Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Services de gares routiËres

2023/S 195-611887  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Wroc?aw: Services de gares routiËres 2023/S 195-611887 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Wroc?aw - Urz?d Miejski Wroc?awia NumÈro national d'identification: PL514 Adresse postale: pl. Nowy Targ 1-8 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-141 Pays: Pologne Point(s) de contact: Urz?d Miejski Wroc?awia ñ Wydzia? ZamÛwie? Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163 Wroc?aw Courriel: wzp.dz@um.wroc.pl TÈlÈphone: +48 717779230 Fax: +48 717779229 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wroclaw.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/umw
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Obs?uga przystankÛw w zakresie wywieszania rozk?adÛw jazdy i informacji pasa?erskich NumÈro de rÈfÈrence: ZP/PN/36/2023/WTR
II.1.2) Code CPV principal 63712100 Services de gares routiËres
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia podzielony jest na dwa Zadania, tj.: Zadanie nr 1 ñ obejmuje obs?ug? przystankÛw zlokalizowanych w pÛ?nocno-zachodniej i po?udniowo-zachodniej cz??ci miasta oraz na terenie s?siaduj?cych gmin. Zadanie nr 2 - obejmuje obs?ug? przystankÛw zlokalizowanych w pÛ?nocno-wschodniej i po?udniowo-wschodniej cz??ci miasta oraz na terenie s?siaduj?cych gmin.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 336 768.94 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Obs?uga przystankÛw zlokalizowanych w pÛ?nocno-zachodniej i po?udniowo-zachodniej cz??ci miasta oraz na terenie s?siaduj?cych gmin
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712100 Services de gares routiËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Wroc?aw i teren s?siaduj?cych gmin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia w zakresie Zadania nr 1 obejmuje obs?ug? przystankÛw zlokalizowanych w pÛ?nocno-zachodniej i po?udniowo-zachodniej cz??ci miasta oraz na terenie s?siaduj?cych gmin.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wymiany os?on foliowych / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Kary umowne / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Tryb awaryjny / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Obs?uga przystankÛw zlokalizowanych w pÛ?nocno-wschodniej i po?udniowo-wschodniej cz??ci miasta oraz na terenie s?siaduj?cych gmin
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712100 Services de gares routiËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Wroc?aw i teren s?siaduj?cych gmin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia w zakresie Zadania nr 2 obejmuje obs?ug? przystankÛw zlokalizowanych w pÛ?nocno-wschodniej i po?udniowo-wschodniej cz??ci miasta oraz na terenie s?siaduj?cych gmin.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin wymiany os?on foliowych / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Kary umowne / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Tryb awaryjny / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 129-407592
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Obs?uga przystankÛw zlokalizowanych w pÛ?nocno-zachodniej i po?udniowo-zachodniej cz??ci miasta oraz na terenie s?siaduj?cych gmin
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ÑJETWROî KAROL JETZ NumÈro national d'identification: 8982080274 Adresse postale: ul. Reymonta 3/1/1 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-225 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 328 640.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Wywieszanie rozk?adÛw jazdy i informacji pasa?erskich na przystankach i innych miejscach do tego przeznaczonych
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Obs?uga przystankÛw zlokalizowanych w pÛ?nocno-wschodniej i po?udniowo-wschodniej cz??ci miasta oraz na terenie s?siaduj?cych gmin
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ÑJETWROî KAROL JETZ Adresse postale: ul. Reymonta 3/1/1 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-255 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Smart Service Marcin Laszuk NumÈro national d'identification: 626 284 65 92 Adresse postale: ul. Wita Stwosza 16 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-148 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 184 640.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a).
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Obs?uga przystankÛw w zakresie wywieszania rozk?adÛw jazdy i informacji pasa?erskich 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
63712100 - Services de gares routières