Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 12/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services de r╚paration et d'entretien d'essieux mont╚s de locomotives

2021/S 178-464720  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Wroc?aw: Services de r╚paration et d'entretien d'essieux mont╚s de locomotives 2021/S 178-464720 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wroc?awiu Adresse postale: ul. Boles?awa Prusa 75-79 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-316 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia Zam█wie Courriel: przetarg@mpk.wroc.pl T╚l╚phone: +48 713250818 Fax: +48 713250802 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpk.wroc.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s) La communication ╚lectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas g╚n╚ralement disponibles. Un acc╦s direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.6) Activit╚ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Remont kapitalny przek?adni 20PML, 20PM, 20PMa oraz zestaw█w ko?owo-nap?dowych do tramwaj█w Skoda. Num╚ro de r╚f╚rence: KU.241/pn33_2021/MN
II.1.2) Code CPV principal 50221300 Services de r╚paration et d'entretien d'essieux mont╚s de locomotives
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie remontu kapitalnego przek?adni 20PML, 20PM, 20PMa oraz zestaw█w ko?owo-nap?dowych do tramwaj█w Skoda w podziale na 2 zadania: 1) Zadanie nr 1 ˝ remont przek?adni 20PM/PMa oraz przek?adni 20PML, 2) Zadanie nr 2 ˝ remont zestaw█w ko?owo-nap?dowych Skoda na warunkach okre?lonych w umowie oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zam█wienia.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 1: Remont przek?adni 20PM/PMa oraz przek?adni 20PML.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50221300 Services de r╚paration et d'entretien d'essieux mont╚s de locomotives
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia w Zadaniu nr 1 jest remont przek?adni 20PM/PMa oraz przek?adni 20PML zgodnie z zapisami SWZ. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla Zadania nr 1 okre?lony zosta w Za??czniku nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 95
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 36 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 2: Remont zestaw█w ko?owo-nap?dowych Skoda.

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50221300 Services de r╚paration et d'entretien d'essieux mont╚s de locomotives
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia w Zadaniu nr 2 jest remont zestaw█w ko?owo-nap?dowych Skoda zgodnie z zapisami SWZ. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia dla Zadania nr 2 okre?lony zosta w Za??czniku nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 95
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 36 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie spe?nienia tego warunku.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie spe?nienia tego warunku.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca spe?ni warunek je?eli:
   1.  Wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona?, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych wykonuje: Zadanie nr 1: us?ugi polegaj?ce na wykonywaniu remont█w kapitalnych przek?adni typu 20PM, 20PMa lub 20PML o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni
   2. 000.000,00 z brutto (s?ownie: dwa miliony z?otych 00/100), Zadanie nr 2: us?ugi polegaj?ce na wykonywaniu remont█w zestaw█w ko?owo-nap?dowych do tramwaj█w Skoda 16/19T o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni
   2. 000.000,00 z brutto (s?ownie: dwa miliony z?otych 00/100). UWAGA: dla ww. warto?ci wykazanych przez Wykonawc w walucie innej ni PLN, Zamawiaj?cy przyjmie przelicznik wed?ug ?redniego kursu NBP z dnia wszcz?cia niniejszego post?powania. Je?eli w tym dniu nie b?dzie opublikowany ?redni kurs NBP, Zamawiaj?cy przyjmie kurs ?redni z ostatniej tabeli przed wszcz?ciem post?powania.
   2.  W zakresie Zadania nr 1 wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa urz?dzeniami technicznymi niezb?dnymi do realizacji przedmiotu zam█wienia, tj. stanowiskiem do wst?pnej pr█by pracy przek?adni w celu sprawdzenia poprawno?ci jej dzia?ania.
   3.  W zakresie Zadania nr 1 wyrazi zgod na przeprowadzenie w swojej siedzibie kontroli zdolno?ci produkcyjnych lub zdolno?ci technicznych, z kt█rych b?dzie korzysta?. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Warunek zostanie wst?pnie zweryfikowany na podstawie przed?o?onego Jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia. Dodatkowo Wykonawca, kt█rego oferta b?dzie najwy?ej oceniona zostanie wezwany do z?o?enia nw. dokument█w:
   1.  Wykazu wykonanych us?ug, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, polegaj?cych na; Zadanie nr 1: wykonywaniu remont█w kapitalnych przek?adni typu 20PM, 20PMa lub 20PML o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni
   2. 000.000,00 z brutto (s?ownie: dwa miliony z?otych 00/100), Zadanie nr 2: wykonywaniu remont█w zestaw█w ko?owo-nap?dowych do tramwaj█w Skoda 16/19T o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni
   2. 000.000,00 z brutto (s?ownie: dwa miliony z?otych 00/100) wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi te zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert ˝ wz█r stanowi Za??cznik nr 5 do SWZ.
   2.  W zakresie Zadania nr 1 - wykazu urz?dze technicznych, wskazanych w pkt 11.1 ppkt 4 lit. b SWZ, dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zam█wienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami ˝ wz█r stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ.
   3.  W zakresie Zadania nr 1 - o?wiadczenia o wyra?eniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolno?ci technicznych Wykonawcy ˝ wz█r stanowi Za??cznik nr 7 do SWZ. (W przypadku wyra?enia zgody przez Wykonawc na przeprowadzenie kontroli zdolno?ci technicznych w o?wiadczeniu JEDZ, Zamawiaj?cy mo?e odst?pi si od ??dania z?o?enia odr?bnego o?wiadczenia w tym zakresie).
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu oraz kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art.108 ust .1 ustawy Pzp z uwzgl?dnieniem zapis█w art. 111 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 oraz art. 393 ust. 4 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W celu wst?pnego wykazania spe?nienia przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania, ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest do??czy do oferty o?wiadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ). Przed udzieleniem zam█wienia, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych wskazanych przez Zamawiaj?cego w Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci: Zadanie nr 1: 45 000,00 z (s?ownie: czterdzie?ci pi? tysi?cy z?otych 00/100), Zadanie nr 2: 35 000,00 z (s?ownie: trzydzie?ci pi? tysi?cy z?otych 00/100) do up?ywu terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku formach okre?lonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zam█wie publicznych. Szczeg█?owe wymagania dotycz?ce wnoszenia wadium zosta?y okre?lone w pkt 14 Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Informacje na temat rozlicze mi?dzy Wykonawc a Zamawiaj?cym zosta?y okre?lone w Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia (Wz█r umowy stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ).
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenia zam█wienia ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego (w takim przypadku do oferty nale?y z?o?y pe?nomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. Pe?nomocnictwo powinno by z?o?one w formie orygina?u (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodno? z orygina?em przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Je?eli oferta Wykonawc█w ubiegaj?cych si wsp█lnie o zam█wienie publiczne zostanie uznana za najkorzystniejsz?, Zamawiaj?cy mo?e ??da przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia publicznego kopii umowy reguluj?cej wsp█?prac tych Wykonawc█w.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone we Wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 12/10/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 07/01/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 12/10/2021 Heure locale: 09:30 Lieu:
Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci we Wroc?awiu, ul. Boles?awa Prusa 75-79, 50-316 Wroc?aw, POLSKA, za po?rednictwem Platformy Przetargowej MPK Sp. z o.o. we Wroc?awiu poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiaj?cego. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert b?dzie transmitowane on-line. W otwarciu ofert w przedmiotowym post?powaniu b?dzie mo?na uczestniczy na stronie internetowej https://meet37.webex.com/join/pr1828112674. https://meet37.webex.com/join/pr1828112674
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Ca?o? dokumentacji zam█wienia zosta?a zamieszczona na Platformie Przetargowej Zamawiaj?cego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej, okre?lone w dziale IX ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektroniczne, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli informacja zosta?a przekazana w inny spos█b.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 7 i 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ˝ s?du zam█wie publicznych. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, lub postanowienia Prezesa Izby, przysy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Za?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
50221300 - Services de rÚparation et d'entretien d'essieux montÚs de locomotives