Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services d'inspection des ponts

2020/S 147-361647  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Wroc?aw: Services d'inspection des ponts 2020/S 147-361647 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Powsta?ców ?l?skich 186 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 53-139 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tomasz Michalski Courriel: tmichalski@gddkia.gov.pl Téléphone: +48 713347343 Fax: +48 713347363 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl http://www.gddkia.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie przegl?dów rocznych (podstawowych) drogowych obiektów in?ynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzia we Wroc?awiu z podzia?em na cz??ci (zadania) Numéro de référence: O.WR.D-3.2413.36.2020
II.1.2) Code CPV principal 71631450 Services d'inspection des ponts
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Pe?na nazwa zamówienia: wykonanie przegl?dów rocznych (podstawowych) drogowych obiektów in?ynierskich na drogach krajowych administrowanych przez Generaln Dyrekcj Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia we Wroc?awiu z podzia?em na cz??ci (zadania). Zamówienie obejmuje wykonanie przegl?dów rocznych (podstawowych) dla obiektów in?ynierskich na terenie GDDKiA Oddzia we Wroc?awiu na drogach klasy A i S w nast?puj?cych grupach/zadaniach: - zad. 1 grupa A - Autostrada A-4 Zgorzelec-Krzy?owa, - zad. 2 grupa B - Autostrada A-8, - zad. 3 grupa C - Droga ekspresowa S-3, - zad. 4 grupa D - Droga S-5, - zad. 5 grupa E1, Grupa E2 - Droga ekspresowa S-8 odcinki rejonu Wroc?aw i rejonu Ole?nica, - zad. 6 grupa F - Autostrada A-4 od granicy z woj. opolskim do Krzy?owej (obiekty w ci?gu drogi). Zamówienie obejmuje siedem cz??ci (zada?), z czego w ramach przedmiotowego post?powania jest prowadzona cz?? 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6), a cz?? 7 (zadanie 7) b?dzie prowadzone w ramach odr?bnego post?powania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 839 155.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 1/grupa A
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71631450 Services d'inspection des ponts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
a) Grupa A - Wykonanie przegl?dów na autostradzie A-4 odcinek Zgorzelec-Krzy?owa (obiekty mostowe 80 szt. przepusty 33 szt.) - obiekty mostowe o d?ugo?ci do 20 m 24 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 20-50 m 23 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 50-100 m 28 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 100-200 m 5 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci powy?ej 200 m 0 szt., - przepusty 33 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci Zadanie nr 1 : 2 500,00 PLN (s?ownie z?otych: dwa tysi?ce pi??set z?otych).
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot stanowi?c 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 2/grupa B
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71631450 Services d'inspection des ponts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
b) GRUPA B -Wykonanie przegl?dów na autostradzie A8 (obiekty mostowe 54 szt. przepusty 12 szt.) - obiekty mostowe o d?ugo?ci do 20 m 7 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 20-50 m 21 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 50-100 m 11 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 100-200 m 3 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci powy?ej 200 m 12 szt., - przepusty 12 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci Zadanie nr 2 : 2 500,00 PLN (s?ownie z?otych: dwa tysi?ce pi??set z?otych).
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot stanowi?c 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 3/grupa C
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71631450 Services d'inspection des ponts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
c) Grupa C - Wykonanie przegl?dów na drodze S-3 (obiekty mostowe 250 szt. przepusty 35 szt.) - obiekty mostowe o d?ugo?ci do 20 m 152 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 20-50 m 40 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 50-100 m 52 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 100-200 m 2 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci powy?ej 200 m 4 szt., - przepusty 35 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci Zadanie nr 3 : 6 300,00 PLN (s?ownie z?otych: sze? tysi?cy trzysta z?otych).
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot stanowi?c 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 4/grupa D
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71631450 Services d'inspection des ponts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
d) Grupa D - Wykonanie przegl?dów na drodze S-5 (obiekty mostowe 88 szt. przepusty 36 szt.) - obiekty mostowe o d?ugo?ci do 20 m 23 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 20-50 m 13 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 50-100 m 36 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 100-200 m 9 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci powy?ej 200 m 7 szt., - przepusty 36 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci Zadanie nr 4 : 3 400,00 PLN (s?ownie z?otych: trzy tysi?ce czterysta z?otych).
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot stanowi?c 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 5/grupa E
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71631450 Services d'inspection des ponts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
E1) Podgrupa E1 - Wykonanie przegl?dów na drodze S-8 Rejon Wroc?aw (obiekty mostowe 12 szt. przepusty 5 szt.) - obiekty mostowe o d?ugo?ci do 20 m 0 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 20-50 m 9 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 50-100 m 3 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 100-200 m 0 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci powy?ej 200 m 0 szt., - przepusty 5 szt. E2) Podgrupa E2 - Wykonanie przegl?dów na drodze S-8 Rejon Ole?nica (obiekty mostowe 52 szt. przepusty 50 szt.) - obiekty mostowe o d?ugo?ci do 20 m 3 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 20-50 m 26 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 50-100 m 15 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 100-200 m 8 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci powy?ej 200 m 0 szt., - przepusty 50 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci Zadanie nr 5 : 2 450,00 PLN (s?ownie z?otych: dwa tysi?ce czterysta pi??dziesi?t z?otych).
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot stanowi?c 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie 6/grupa F
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71631450 Services d'inspection des ponts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
f) Grupa F - -Wykonanie przegl?dów na autostradzie A-4 odcinek od granicy z woj. opolskim do Krzy?owej (obiekty mostowe 135 szt. przepusty 28 szt.) - obiekty mostowe o d?ugo?ci do 20 m 111 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 20-50 m 18 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 50-100 m 6 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci 100-200 m 0 szt., - obiekty mostowe o d?ugo?ci powy?ej 200 m 0 szt., - przepusty 28 szt.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin wykonania zamówienia / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci Zadanie nr 6 : 2 800,00 PLN (s?ownie z?otych: dwa tysi?ce osiemset z?otych).
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot stanowi?c 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 069-164351
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Zadanie 1/grupa A
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PBW In?ynieria Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Sokolnicza nr 5, lok. 74-75 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 53-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 85 329.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 98 154.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Zadanie 2/grupa B
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PBW In?ynieria Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Sokolnicza nr 5, lok. 74-75 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 53-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 83 695.50 PLN Valeur totale du marché/du lot: 70 356.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Zadanie 3/grupa C
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Trasal Sp. z o.o. (lider) Adresse postale: ul. Dynowska 19/43 Ville: Rzeszów Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-119 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Promost-Wis?a Sp. z o.o. (partner) Adresse postale: ul. Radosna 8a Ville: Wis?a Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-460 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 210 370.50 PLN Valeur totale du marché/du lot: 141 905.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Zadanie 4/grupa D
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PBW In?ynieria Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Sokolnicza nr 5, lok. 74-75 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 53-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 115 623.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 94 464.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Zadanie 5/grupa E
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PBW In?ynieria Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Sokolnicza nr 5, lok. 74-75 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 53-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 84 919.50 PLN Valeur totale du marché/du lot: 80 688.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6 Intitulé:
Zadanie 6/grupa F
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Trasal Sp. z o.o. (lider) Adresse postale: ul. Dynowska 19/43 Ville: Rzeszów Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-119 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Promost-Wis?a Sp. z o.o. (partner) Adresse postale: ul. Radosna 8a Ville: Wis?a Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 43-460 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 96 318.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 117 403.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Dokumentacja przedmiotowego post?powania dost?pna jest na Platformie w zak?adce "Za??czniki". Pobranie dokumentu nast?puje po klikni?ciu na wybrany za??cznik i wci?ni?ciu polecenia "Pobierz". W celu pobrania wszystkich za??czników jednocze?nie nale?y wybra polecenie "pobierz paczk?", a nast?pnie "pobierz wszystkie za??czniki organizatora".
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  W zakresie "cz??ci IV Kryteria kwalifikacji" JEDZ, wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji,w takim przypadku wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (A-D) w cz??ci IV JEDZ.
   4.  Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu, sk?ada jednolite dokumenty dotycz?ce tak?e tych podmiotów.
   5.  W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym sk?ada ka?dy z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie.
   6.  Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,a tak?e w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maj zasady okre?lone w § 7 i 8 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju 7 / 8 z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
   7.  Na wezwanie zamawiaj?cego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia informacji, za?wiadcze?, odpisu oraz o?wiadcze?, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporz?dzenia Ministra Przedsi?biorczo?ci i Technologii z 16.10.2019 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843.).
   8.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp..
   9.  Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si wykonawc?, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy Pzp. 10. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 11. Okres zwi?zania ofert?, o którym mowa w pkt IV.2.6) og?oszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. 12. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W zwi?zku z ograniczon liczb znaków w og?oszeniu, szczegó?owy zakres zamówie opisane zosta?y w Instrukcji dla Wykonawców
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 2245887801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   5. 1. odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób,
   5. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,
   5. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   5. 1. i
   5. 2. IDW wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia,
   5. 4. je?eli zamawiaj?cy nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   6.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych - Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 2245887801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71631450 - Services d'inspection des ponts