Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 30/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services de rÈparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de conteneurs en mÈtal et de machines

2020/S 180-435669  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Wroc?aw: Services de rÈparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de conteneurs en mÈtal et de machines

2020/S 180-435669

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 152-373314)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ZespÛ Elektrociep?owni Wroc?awskich Kogeneracja S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000001010
Adresse postale: ul. ?owiecka 24
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 50-220
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Emilia Staniak
Courriel: emilia.staniak@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 126209713 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.kogeneracja.com.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl

www.kogeneracja.com.pl
https://swpp2.gkpge.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Us?ugi utrzymania ruchu turbozespo?Ûw w EC Wroc?aw i EC Czechnica.

NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/ZCS/00999/2020

II.1.2)
Code CPV principal
50500000 Services de rÈparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de conteneurs en mÈtal et de machines

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi utrzymania ruchu turbozespo?Ûw w EC Wroc?aw i EC Czechnica zgodnie z opisem przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym za??cznik do Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 152-373314

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Au lieu de:

Zamawiaj?cy uzna, ?e wykonawca spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli wykonawca wyka?e, ?e posiada niezb?dn wiedz i do?wiadczenie do wykonania zamÛwienia zwi?zane z realizacj?: ï co najmniej 2 zada w zakresie remontÛw ?rednich lub kapitalnych, lub modernizacji turbozespo?Ûw parowych typu 13UC108, 13P55, 7C50, lub turbozespo?Ûw parowych o mocy elektrycznej co najmniej 50 MW w zakresie obejmuj?cym: ó zawory (regulacyjne i szybkozamykaj?ce) turbiny, ó wymian ?o?yska, ó obracark wa?u turbiny, ó cz??ci mechanicznej generatora wraz z wymian ch?odnic wodorowych, ó uk?adu regulacji turbozespo?Ûw w tym serwomotorÛw, w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy to w tym okresie.

Lire:

Zamawiaj?cy uzna, ?e wykonawca spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli wykonawca wyka?e, ?e posiada niezb?dn wiedz i do?wiadczenie do wykonania zamÛwienia zwi?zane z realizacj?: ï co najmniej 2 zada w zakresie remontÛw ?rednich lub kapitalnych, lub modernizacji turbozespo?Ûw parowych typu 13UC108, 13P55, 7C50, lub turbozespo?Ûw parowych o mocy elektrycznej co najmniej 50 MW w zakresie obejmuj?cym: ó zawory (regulacyjne i szybkozamykaj?ce) turbiny, ó remont ?o?yska, ó obracark wa?u turbiny, ó cz??ci mechanicznej generatora wraz z remontem ch?odnic wodorowych, ó uk?adu regulacji turbozespo?Ûw w tym serwomotorÛw, w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy to w tym okresie.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50500000 - Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de conteneurs en métal et de machines