki, o ktÛrych mowa w pkt od A.1. do A.4. musi spe?ni ka?dy Wykonawca sk?adaj?cy ofert wspÛln?, ktÛry b?dzie realizowa czynno?ci, do ktÛrych dane uprawnienie jest wymagane.

Lire:

C. W przypadku, gdy Wykonawcy b?d ubiega si wspÛlnie o udzielenie zamÛwienia warunki, o ktÛrych mowa w pkt od A.1 do A.3 musi spe?ni ka?dy Wykonawca sk?adaj?cy ofert wspÛln?, ktÛry b?dzie realizowa czynno?ci, do ktÛrych dane uprawnienie jest wymagane.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511100 - Services de collecte de déchets solides urbains 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères 
90533000 - Services de gestion de décharges