Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Services de nettoyage de bureaux

2023/S 97-302250  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Wroc?aw: Services de nettoyage de bureaux 2023/S 097-302250 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dolno?l?ski Oddzia? Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Gie?dowa 8 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 52-438 Pays: Pologne Courriel: dolnoslaski@arimr.gov.pl TÈlÈphone: +48 713697400 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.arimr.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach i terenÛw zewn?trznych Dolno?l?skiego Oddzia?u Regionalnego ARiMR, Archiwum Zak?adowego i 26 Biur Powiatowych zlokalizowanych na terenie wojewÛdzt NumÈro de rÈfÈrence: BOR01.2610.01.2023
II.1.2) Code CPV principal 90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowe utrzymanie czysto?ci w obiektach (pomieszcze? biurowych, socjalnych i sanitarnych, klatek schodowych oraz okresowo sk?adnic akt, archiwum, serwerowni) Dolno?l?skiego Oddzia?u Regionalnego ARiMR we Wroc?awiu, Archiwum Zak?adowego i 26 Biur Powiatowych, w tym mechanicznego czyszczenia pod?ogi w Biurze Powiatowym w K?odzku a tak?e utrzymanie terenu zewn?trznego wokÛ? Biur Powiatowych w Boles?awcu, GÛrze, G?ogowie, Jaworze, Lubaniu, Lubinie, LwÛwku ?l. z/s w Uboczu, Miliczu z/s w S?awoszowicach, Wo?owie i Z?bkowicach ?l. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych w zakresie pi?ciu cz??ci
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 776 828.54 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach Dolno?l?skiego Oddzia?u Regionalnego ARiMR, Archiwum Zak?adowego i Biurze Powiatowym we Wroc?awiu
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90911300 Services de nettoyage de vitres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach Dolno?l?skiego Oddzia?u Regionalnego ARiMR, Archiwum, Zak?adowego i Biurze Powiatowym we Wroc?awiu
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: interwencyjne wypranie wyk?adziny w pokojach biurowych Zamawiaj?cego / PondÈration: 35 CritËre de qualitÈ - Nom: Zatrudnienie przy wykonywaniu zamÛwienia osÛb bezrobotnych na podstawie umowy o prac? / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach i terenÛw zewn?trznych sze?ciu Biur Powiatowych w Dzier?oniowie, w K?odzku, w Strzelinie, w ?widnicy, w Wa?brzychu, w Z?bkowicach ?l?skich
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77314100 Services d'engazonnement 90620000 Services de dÈneigement 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90911300 Services de nettoyage de vitres 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90630000 Services de dÈverglaÁage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach i terenÛw zewn?trznych sze?ciu Biur Powiatowych w Dzier?oniowie, w K?odzku, w Strzelinie, w ?widnicy, w Wa?brzychu, w Z?bkowicach ?l?skich
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: interwencyjne wypranie wyk?adziny w pokojach biurowych Zamawiaj?cego / PondÈration: 35 CritËre de qualitÈ - Nom: Zatrudnienie przy wykonywaniu zamÛwienia osÛb bezrobotnych na podstawie umowy o prac? / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach i terenÛw zewn?trznych sze?ciu Biur Powiatowych w Boles?awcu, w Jeleniej GÛrze, w Kamiennej GÛrze, w Lubaniu, w Uboczu, w Zgorzelcu
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77314100 Services d'engazonnement 90620000 Services de dÈneigement 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90911300 Services de nettoyage de vitres 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90630000 Services de dÈverglaÁage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach i terenÛw zewn?trznych sze?ciu Biur Powiatowych w Boles?awcu, w Jeleniej GÛrze, w Kamiennej GÛrze, w Lubaniu, w Uboczu, w Zgorzelcu
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: interwencyjne wypranie wyk?adziny w pokojach biurowych Zamawiaj?cego / PondÈration: 35 CritËre de qualitÈ - Nom: Zatrudnienie przy wykonywaniu zamÛwienia osÛb bezrobotnych na podstawie umowy o prac? / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach i terenÛw zewn?trznych siedmiu Biur Powiatowych: w G?ogowie, w Jaworze, w Legnicy, w Lubinie, w Polkowicach, w Z?otoryi zs w Pielgrzymce
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77314100 Services d'engazonnement 90620000 Services de dÈneigement 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90911300 Services de nettoyage de vitres 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90630000 Services de dÈverglaÁage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach i terenÛw zewn?trznych siedmiu Biur Powiatowych: w G?ogowie, w Jaworze, w Legnicy, w Lubinie, w Polkowicach, w Z?otoryi zs w Pielgrzymce
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: interwencyjne wypranie wyk?adziny w pokojach biurowych Zamawiaj?cego / PondÈration: 35 CritËre de qualitÈ - Nom: Zatrudnienie przy wykonywaniu zamÛwienia osÛb bezrobotnych na podstawie umowy o prac? / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach i terenÛw zewn?trznych siedmiu Biurach Powiatowych: w GÛrze, w S?awoszowicach, w Sycowie, w O?awie, w ?rodzie ?l?skiej, w Trzebnicy, w Wo?owie
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77314100 Services d'engazonnement 90620000 Services de dÈneigement 90911200 Services de nettoyage de b'timents 90911300 Services de nettoyage de vitres 90919200 Services de nettoyage de bureaux 90630000 Services de dÈverglaÁage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach i terenÛw zewn?trznych siedmiu Biurach Powiatowych: w GÛrze, w S?awoszowicach, w Sycowie, w O?awie, w ?rodzie ?l?skiej, w Trzebnicy, w Wo?owie
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: interwencyjne wypranie wyk?adziny w pokojach biurowych Zamawiaj?cego / PondÈration: 35 CritËre de qualitÈ - Nom: Zatrudnienie przy wykonywaniu zamÛwienia osÛb bezrobotnych na podstawie umowy o prac? / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 053-157854
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach Dolno?l?skiego Oddzia?u Regionalnego ARiMR, Archiwum Zak?adowego i Biurze Powiatowym we Wroc?awiu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 11
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Security & Cleaning System SpÛ?ka z o.o.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Security & Cleaning System SpÛ?ka z o.o. SpÛ?ka komandytowa Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 154 718.76 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach i terenÛw zewn?trznych sze?ciu Biur Powiatowych w Dzier?oniowie, w K?odzku, w Strzelinie, w ?widnicy, w Wa?brzychu, w Z?bkowicach ?l?skich
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NORGE SP. Z O.O.
Ville: Pozna? Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 95 682.68 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach i terenÛw zewn?trznych sze?ciu Biur Powiatowych w Boles?awcu, w Jeleniej GÛrze, w Kamiennej GÛrze, w Lubaniu, w Uboczu, w Zgorzelcu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KFK SP. Z O.O.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 177 282.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach i terenÛw zewn?trznych siedmiu Biur Powiatowych: w G?ogowie, w Jaworze, w Legnicy, w Lubinie, w Polkowicach, w Z?otoryi zs w Pielgrzymce
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KFK SP. Z O.O.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 142 327.90 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach i terenÛw zewn?trznych siedmiu Biurach Powiatowych: w GÛrze, w S?awoszowicach, w Sycowie, w O?awie, w ?rodzie ?l?skiej, w Trzebnicy, w Wo?owie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KFK SP. Z O.O.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 170 217.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, ktÛrzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrych Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy PZP.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? elementy wskazane w art. 516 ust. 1 ustawy PZP, w szczegÛlno?ci wskazanie czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy PZP.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej na zasadach okre?lonych w Oddziale 2 Rozdzia?u 2 Dzia?u IX ustawy PZP.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni-je?eli zosta?y przekazane w inny sposÛb; 2) 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej - wobec tre?ci og?oszenia oraz wobec postanowie? SWZ; 3) 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia ñ wobec czynno?ci innych ni? zosta?y opisane w ust. 6 pkt 1) i 2) powy?ej.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci w obiektach i terenÛw zewn?trznych Dolno?l?skiego Oddzia?u Regionalnego ARiMR, Archiwum Zak?adowego i 26 Biur Powiatowych zlokalizowanych na terenie wojewÛdzt 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77314100 - Services d'engazonnement 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage 
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments 
90911300 - Services de nettoyage de vitres 
90919200 - Services de nettoyage de bureaux