Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Services de recherche et développement et services de conseil connexes

2023/S 194-608440  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Pologne-Wroc?aw: Services de recherche et développement et services de conseil connexes 2023/S 194-608440 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Medyczny im Piastów ?l?skich we Wroc?awiu Numéro national d'identification: PL8960005779 Adresse postale: Wybrze?e L. Pasteura 1 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-367 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Komorowska Courriel: monika.komorowska@umw.edu.pl Téléphone: +48 717841174 Fax: +48 717840045 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umw.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Monitorowanie badania klinicznego CARMEN wraz z dostaw? i obs?ug? systemu eCRF dla Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wroc?awiu Numéro de référence: AZP.260.9.2023.PN
II.1.2) Code CPV principal 73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Monitorowanie badania klinicznego CARMEN wraz z dostaw? i obs?ug? systemu eCRF dla Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wroc?awiu
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exécution:
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wroc?awiu
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga polegaj?ca na wykonywaniu aktywno?ci zwi?zanych z monitorowaniem i realizacj? niekomercyjnego badania klinicznego pn. "Otwarte jednoramienne badanie jednoo?rodkowe z eskalacj? dawki w celu oceny bezpiecze?stwa i tolerancji limfocytów CAR-T anty-CD19 u doros?ych chorych na ch?oniaki z dojrza?ych limfocytów B i u dzieci chorych na ostr? bia?aczk? limfoblastyczn? z prekursorów limfocytów B" (akronim: CARMEN) oraz ?wiadczenie us?ugi w zakresie opracowania, konfiguracji, dostarczenia, udost?pnienia oraz utrzymania systemu Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form) dedykowanego dla ww. niekomercyjnego badania klinicznego wraz z us?ug? szkolenia z jego obs?ugi dla Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku. Przedmiot zamówienia zosta? szczegó?owo opisany w Kosztorysie szczegó?owym (za??cznik nr 2 do SWZ), Opisie przedmiotu zamówienia (za??cznik nr 5 do SWZ), Opisie projektu (za??cznik nr 6 do SWZ). Zamawiaj?cy wymaga, by us?ugi spe?nia?y wymogi zawarte w Kosztorysie szczegó?owym i Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien poda? w Formularzu ofertowym (za??czniki nr 1 do SWZ) ??czn? cen? realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegó?owe warunki i zasady realizacji umowy okre?la wzór umowy (za?. nr 4 do SWZ).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie zawodowe osoby skierowanej przez Wykonawc? do realizacji przedmiotu zamówienia, pe?ni?cej obowi?zki managera projektu w pe?nieniu nadzoru nad badaniami klinicznymi produktu leczniczego / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie zawodowe osoby skierowanej przez Wykonawc? do realizacji przedmiotu zamówienia, pe?ni?cej obowi?zki monitora badania klinicznego w monitorowaniu bada? klinicznych produktu leczniczego / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielania zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, stanowi?cych nie wi?cej ni? 20 % warto?ci zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegaj?cych na aktualizacji dokumentacji badania klinicznego, aktualizacji struktury bazy danych w e-CRF oraz zleceniu dodatkowych godzin konsultacyjnych.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 137-436823
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Monitorowanie badania klinicznego CARMEN wraz z dostaw? i obs?ug? systemu eCRF dla Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wroc?awiu
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   1. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni
:
1)O?wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego, sk?adanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ"; wzór JEDZ b?dzie stanowi? za??cznik do wezwania; 2)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, aktualnej na dzie? z?o?enia; 3)Aktualnego na dzie? z?o?enia, o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; wzór o?wiadczenia b?dzie stanowi? za??cznik do wezwania; 4)O?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w ppkt. 1, oraz o aktualno?ci informacji dotycz?cych podstaw wykluczenia z post?powania, o których mowa w art. 5k rozporz?dzenia 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576, oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain?; wzór o?wiadczenia b?dzie stanowi? za??cznik do wezwania;
   2. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt.
   1. 2, sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ppkt.
   1. 2.
   3. Dokument, o którym mowa w pkt. 2, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem.
   4. Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa w pkt. 2, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadków, o których mowa w ppkt.
   1. 2, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy pkt. 3 stosuje si?.
   5. Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 139 Pzp, zastrzega, ?e mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia z post?powania.
   6.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? wykluczenia Wykonawcy, wobec którego zachodz? przes?anki okre?lone w art. 109 ust. 1 pkt 5 oraz 7 Pzp.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamówie? Publicznych oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców
   3.  Terminy wnoszenia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposób; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 3) Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ppkt. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   4.  Terminy oblicza si? wed?ug przepisów prawa cywilnego. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na dzie? uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobot?, termin up?ywa nast?pnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobot?.
   5.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   6.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   7.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   8.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   9.  Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do dor?cze? elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 18. 11. 2020 r. o dor?czeniach elektronicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2023 r., poz. 285). 10. Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Monitorowanie badania klinicznego CARMEN wraz z dostaw? i obs?ug? systemu eCRF dla Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wroc?awiu 09/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
73000000 - Services de recherche et développement et services de conseil connexes