Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services de reconnaissance sur le site

2022/S 52-136010  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Wroc?aw: Services de reconnaissance sur le site 2022/S 052-136010 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Zieleni Miejskiej Adresse postale: al. ?l?ska 1 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-118 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@zzm.wroc.pl Téléphone: +48 713235001 Fax: +48 713235002 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zzm.wroc.pl Adresse du profil d'acheteur: www.zzm.wroc.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka organizacyjna gminy
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Inwentaryzacja zieleni na wybranych obiektach ZZM w ramach projektu pn. "Budowa systemu do zarz?dzania zasobem zieleni miejskiej we Wroc?awiu: e-platforma Ziele? we Wroc?awiu - etap 1"." Numéro de référence: /PN/220/71/2021/DMAK
II.1.2) Code CPV principal 71510000 Services de reconnaissance sur le site
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji zieleni na wybranych obiektach ZZM, która b?dzie stanowi?a dane wej?ciowe do Systemu do zarz?dzania zasobem zieleni miejskiej. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 odr?bnych Zada?. Ka?de Zadanie podzielone jest na 3 etapy: Etap 1 (inwentaryzacja podstawowa - obowi?zkowe wykonanie):
   1. 1 Okre?lenie lokalizacji drzew
   1. 2 Otagowanie drzew
   1. 3 Okre?lenie gatunków, odmian i obwodów drzew Etap 2 (Opcja - inwentaryzacja rozszerzona - wykonanie o ile Zamawiaj?cy zleci opcj?):
   2. 1 Okre?lenie parametrów i kondycji drzew
   2. 2 Kwalifikacja drzew do dalszych dzia?a? i zalecenia dot. piel?gnacji
   2. 3 Fotografia dla ka?dego drzewa Etap 3 (Opcja - Karty WOD - wykonanie o ile Zamawiaj?cy zleci opcj?):
   3. 1 Karty WOD dla wybranych drzew wraz z fotografiami
   3. 2 Uspójnienie danych z baz? ZZM Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawieraj? postanowienia SWZ oraz Wzoru umowy z za??cznikami, w tym OPZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 503 832.78 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie I - Inwentaryzacja drzew na rejonach: Stare Miasto, ?ródmie?cie, Psie Pole; Powierzchnia: 35,94 ha.
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71510000 Services de reconnaissance sur le site
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wroc?aw, rejony: Stare Miasto, ?ródmie?cie, Psie Pole
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie I - Inwentaryzacja drzew na rejonach: Stare Miasto, ?ródmie?cie, Psie Pole, Powierzchnia: 35,94 ha. W ramach tego zadania zostan? zinwentaryzowane drzewa w nast?puj?cych lokalizacjach: Park Juliusza S?owackiego Fosa Miejska przy Wzgórzu Partyzantów Fosa Miejska przy Ogrodzie Staromiejskim Fosa Miejska przy NFM Fosa Miejska przy Bulwarze Tadka Jasi?skiego Fosa Miejska przy placu Jana Paw?a II Promenada Staromiejska przy Wzgórzu Partyzantów Promenada Staromiejska przy Ogrodzie Staromiejskim Bulwar Tadka Jasi?skiego Zieleniec przy Placu Ko?ciuszki Ziele? przyuliczna - Stare Miasto I Park Jana Kasprowicza Zieleniec przy ul. Gi?yckiej - Grudzi?dzkiej Park Biskupi?ski
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Uko?czone szkolenie/kurs przygotowuj?cy do przeprowadzenia samodzielnej inspekcji stanu i stabilno?ci drzew z wykorzystaniem oceny wizualnej, prostych narz?dzi (m?otka i sondy arborystycznej) oraz arkuszy diagnostycznych / Pondération: 10 % Critère de qualité - Nom: Uko?czone szkolenie/kurs dla osób odpowiedzialnych za ochron? drzew na terenach inwestycyjnych / Pondération: 5 % Critère de qualité - Nom: Wykonanie dodatkowych (innych ni? wskazanych w Warunkach udzia?u w post?powaniu) wizualnych ocen drzew lub ekspertyz dendrologicznych dla co najmniej 150 drzew / Pondération: 5 % Prix - Pondération: 80 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji (art. 441 ust. 1 ustawy Pzp): Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji.
   1.  Zamawiaj?cy przewiduje uprawnienie - do skorzystania z Prawa opcji, obejmuj?cego realizacj?: - Etapu 2 (Opcja - inwentaryzacja rozszerzona) - szczegó?owo przedmiot opcji (etapu) zosta? okre?lony w OPZ; - Etapu 3 (Opcja - Karty Wizualnej Oceny Drzewa) - szczegó?owo przedmiot opcji (etapu) zosta? okre?lony w OPZ.
   2.  Okre?lenie maksymalnej warto?ci opcji - zawiera Za??cznik nr 4 do Wzoru umowy. UWAGA: Zamawiaj?cy wskazuje, i? Wykonawcy szacuj?c opcje winni nie przekracza? maksymalnej warto?ci opcji. W zwi?zku obowi?zkiem na?o?onym zgodnie z art. 441 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiaj?cy okre?li? maksymaln? warto?? poszczególnych opcji. Wskazane maksymalne warto?ci ze wzgl?du na du?? rozbie?no?? cen podczas badania rynku w zakresie poszczególnych etapów, zosta?y przyj?te w celu nie wykluczenia potencjalnych oferentów, którzy w szacunku przedstawili skrajnie odbiegaj?ce kwoty dla danego etapu. Zamawiaj?cy wskazuje, i? Wykonawca, powinien okre?laj?c ceny ofertowe dla poszczególnych etapów w ramach danego Zadania, na które sk?ada ofert? - uwzgl?dni? realne proporcje kosztów pomi?dzy etapami, z oczywistym uwzgl?dnieniem powy?szych maksymalnych kwot dla Etapów 2 i 3, i przy jednoczesnym uwzgl?dnieniu kwoty jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na poszczególne Zadania.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji wedle w?asnego uznania, w szczególno?ci w zale?no?ci od stanu realizacji zadania polegaj?cego na wdro?eniu systemu do zarz?dzania realizowanego przez Centrum Us?ug Informatycznych Gminy Wroc?aw w ramach projektu okre?lonego w niniejszej SWZ.
   4.  Rodzaj opcji w ramach ka?dego Zadania okre?laj? postanowienia OPZ, stanowi?cego Za??cznik nr 1 do Wzoru umowy.
   5.  Maksymaln? warto?? ka?dej opcji w ramach ka?dego Zadania - okre?la Za??cznik nr 4 - do Wzoru umowy.
   6.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z Prawa opcji, ani te? nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji w pe?nym zakresie.
   7.  Z tytu?u nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z Prawa opcji (w ca?o?ci lub w cz??ci) Wykonawcy nie przys?uguj? jakiekolwiek roszczenia wzgl?dem Zamawiaj?cego.
   8.  Skorzystanie z Prawa opcji nast?pi w drodze pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego (Zlecenia Prawa opcji, którego wzór stanowi Za??cznik nr 3 do Wzoru Umowy), które Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? z?o?y? najpó?niej 14 dni przed rozpocz?ciem danego etapu prac.
   9.  Je?li Zamawiaj?cy skorzysta z Prawa opcji, Wykonawca zobowi?zany b?dzie do jego wykonania w ramach wynagrodzenia Wykonawcy i w terminach okre?lonych we Wzorze umowy. 10. Zamawiaj?cy uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w cz??ci lub w ca?o?ci wedle w?asnego uznania, a w szczególno?ci wed?ug w?asnych potrzeb merytorycznych oraz mo?liwo?ci finansowych. Zakres prawa opcji zostanie okre?lony w zleceniu, a zlecenie cz??ci zakresu nie wyklucza pó?niejszego skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji w pozosta?ym zakresie, w cz??ci lub w ca?o?ci. 11. Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji poprzez z?o?enie o?wiadczenia - zlecenia prawa opcji nie pó?niej ni? 12 tygodni od dnia podpisania umowy z zastrze?eniem pkt 12 poni?ej. 12. Je?eli Zamawiaj?cy uzyska przyrzeczenie przed?u?enia realizacji projektu pn. "Budowa systemu do zarz?dzania zasobem zieleni miejskiej we Wroc?awiu: e-platforma Ziele? we Wroc?awiu - etap 1", o którym mowa w § 1 ust. 3 Wzoru umowy lub zawrze aneks do umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 11 Wzoru umowy, przed?u?aj?cy termin realizacji projektu, o którym mowa powy?ej - wówczas Zamawiaj?cy b?dzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie do dnia
   1. 12.2022 r., niezale?nie od postanowie? pkt 11 powy?ej. TERMINY OPCJI: Etap 2 i Etap 3 - do dnia 30.09.2022 r. z zastrze?eniem, ?e w przypadku z?o?enia o?wiadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji na podstawie § 1a ust. 16 Wzoru umowy - termin realizacji wynosi? b?dzie 24 tygodnie od dnia z?o?enia o?wiadczenia co do opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPDS.02.01.02-02-0012/21
II.2.14) Informations complémentaires Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Budowa systemu do zarz?dzania zasobem zieleni miejskiej we Wroc?awiu: e-platforma Ziele? we Wroc?awiu - etap 1", który zosta? wybrany do dofinansowania w ramach Dzia?ania
   2. 1 E-us?ugi publiczne Poddzia?ania
   2. 1.2 E-us?ugi publiczne - ZIT WROF, Osi Priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno?l?skiego 2014 - 2020
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie II - Park Po?udniowy, Powierzchnia: 23,82 ha
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71510000 Services de reconnaissance sur le site
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wroc?aw, rejon: Park Po?udniowy
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie II - Inwentaryzacja drzew na rejonach: Park Po?udniowy, Powierzchnia: 23,82 ha.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Uko?czone szkolenie/kurs przygotowuj?cy do przeprowadzenia samodzielnej inspekcji stanu i stabilno?ci drzew z wykorzystaniem oceny wizualnej, prostych narz?dzi (m?otka i sondy arborystycznej) oraz arkuszy diagnostycznych / Pondération: 10 % Critère de qualité - Nom: Uko?czone szkolenie/kurs dla osób odpowiedzialnych za ochron? drzew na terenach inwestycyjnych / Pondération: 5 % Critère de qualité - Nom: Wykonanie dodatkowych (innych ni? wskazanych w Warunkach udzia?u w post?powaniu) wizualnych ocen drzew lub ekspertyz dendrologicznych dla co najmniej 150 drzew / Pondération: 5 % Prix - Pondération: 80 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji (art. 441 ust. 1 ustawy Pzp): Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji.
   1.  Zamawiaj?cy przewiduje uprawnienie - do skorzystania z Prawa opcji, obejmuj?cego realizacj?: - Etapu 2 (Opcja - inwentaryzacja rozszerzona) - szczegó?owo przedmiot opcji (etapu) zosta? okre?lony w OPZ; - Etapu 3 (Opcja - Karty Wizualnej Oceny Drzewa) - szczegó?owo przedmiot opcji (etapu) zosta? okre?lony w OPZ.
   2.  Okre?lenie maksymalnej warto?ci opcji - zawiera Za??cznik nr 4 do Wzoru umowy. UWAGA: Zamawiaj?cy wskazuje, i? Wykonawcy szacuj?c opcje winni nie przekracza? maksymalnej warto?ci opcji. W zwi?zku obowi?zkiem na?o?onym zgodnie z art. 441 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiaj?cy okre?li? maksymaln? warto?? poszczególnych opcji. Wskazane maksymalne warto?ci ze wzgl?du na du?? rozbie?no?? cen podczas badania rynku w zakresie poszczególnych etapów, zosta?y przyj?te w celu nie wykluczenia potencjalnych oferentów, którzy w szacunku przedstawili skrajnie odbiegaj?ce kwoty dla danego etapu. Zamawiaj?cy wskazuje, i? Wykonawca, powinien okre?laj?c ceny ofertowe dla poszczególnych etapów w ramach danego Zadania, na które sk?ada ofert? - uwzgl?dni? realne proporcje kosztów pomi?dzy etapami, z oczywistym uwzgl?dnieniem powy?szych maksymalnych kwot dla Etapów 2 i 3, i przy jednoczesnym uwzgl?dnieniu kwoty jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na poszczególne Zadania.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji wedle w?asnego uznania, w szczególno?ci w zale?no?ci od stanu realizacji zadania polegaj?cego na wdro?eniu systemu do zarz?dzania realizowanego przez Centrum Us?ug Informatycznych Gminy Wroc?aw w ramach projektu okre?lonego w niniejszej SWZ.
   4.  Rodzaj opcji w ramach ka?dego Zadania okre?laj? postanowienia OPZ, stanowi?cego Za??cznik nr 1 do Wzoru umowy.
   5.  Maksymaln? warto?? ka?dej opcji w ramach ka?dego Zadania - okre?la Za??cznik nr 4 - do Wzoru umowy.
   6.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z Prawa opcji, ani te? nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji w pe?nym zakresie.
   7.  Z tytu?u nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z Prawa opcji (w ca?o?ci lub w cz??ci) Wykonawcy nie przys?uguj? jakiekolwiek roszczenia wzgl?dem Zamawiaj?cego.
   8.  Skorzystanie z Prawa opcji nast?pi w drodze pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego (Zlecenia Prawa opcji, którego wzór stanowi Za??cznik nr 3 do Wzoru Umowy), które Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? z?o?y? najpó?niej 14 dni przed rozpocz?ciem danego etapu prac.
   9.  Je?li Zamawiaj?cy skorzysta z Prawa opcji, Wykonawca zobowi?zany b?dzie do jego wykonania w ramach wynagrodzenia Wykonawcy i w terminach okre?lonych we Wzorze umowy. 10. Zamawiaj?cy uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w cz??ci lub w ca?o?ci wedle w?asnego uznania, a w szczególno?ci wed?ug w?asnych potrzeb merytorycznych oraz mo?liwo?ci finansowych. Zakres prawa opcji zostanie okre?lony w zleceniu, a zlecenie cz??ci zakresu nie wyklucza pó?niejszego skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji w pozosta?ym zakresie, w cz??ci lub w ca?o?ci. 11. Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji poprzez z?o?enie o?wiadczenia - zlecenia prawa opcji nie pó?niej ni? 12 tygodni od dnia podpisania umowy z zastrze?eniem pkt 12 poni?ej. 12. Je?eli Zamawiaj?cy uzyska przyrzeczenie przed?u?enia realizacji projektu pn. "Budowa systemu do zarz?dzania zasobem zieleni miejskiej we Wroc?awiu: e-platforma Ziele? we Wroc?awiu - etap 1", o którym mowa w § 1 ust. 3 Wzoru umowy lub zawrze aneks do umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 11 Wzoru umowy, przed?u?aj?cy termin realizacji projektu, o którym mowa powy?ej - wówczas Zamawiaj?cy b?dzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie do dnia
   1. 12.2022 r., niezale?nie od postanowie? pkt 11 powy?ej. TERMINY OPCJI: Etap 2 i Etap 3 - do dnia 30.09.2022 r. z zastrze?eniem, ?e w przypadku z?o?enia o?wiadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji na podstawie § 1a ust. 16 Wzoru umowy - termin realizacji wynosi? b?dzie 24 tygodnie od dnia z?o?enia o?wiadczenia co do opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPDS.02.01.02-02-0012/21
II.2.14) Informations complémentaires Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Budowa systemu do zarz?dzania zasobem zieleni miejskiej we Wroc?awiu: e-platforma Ziele? we Wroc?awiu - etap 1", który zosta? wybrany do dofinansowania w ramach Dzia?ania
   2. 1 E-us?ugi publiczne Poddzia?ania
   2. 1.2 E-us?ugi publiczne - ZIT WROF, Osi Priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno?l?skiego 2014 - 2020
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie III - Park Skowroni + Park Andersa, Powierzchnia: 30,87 ha.

Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71510000 Services de reconnaissance sur le site
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wroc?aw, rejony: Park Skowroni + Park Andersa
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie III - Inwentaryzacja drzew: Park Skowroni + Park Andersa, Powierzchnia: 30,87 ha.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Uko?czone szkolenie/kurs przygotowuj?cy do przeprowadzenia samodzielnej inspekcji stanu i stabilno?ci drzew z wykorzystaniem oceny wizualnej, prostych narz?dzi (m?otka i sondy arborystycznej) oraz arkuszy diagnostycznych / Pondération: 10 % Critère de qualité - Nom: Uko?czone szkolenie/kurs dla osób odpowiedzialnych za ochron? drzew na terenach inwestycyjnych / Pondération: 5 % Critère de qualité - Nom: Wykonanie dodatkowych (innych ni? wskazanych w Warunkach udzia?u w post?powaniu) wizualnych ocen drzew lub ekspertyz dendrologicznych dla co najmniej 150 drzew / Pondération: 5 % Prix - Pondération: 80 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji (art. 441 ust. 1 ustawy Pzp): Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji.
   1.  Zamawiaj?cy przewiduje uprawnienie - do skorzystania z Prawa opcji, obejmuj?cego realizacj?: - Etapu 2 (Opcja - inwentaryzacja rozszerzona) - szczegó?owo przedmiot opcji (etapu) zosta? okre?lony w OPZ; - Etapu 3 (Opcja - Karty Wizualnej Oceny Drzewa) - szczegó?owo przedmiot opcji (etapu) zosta? okre?lony w OPZ.
   2.  Okre?lenie maksymalnej warto?ci opcji - zawiera Za??cznik nr 4 do Wzoru umowy. UWAGA: Zamawiaj?cy wskazuje, i? Wykonawcy szacuj?c opcje winni nie przekracza? maksymalnej warto?ci opcji. W zwi?zku obowi?zkiem na?o?onym zgodnie z art. 441 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiaj?cy okre?li? maksymaln? warto?? poszczególnych opcji. Wskazane maksymalne warto?ci ze wzgl?du na du?? rozbie?no?? cen podczas badania rynku w zakresie poszczególnych etapów, zosta?y przyj?te w celu nie wykluczenia potencjalnych oferentów, którzy w szacunku przedstawili skrajnie odbiegaj?ce kwoty dla danego etapu. Zamawiaj?cy wskazuje, i? Wykonawca, powinien okre?laj?c ceny ofertowe dla poszczególnych etapów w ramach danego Zadania, na które sk?ada ofert? - uwzgl?dni? realne proporcje kosztów pomi?dzy etapami, z oczywistym uwzgl?dnieniem powy?szych maksymalnych kwot dla Etapów 2 i 3, i przy jednoczesnym uwzgl?dnieniu kwoty jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na poszczególne Zadania.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji wedle w?asnego uznania, w szczególno?ci w zale?no?ci od stanu realizacji zadania polegaj?cego na wdro?eniu systemu do zarz?dzania realizowanego przez Centrum Us?ug Informatycznych Gminy Wroc?aw w ramach projektu okre?lonego w niniejszej SWZ.
   4.  Rodzaj opcji w ramach ka?dego Zadania okre?laj? postanowienia OPZ, stanowi?cego Za??cznik nr 1 do Wzoru umowy.
   5.  Maksymaln? warto?? ka?dej opcji w ramach ka?dego Zadania - okre?la Za??cznik nr 4 - do Wzoru umowy.
   6.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z Prawa opcji, ani te? nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji w pe?nym zakresie.
   7.  Z tytu?u nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z Prawa opcji (w ca?o?ci lub w cz??ci) Wykonawcy nie przys?uguj? jakiekolwiek roszczenia wzgl?dem Zamawiaj?cego.
   8.  Skorzystanie z Prawa opcji nast?pi w drodze pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego (Zlecenia Prawa opcji, którego wzór stanowi Za??cznik nr 3 do Wzoru Umowy), które Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? z?o?y? najpó?niej 14 dni przed rozpocz?ciem danego etapu prac.
   9.  Je?li Zamawiaj?cy skorzysta z Prawa opcji, Wykonawca zobowi?zany b?dzie do jego wykonania w ramach wynagrodzenia Wykonawcy i w terminach okre?lonych we Wzorze umowy. 10. Zamawiaj?cy uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w cz??ci lub w ca?o?ci wedle w?asnego uznania, a w szczególno?ci wed?ug w?asnych potrzeb merytorycznych oraz mo?liwo?ci finansowych. Zakres prawa opcji zostanie okre?lony w zleceniu, a zlecenie cz??ci zakresu nie wyklucza pó?niejszego skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji w pozosta?ym zakresie, w cz??ci lub w ca?o?ci. 11. Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji poprzez z?o?enie o?wiadczenia - zlecenia prawa opcji nie pó?niej ni? 12 tygodni od dnia podpisania umowy z zastrze?eniem pkt 12 poni?ej. 12. Je?eli Zamawiaj?cy uzyska przyrzeczenie przed?u?enia realizacji projektu pn. "Budowa systemu do zarz?dzania zasobem zieleni miejskiej we Wroc?awiu: e-platforma Ziele? we Wroc?awiu - etap 1", o którym mowa w § 1 ust. 3 Wzoru umowy lub zawrze aneks do umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 11 Wzoru umowy, przed?u?aj?cy termin realizacji projektu, o którym mowa powy?ej - wówczas Zamawiaj?cy b?dzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie do dnia
   1. 12.2022 r., niezale?nie od postanowie? pkt 11 powy?ej. TERMINY OPCJI: Etap 2 i Etap 3 - do dnia 30.09.2022 r. z zastrze?eniem, ?e w przypadku z?o?enia o?wiadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji na podstawie § 1a ust. 16 Wzoru umowy - termin realizacji wynosi? b?dzie 24 tygodnie od dnia z?o?enia o?wiadczenia co do opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPDS.02.01.02-02-0012/21
II.2.14) Informations complémentaires Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Budowa systemu do zarz?dzania zasobem zieleni miejskiej we Wroc?awiu: e-platforma Ziele? we Wroc?awiu - etap 1", który zosta? wybrany do dofinansowania w ramach Dzia?ania
   2. 1 E-us?ugi publiczne Poddzia?ania
   2. 1.2 E-us?ugi publiczne - ZIT WROF, Osi Priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno?l?skiego 2014 - 2020
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie IV - Inwentaryzacja drzew - ziele? przyuliczna - Krzyki Zachód, Powierzchnia: 48,23 ha
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71510000 Services de reconnaissance sur le site
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wroc?aw, rejon: Krzyki Zachód
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie IV - Inwentaryzacja drzew - ziele? przyuliczna - Krzyki Zachód, Powierzchnia: 48,23 ha. Rondo - Powsta?ców ?l?skich Ulica Powsta?ców ?l?skich P?tla - Park Po?udniowy Aleja Karkonoska Ulica Przyja?ni Ulica Krzycka Ulica Wy?cigowa Ulica ?l??na
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Uko?czone szkolenie/kurs przygotowuj?cy do przeprowadzenia samodzielnej inspekcji stanu i stabilno?ci drzew z wykorzystaniem oceny wizualnej, prostych narz?dzi (m?otka i sondy arborystycznej) oraz arkuszy diagnostycznych / Pondération: 10 % Critère de qualité - Nom: Uko?czone szkolenie/kurs dla osób odpowiedzialnych za ochron? drzew na terenach inwestycyjnych / Pondération: 5 % Critère de qualité - Nom: Wykonanie dodatkowych (innych ni? wskazanych w Warunkach udzia?u w post?powaniu) wizualnych ocen drzew lub ekspertyz dendrologicznych dla co najmniej 150 drzew / Pondération: 5 % Prix - Pondération: 80 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji (art. 441 ust. 1 ustawy Pzp): Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji.
   1.  Zamawiaj?cy przewiduje uprawnienie - do skorzystania z Prawa opcji, obejmuj?cego realizacj?: - Etapu 2 (Opcja - inwentaryzacja rozszerzona) - szczegó?owo przedmiot opcji (etapu) zosta? okre?lony w OPZ; - Etapu 3 (Opcja - Karty Wizualnej Oceny Drzewa) - szczegó?owo przedmiot opcji (etapu) zosta? okre?lony w OPZ.
   2.  Okre?lenie maksymalnej warto?ci opcji - zawiera Za??cznik nr 4 do Wzoru umowy. UWAGA: Zamawiaj?cy wskazuje, i? Wykonawcy szacuj?c opcje winni nie przekracza? maksymalnej warto?ci opcji. W zwi?zku obowi?zkiem na?o?onym zgodnie z art. 441 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiaj?cy okre?li? maksymaln? warto?? poszczególnych opcji. Wskazane maksymalne warto?ci ze wzgl?du na du?? rozbie?no?? cen podczas badania rynku w zakresie poszczególnych etapów, zosta?y przyj?te w celu nie wykluczenia potencjalnych oferentów, którzy w szacunku przedstawili skrajnie odbiegaj?ce kwoty dla danego etapu. Zamawiaj?cy wskazuje, i? Wykonawca, powinien okre?laj?c ceny ofertowe dla poszczególnych etapów w ramach danego Zadania, na które sk?ada ofert? - uwzgl?dni? realne proporcje kosztów pomi?dzy etapami, z oczywistym uwzgl?dnieniem powy?szych maksymalnych kwot dla Etapów 2 i 3, i przy jednoczesnym uwzgl?dnieniu kwoty jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na poszczególne Zadania.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji wedle w?asnego uznania, w szczególno?ci w zale?no?ci od stanu realizacji zadania polegaj?cego na wdro?eniu systemu do zarz?dzania realizowanego przez Centrum Us?ug Informatycznych Gminy Wroc?aw w ramach projektu okre?lonego w niniejszej SWZ.
   4.  Rodzaj opcji w ramach ka?dego Zadania okre?laj? postanowienia OPZ, stanowi?cego Za??cznik nr 1 do Wzoru umowy.
   5.  Maksymaln? warto?? ka?dej opcji w ramach ka?dego Zadania - okre?la Za??cznik nr 4 - do Wzoru umowy.
   6.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z Prawa opcji, ani te? nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji w pe?nym zakresie.
   7.  Z tytu?u nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z Prawa opcji (w ca?o?ci lub w cz??ci) Wykonawcy nie przys?uguj? jakiekolwiek roszczenia wzgl?dem Zamawiaj?cego.
   8.  Skorzystanie z Prawa opcji nast?pi w drodze pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego (Zlecenia Prawa opcji, którego wzór stanowi Za??cznik nr 3 do Wzoru Umowy), które Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? z?o?y? najpó?niej 14 dni przed rozpocz?ciem danego etapu prac.
   9.  Je?li Zamawiaj?cy skorzysta z Prawa opcji, Wykonawca zobowi?zany b?dzie do jego wykonania w ramach wynagrodzenia Wykonawcy i w terminach okre?lonych we Wzorze umowy. 10. Zamawiaj?cy uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w cz??ci lub w ca?o?ci wedle w?asnego uznania, a w szczególno?ci wed?ug w?asnych potrzeb merytorycznych oraz mo?liwo?ci finansowych. Zakres prawa opcji zostanie okre?lony w zleceniu, a zlecenie cz??ci zakresu nie wyklucza pó?niejszego skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji w pozosta?ym zakresie, w cz??ci lub w ca?o?ci. 11. Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji poprzez z?o?enie o?wiadczenia - zlecenia prawa opcji nie pó?niej ni? 12 tygodni od dnia podpisania umowy z zastrze?eniem pkt 12 poni?ej. 12. Je?eli Zamawiaj?cy uzyska przyrzeczenie przed?u?enia realizacji projektu pn. "Budowa systemu do zarz?dzania zasobem zieleni miejskiej we Wroc?awiu: e-platforma Ziele? we Wroc?awiu - etap 1", o którym mowa w § 1 ust. 3 Wzoru umowy lub zawrze aneks do umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 11 Wzoru umowy, przed?u?aj?cy termin realizacji projektu, o którym mowa powy?ej - wówczas Zamawiaj?cy b?dzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie do dnia
   1. 12.2022 r., niezale?nie od postanowie? pkt 11 powy?ej. TERMINY OPCJI: Etap 2 i Etap 3 - do dnia 30.09.2022 r. z zastrze?eniem, ?e w przypadku z?o?enia o?wiadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji na podstawie § 1a ust. 16 Wzoru umowy - termin realizacji wynosi? b?dzie 24 tygodnie od dnia z?o?enia o?wiadczenia co do opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPDS.02.01.02-02-0012/21
II.2.14) Informations complémentaires Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Budowa systemu do zarz?dzania zasobem zieleni miejskiej we Wroc?awiu: e-platforma Ziele? we Wroc?awiu - etap 1", który zosta? wybrany do dofinansowania w ramach Dzia?ania
   2. 1 E-us?ugi publiczne Poddzia?ania
   2. 1.2 E-us?ugi publiczne - ZIT WROF, Osi Priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno?l?skiego 2014 - 2020
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zadanie V - Inwentaryzacja drzew - ziele? przyuliczna - Krzyki Wschód, Psie Pole, ?ródmie?cie, Fabryczna, Powierzchnia: 67,95 ha
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71510000 Services de reconnaissance sur le site
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Wroc?aw, rejony: Krzyki Wschód, Psie Pole, ?ródmie?cie, Fabryczna
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie V - Inwentaryzacja drzew - ziele? przyuliczna - Krzyki Wschód, Psie Pole, ?ródmie?cie, Fabryczna, Powierzchnia: 67,95 ha. Ul. Krakowska + ul. Opolska Al. Kromera + ul. Krzywoustego Ulica Obornicka Ulica Kochanowskiego Ulica Pilczycka
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Uko?czone szkolenie/kurs przygotowuj?cy do przeprowadzenia samodzielnej inspekcji stanu i stabilno?ci drzew z wykorzystaniem oceny wizualnej, prostych narz?dzi (m?otka i sondy arborystycznej) oraz arkuszy diagnostycznych / Pondération: 10 % Critère de qualité - Nom: Uko?czone szkolenie/kurs dla osób odpowiedzialnych za ochron? drzew na terenach inwestycyjnych / Pondération: 5 % Critère de qualité - Nom: Wykonanie dodatkowych (innych ni? wskazanych w Warunkach udzia?u w post?powaniu) wizualnych ocen drzew lub ekspertyz dendrologicznych dla co najmniej 150 drzew / Pondération: 5 % Prix - Pondération: 80 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji (art. 441 ust. 1 ustawy Pzp): Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji.
   1.  Zamawiaj?cy przewiduje uprawnienie - do skorzystania z Prawa opcji, obejmuj?cego realizacj?: - Etapu 2 (Opcja - inwentaryzacja rozszerzona) - szczegó?owo przedmiot opcji (etapu) zosta? okre?lony w OPZ; - Etapu 3 (Opcja - Karty Wizualnej Oceny Drzewa) - szczegó?owo przedmiot opcji (etapu) zosta? okre?lony w OPZ.
   2.  Okre?lenie maksymalnej warto?ci opcji - zawiera Za??cznik nr 4 do Wzoru umowy. UWAGA: Zamawiaj?cy wskazuje, i? Wykonawcy szacuj?c opcje winni nie przekracza? maksymalnej warto?ci opcji. W zwi?zku obowi?zkiem na?o?onym zgodnie z art. 441 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiaj?cy okre?li? maksymaln? warto?? poszczególnych opcji. Wskazane maksymalne warto?ci ze wzgl?du na du?? rozbie?no?? cen podczas badania rynku w zakresie poszczególnych etapów, zosta?y przyj?te w celu nie wykluczenia potencjalnych oferentów, którzy w szacunku przedstawili skrajnie odbiegaj?ce kwoty dla danego etapu. Zamawiaj?cy wskazuje, i? Wykonawca, powinien okre?laj?c ceny ofertowe dla poszczególnych etapów w ramach danego Zadania, na które sk?ada ofert? - uwzgl?dni? realne proporcje kosztów pomi?dzy etapami, z oczywistym uwzgl?dnieniem powy?szych maksymalnych kwot dla Etapów 2 i 3, i przy jednoczesnym uwzgl?dnieniu kwoty jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na poszczególne Zadania.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji wedle w?asnego uznania, w szczególno?ci w zale?no?ci od stanu realizacji zadania polegaj?cego na wdro?eniu systemu do zarz?dzania realizowanego przez Centrum Us?ug Informatycznych Gminy Wroc?aw w ramach projektu okre?lonego w niniejszej SWZ.
   4.  Rodzaj opcji w ramach ka?dego Zadania okre?laj? postanowienia OPZ, stanowi?cego Za??cznik nr 1 do Wzoru umowy.
   5.  Maksymaln? warto?? ka?dej opcji w ramach ka?dego Zadania - okre?la Za??cznik nr 4 - do Wzoru umowy.
   6.  Zamawiaj?cy nie ma obowi?zku skorzystania z Prawa opcji, ani te? nie ma obowi?zku skorzystania z prawa opcji w pe?nym zakresie.
   7.  Z tytu?u nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z Prawa opcji (w ca?o?ci lub w cz??ci) Wykonawcy nie przys?uguj? jakiekolwiek roszczenia wzgl?dem Zamawiaj?cego.
   8.  Skorzystanie z Prawa opcji nast?pi w drodze pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego (Zlecenia Prawa opcji, którego wzór stanowi Za??cznik nr 3 do Wzoru Umowy), które Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? z?o?y? najpó?niej 14 dni przed rozpocz?ciem danego etapu prac.
   9.  Je?li Zamawiaj?cy skorzysta z Prawa opcji, Wykonawca zobowi?zany b?dzie do jego wykonania w ramach wynagrodzenia Wykonawcy i w terminach okre?lonych we Wzorze umowy. 10. Zamawiaj?cy uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w cz??ci lub w ca?o?ci wedle w?asnego uznania, a w szczególno?ci wed?ug w?asnych potrzeb merytorycznych oraz mo?liwo?ci finansowych. Zakres prawa opcji zostanie okre?lony w zleceniu, a zlecenie cz??ci zakresu nie wyklucza pó?niejszego skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji w pozosta?ym zakresie, w cz??ci lub w ca?o?ci. 11. Zamawiaj?cy mo?e skorzysta? z prawa opcji poprzez z?o?enie o?wiadczenia - zlecenia prawa opcji nie pó?niej ni? 12 tygodni od dnia podpisania umowy z zastrze?eniem pkt 12 poni?ej. 12. Je?eli Zamawiaj?cy uzyska przyrzeczenie przed?u?enia realizacji projektu pn. "Budowa systemu do zarz?dzania zasobem zieleni miejskiej we Wroc?awiu: e-platforma Ziele? we Wroc?awiu - etap 1", o którym mowa w § 1 ust. 3 Wzoru umowy lub zawrze aneks do umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 11 Wzoru umowy, przed?u?aj?cy termin realizacji projektu, o którym mowa powy?ej - wówczas Zamawiaj?cy b?dzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie do dnia
   1. 12.2022 r., niezale?nie od postanowie? pkt 11 powy?ej. TERMINY OPCJI: Etap 2 i Etap 3 - do dnia 30.09.2022 r. z zastrze?eniem, ?e w przypadku z?o?enia o?wiadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa opcji na podstawie § 1a ust. 16 Wzoru umowy - termin realizacji wynosi? b?dzie 24 tygodnie od dnia z?o?enia o?wiadczenia co do opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPDS.02.01.02-02-0012/21
II.2.14) Informations complémentaires Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Budowa systemu do zarz?dzania zasobem zieleni miejskiej we Wroc?awiu: e-platforma Ziele? we Wroc?awiu - etap 1", który zosta? wybrany do dofinansowania w ramach Dzia?ania
   2. 1 E-us?ugi publiczne Poddzia?ania
   2. 1.2 E-us?ugi publiczne - ZIT WROF, Osi Priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolno?l?skiego 2014 - 2020
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 218-574405
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Zadanie I - Inwentaryzacja drzew na rejonach: Stare Miasto, ?ródmie?cie, Psie Pole, Powierzchnia: 35,94 ha
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Zadanie II - Park Po?udniowy Powierzchnia: 23,82 ha
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Instytut Drzewa Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 8992870635 Adresse postale: ul. Obo?na 145 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 52-244 Pays: Pologne Courriel: kamil@instytut-drzewa.pl Téléphone: +48 534995087
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 326 491.15 PLN Valeur totale du marché/du lot: 238 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 30 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Podwykonawstwo dla 6 podmiotów po 5 % - w zakresie do?wiadczenia w wykonaniu us?ug, wykszta?cenia i kwalifikacji zawodowych tj. 5 % przedmiotu zamówienia.
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Zadanie III - Park Skowroni + Park Andersa, Powierzchnia: 30,87 ha.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MGGP Aero Sp. z o.o. ul. Kaczkowskiego 6 Numéro national d'identification: 8731256310 Adresse postale: ul. Kaczkowskiego 6 Ville: Tarnów Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 33-100 Pays: Pologne Courriel: lslawik@mggpaero.com Téléphone: +48 600962910
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 401 409.65 PLN Valeur totale du marché/du lot: 249 675.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 15 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
W zakresie "Wizualnej oceny drzew".
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
Zadanie IV - Inwentaryzacja drzew - ziele? przyuliczna - Krzyki Zachód, Powierzchnia: 48,23 ha.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MGGP Aero Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 8731256310 Adresse postale: ul. Kaczkowskiego 6 Ville: Tarnów Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 33-100 Pays: Pologne Courriel: lslawik@mggpaero.com Téléphone: +48 600962910
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 339 403.05 PLN Valeur totale du marché/du lot: 176 234.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 15 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
W zakresie "Wizualnej oceny drzew".
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5 Intitulé:
Zadanie V - Inwentaryzacja drzew - ziele? przyuliczna - Krzyki Wschód, Psie Pole, ?ródmie?cie, Fabryczna, Powierzchnia: 67,95 ha
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Instytut Drzewa Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 8992870635 Adresse postale: ul. Obo?na 145 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 52-244 Pays: Pologne Courriel: kamil@instytut-drzewa.pl Téléphone: +48 534995087
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 436 528.93 EUR Valeur totale du marché/du lot: 320 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Proportion: 30 % Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Podwykonawstwo dla 6 podmiotów po 5 % - w zakresie do?wiadczenia w wykonaniu us?ug, wykszta?cenia i kwalifikacji zawodowych tj. 5 % przedmiotu zamówienia.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-626 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Ho?a 76/78 Ville: Warszawa Code postal: 00-682 Pays: Pologne Téléphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej, przys?uguj?ce Wykonawcom okre?la dzia? IX ustawy Pzp (art. 505 i nast?pne ustawy Pzp).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-626 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587777 Fax: +48 224587700
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/03/2022 Pologne-Wroc?aw: Services de reconnaissance sur le siteType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71510000 - Services de reconnaissance sur le site