Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services de rÈparation et d'entretien de chaudiËres

2022/S 52-136450  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Wroc?aw: Services de rÈparation et d'entretien de chaudiËres 2022/S 052-136450 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZespÛ? Elektrociep?owni Wroc?awskich KOGENERACJA S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000001010 Adresse postale: ul. ?owiecka 24 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL518 Wroc?awski Code postal: 50-220 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Juszczyk Courriel: Pawel.Juszczyk@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 691965637 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kogeneracja.com.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Diagnostyka elementÛw ci?nieniowych kot?Ûw w Zespole Elektrociep?owni Wroc?awskich KOGENERACJA S.A. NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/UZI/01212/2021
II.1.2) Code CPV principal 50531100 Services de rÈparation et d'entretien de chaudiËres
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Diagnostyka elementÛw ci?nieniowych kot?Ûw w Zespole Elektrociep?owni Wroc?awskich KOGENERACJA S.A.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 1 739 235.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL518 Wroc?awski Lieu principal d'exÈcution:
ZespÛ? Elektrociep?owni Wroc?awskich KOGENERACJA S.A. ï Elektrociep?ownia Czechnica - 50-011 Siechnice; ul. Fabryczna 22; ï Elektrociep?ownia Wroc?aw - 50-220 Wroc?aw; ul. ?owiecka 24;
II.2.4) Description des prestations:
Diagnostyka elementÛw ci?nieniowych kot?Ûw w Zespole Elektrociep?owni Wroc?awskich KOGENERACJA S.A.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.Zgodnie z art. 441 Ustawy PZP, Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w celu i zakresie opisanym poni?ej:
   1. 1. Zakresem Prawa Opcji obj?te s? nast?puj?ce prace: 1) Naprawa p?aszcza walczaka kot?a parowego; 2) Naprawa p?aszcza walczaka kot?a parowego; 3) Naprawa nieci?g?o?ci materia?owej na elementach ruroci?gu kot?a parowego; 4) Naprawa nieci?g?o?ci materia?owej na elementach ruroci?gu kot?a parowego; 5) Naprawa nieci?g?o?ci materia?owej na komorze kot?a parowego; 6) Naprawa nieci?g?o?ci materia?owej na komorze kot?a parowego; 7) Demonta? oraz monta? izolacji; 8) Monta? oraz demonta? rusztowa?; 9) Wykonanie bada? metalograficznych metod? replik matrycowych wraz z pomiarem twardo?ci w miejscu wykonania replik; 10) Prace mechaniczne wynik?e w trakcie realizacji Prac rozliczane powykonawczo wg. stawki rbg brutto; 11) Prace diagnostyczne wynik?e w trakcie realizacji Prac rozliczane powykonawczo wg. stawki rbg brutto; - warto?ci opcji zosta?y okre?lone w Za??czniku nr 7 do SWZ.
   2.  Wykonawcy nie przys?uguje roszczenie o realizacj? ZamÛwienia obj?tego opcj?.
   3.  SzczegÛ?y dotycz?ce prawa opcji zosta?y opisane w Za??czniku nr 1 i nr 2 do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Wymagany termin realizacji zamÛwienia ñ 222 Dni od Daty Wej?cia w ?ycie.
   2.  Postanowienia szczegÛ?owe w zakresie zasad i terminÛw realizacji poszczegÛlnych etapÛw prac w ramach wykonania Przedmiotu ZamÛwienia okre?la Projekt Umowy, ktÛrego wzÛr stanowi Za??cznik Nr 2 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 228-601610
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Diagnostyka elementÛw ci?nieniowych kot?Ûw w Zespole Elektrociep?owni Wroc?awskich KOGENERACJA S.A.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ady Remontowe Energetyki Katowice S.A.
NumÈro national d'identification: NIP 6340197588 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 739 235.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
 - Badania i pomiary diagnostyczne - Prace rusztowaniowe - Prace izolacyjne - Czyszczenie mi?dzystropia
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Przedmiotowe Post?powanie o udzielenie zamÛwienia prowadzone by?o na podstawie ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z pÛ?n. zm) (dalej: Ustawa PZP), w trybie przetargu nieograniczonego ñ art. 132 i nast. Ustawy PZP w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) i art. 378 ust. 1 PZP. Zamawiaj?cy powierzy? przygotowanie i przeprowadzenie Post?powania o udzielenie zamÛwienia PGE Energia Ciep?a S.A. KomÛrk? organizacyjn? prowadz?c? Post?powanie jest Departament ZakupÛw PGE Energia Ciep?a S.A.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje Wykonawcy zgodnie z art. 513 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby (art. 514 ust. 1 ustawy Pzp) zgodnie z zapisami art. 514 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
   4.  Terminy wniesienia odwo?ania:
   4. 1. odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?a przekazana w inny sposÛb;
   4. 2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej;
   4. 3. odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt
   4. 1 i
   4. 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie:
   5. 1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   5. 2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   5. 3. miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie zamie?ci? w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Wroc?aw: Services de rÈparation et d'entretien de chaudiËresType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
50531100 - Services de réparation et d'entretien de chaudières