01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services de nettoyage

2019/S 16-034047 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/01/2019 S16  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Wroc?aw: Services de nettoyage 2019/S 016-034047 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 2 Wojskowy Oddzia Gospodarczy ul. Obornicka 100-102 Wroc?aw 50-984 Pologne Point(s) de contact: Jakub Weso?owski TÈlÈphone: +48 261656244 Courriel: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl Fax: +48 261656228 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://2wog.wp.mil.pl http://2wog.wp.mil.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka Wojskowa
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga sprz?tania zewn?trznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenÛw zielonych NumÈro de rÈfÈrence: INFR/631/2018
II.1.2) Code CPV principal 90910000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga sprz?tania zewn?trznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania terenÛw zielonych w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych, na terenie kompleksÛw wojskowych, administrowanych przez 2 WOG we Wroc?awiu na terenie: Zadanie nr 1 - Sekcji Obs?ugi Infrastruktury nr 1 we Wroc?awiu, Zadanie nr 2 - Sekcji Obs?ugi Infrastruktury nr 2 we Wroc?awiu, Zadanie nr 3 - Sekcji Obs?ugi Infrastruktury nr 3 we Wroc?awiu, Zadanie nr 4 - Sekcji Obs?ugi Infrastruktury w Brzegu, Zadanie nr 5 - Sekcji Obs?ugi Infrastruktury w Jastrz?biu, Zadanie nr 6 - Sekcji Obs?ugi Infrastruktury w K?odzku, Zadanie nr 7 - Sekcji Obs?ugi Infrastruktury w Ole?nicy. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj nast?puj?ce za??czniki do SIWZ: formularze ofertowe (za??czniki nr
   1. 1-1.7), wzory umÛw (za??czniki nr
   5. 1-5.7) oraz opisy przedmiotu zamÛwienia (za??czniki nr
   4. 1-4.7).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 14 942 353.76 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 90620000 90630000 90610000 77300000 77310000 77312000 77312100 77314100 77315000 77340000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga sprz?tania zewn?trznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania TerenÛw zielonych w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych, na terenie kompleksÛw wojskowych, Administrowanych przez 2 WOG we Wroc?awiu na terenie Sekcji Obs?ugi Infrastruktury nr 1 we Wroc?awiu. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj nast?puj?ce za??czniki do SIWZ: formularz ofertowy (za??cznik nr
   1. 1), wzÛr umowy (za??cznik nr
   5. 1) oraz opis przedmiotu zamÛwienia (za??cznik nr
   4. 1).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas reakcji na podj?cie czynno?ci usuwania ?niegu i lodu oraz posypywania piaskiem - szczegÛ?owy opis kryterium w rozdziale XIV SIWZ / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 90620000 90630000 90610000 77300000 77310000 77312000 77312100 77314100 77315000 77340000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga sprz?tania zewn?trznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania TerenÛw zielonych w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych, na terenie kompleksÛw wojskowych, Administrowanych przez 2 WOG we Wroc?awiu na terenie Sekcji Obs?ugi Infrastruktury nr 2 we Wroc?awiu. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj nast?puj?ce za??czniki do SIWZ: formularz ofertowy (za??cznik nr
   1. 2), wzÛr umowy (za??cznik nr
   5. 2) oraz opis przedmiotu zamÛwienia (za??cznik nr
   4. 2).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas reakcji na podj?cie czynno?ci usuwania ?niegu i lodu oraz posypywania piaskiem - szczegÛ?owy opis kryterium w rozdziale XIV SIWZ / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 90620000 90630000 90610000 77300000 77310000 77312000 77312100 77314100 77315000 77340000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga sprz?tania zewn?trznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania TerenÛw zielonych w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych, na terenie kompleksÛw wojskowych, Administrowanych przez 2 WOG we Wroc?awiu na terenie Sekcji Obs?ugi Infrastruktury nr 3 we Wroc?awiu. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj nast?puj?ce za??czniki do SIWZ: formularz ofertowy (za??cznik nr
   1. 3), wzÛr umowy (za??cznik nr
   5. 3) oraz opis przedmiotu zamÛwienia (za??cznik nr
   4. 3).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas reakcji na podj?cie czynno?ci usuwania ?niegu i lodu oraz posypywania piaskiem - szczegÛ?owy opis kryterium w rozdziale XIV SIWZ / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 90620000 90630000 90610000 77300000 77310000 77312000 77312100 77314100 77315000 77340000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga sprz?tania zewn?trznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania TerenÛw zielonych w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych, na terenie kompleksÛw wojskowych, Administrowanych przez 2 WOG we Wroc?awiu na terenie Sekcji Obs?ugi Infrastruktury w Brzegu. SzczegÛ?owy Opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj nast?puj?ce za??czniki do SIWZ: formularz ofertowy (za??cznik nr
   1. 4), WzÛr umowy (za??cznik nr
   5. 4) oraz opis przedmiotu zamÛwienia (za??cznik nr
   4. 4).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas reakcji na podj?cie czynno?ci usuwania ?niegu i lodu oraz posypywania piaskiem - szczegÛ?owy opis kryterium w rozdziale XIV SIWZ / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 90620000 90630000 90610000 77300000 77310000 77312000 77312100 77314100 77315000 77340000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga sprz?tania zewn?trznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania TerenÛw zielonych w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych, na terenie kompleksÛw wojskowych, Administrowanych przez 2 WOG we Wroc?awiu na terenie Sekcji Obs?ugi Infrastruktury w Jastrz?biu. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj nast?puj?ce za??czniki do SIWZ: formularz ofertowy (za??cznik nr
   1. 5), wzÛr umowy (za??cznik nr
   5. 5) oraz opis przedmiotu zamÛwienia (za??cznik nr
   4. 5).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas reakcji na podj?cie czynno?ci usuwania ?niegu i lodu oraz posypywania piaskiem - szczegÛ?owy opis kryterium w rozdziale XIV SIWZ / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 90620000 90630000 90610000 77300000 77310000 77312000 77312100 77314100 77315000 77340000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga sprz?tania zewn?trznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania TerenÛw zielonych w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych, na terenie kompleksÛw wojskowych, Administrowanych przez 2 WOG we Wroc?awiu na terenie Sekcji Obs?ugi Infrastruktury w K?odzku. SzczegÛ?owy Opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj nast?puj?ce za??czniki do SIWZ: formularz ofertowy (za??cznik nr
   1. 6), WzÛr umowy (za??cznik nr
   5. 6) oraz opis przedmiotu zamÛwienia (za??cznik nr
   4. 6).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas reakcji na podj?cie czynno?ci usuwania ?niegu i lodu oraz posypywania piaskiem - szczegÛ?owy opis kryterium w rozdziale XIV SIWZ / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 90620000 90630000 90610000 77300000 77310000 77312000 77312100 77314100 77315000 77340000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga sprz?tania zewn?trznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymania TerenÛw zielonych w jednostkach, instytucjach i obiektach wojskowych, na terenie kompleksÛw wojskowych, Administrowanych przez 2 WOG we Wroc?awiu na terenie Sekcji Obs?ugi Infrastruktury w Ole?nicy. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?laj nast?puj?ce za??czniki do SIWZ: formularz ofertowy (za??cznik nr
   1. 7), wzÛr umowy (za??cznik nr
   5. 7) oraz opis przedmiotu zamÛwienia (za??cznik nr
   4. 7).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Czas reakcji na podj?cie czynno?ci usuwania ?niegu i lodu oraz posypywania piaskiem - szczegÛ?owy opis kryterium w rozdziale XIV SIWZ / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 141-322989
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Zadanie nr 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Bartosz Stopczy?ski Clean World ul. Parkowa 12 Kie?czÛw 55-093 Pologne Code NUTS: PL51
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Paroks Roksana Partyka P?pice 38 P?pice 49-317 Pologne Code NUTS: PL52
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 203 845.36 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 540 056.54 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie nr 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire S&A Service Sp. z o.o.
ul. G?ubczycka 8 Wroc?aw 52-026 Pologne Code NUTS: PL51
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Impel Facility Sp. z o.o.
ul. ?l??na 118 Wroc?aw 53-111 Pologne Code NUTS: PL51
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire WPO Alba S.A.
ul. Szczeci?ska 5 Wroc?aw 54-517 Pologne Code NUTS: PL51
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 995 300.68 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 207 332.08 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Zadanir nr 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire S&A Service Sp. z o.o.
ul. G?ubczycka 8 Wroc?aw 52-026 Pologne Code NUTS: PL51
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Impel Facility Sp. z o.o.
ul. ?l??na 118 Wroc?aw 53-111 Pologne Code NUTS: PL51
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire WPO Alba S.A.
ul. Szczeci?ska 5 Wroc?aw 54-517 Pologne Code NUTS: PL51
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 728 770.96 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 702 540.88 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Zadanie nr 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Bartosz Stopczy?ski Clean World ul. Parkowa 12 Kie?czÛw 55-093 Pologne Code NUTS: PL51
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Paroks Roksana Partyka P?pice 38 P?pice 49-317 Pologne Code NUTS: PL52
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 269 927.22 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 094 329.84 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Zadanie nr 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Biuro Projektowe Ogrody Hesperyd Daniel B?kowski ul. Chrobrego 14 ?aga 68-100 Pologne Code NUTS: PL43
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 275 952.96 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 224 596.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Zadanie nr 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire S&A Service Sp. z o.o.
ul. G?ubczycka 8 Wroc?aw 52-026 Pologne Code NUTS: PL51
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Impel Facility Sp. z o.o.
ul. ?l??na 118 Wroc?aw 53-111 Pologne Code NUTS: PL51
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire WPO Alba S.A.
ul. Szczeci?ska 5 Wroc?aw 54-517 Pologne Code NUTS: PL51
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 112 513.90 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 504 526.54 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Zadanie nr 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Impel Facility Sp. z o.o.
ul. ?l??na 118 Wroc?aw 53-111 Pologne Code NUTS: PL51
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire S&A Service Sp. z o.o.
ul. G?ubczycka 8 Wroc?aw 52-026 Pologne Code NUTS: PL51
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire WPO Alba S.A.
ul. Szczeci?ska 5 Wroc?aw 54-517 Pologne Code NUTS: PL51
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 356 042.68 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 046 436.34 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
77300000 - Services horticoles 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts 
77312000 - Services d'enlèvement des mauvaises herbes 
77312100 - Services de désherbage 
77314100 - Services d'engazonnement 
77315000 - Services d'ensemencement 
77340000 - Élagage des arbres et taille des haies 
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage 
90910000 - Services de nettoyage