Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Services de s╚curit╚

2022/S 150-430816  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/08/2022 S150 Pologne-Wroc?aw: Services de s╚curit╚ 2022/S 150-430816 Avis d'attribution de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PORT LOTNICZY WROC?AW S.A.
Adresse postale: ul. Graniczna 190 Ville: WROC?AW Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-530 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna W█jcik Courriel: kw.zp@airport.wroclaw.pl T╚l╚phone: +48 713581107 Fax: +48 713573973 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.airport.wroclaw.pl
I.6) Activit╚ principale Activit╚s a╚roportuaires
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Us?uga kontroli bezpiecze?stwa os█b i baga?u w Porcie Lotniczym Wroc?aw Num╚ro de r╚f╚rence: 4/2022/NZP
II.1.2) Code CPV principal 79710000 Services de s╚curit╚
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest zakup us?ugi kontroli bezpiecze?stwa, w tym niezb?dnych czynno?ci s?u??cych wykonywaniu tej us?ugi oraz obowi?zk█w i czynno?ci wymaganych dokumentacj? przetargow? (Specyfikacj? Warunk█w Zam█wienia - dalej : "SWZ", .wraz z za??cznikami). Przedmiot zam█wienia wykonywany b?dzie w standardzie wyznaczonym krajowymi i unijnymi regulacjami prawnymi, zgodnie z wymogami okre?lonymi w szczeg█lno?ci w umowie oraz szczeg█?owym opisie przedmiotu zam█wienia (OPZ) - stanowi?cymi za??czniki do SWZ. Miejscem realizacji ?wiadczenia jest Port Lotniczy Wroc?aw.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79714000 Services de surveillance
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
Port Lotniczy Wroc?aw S.A. ul. Graniczna 190, Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiot zam█wienia obejmuje ?wiadczenie na rzecz PLW S.A. us?ugi kontroli bezpiecze?stwa rozumianej jako realizacj? czynno?ci okre?lonych w krajowych i unijnych przepisach w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz ochrony os█b i mienia polegaj?cych na: a) kontroli bezpiecze?stwa os█b, baga?u kabinowego, przewo?onych przedmiot█w i baga?u rejestrowanego w tym p?yn█w, aerozoli i ?eli; b) kontroli bezpiecze?stwa poczty i materia?█w przewo?nika lotniczego, zaopatrzenia pok?adowego i zaopatrzenia portu lotniczego; c) prowadzenia kontroli dost?pu w porcie lotniczym i patroli; - w celu okre?lenia prawnej mo?liwo?ci dopuszczenia os█b i przedmiot█w do strefy zastrze?onej lotniska oraz ich przewozu drog? lotnicz? - szczeg█?y w tym zakresie zawiera SWZ.
   2.  Do najwa?niejszych wymog█w jakie Wykonawca musi spe?ni? w celu nale?ytego wykonania us?ugi nale?? w szczeg█lno?ci: a) realizacja zada? zgodnie z ustaw? o ochronie os█b i mienia z dnia 22.08.1997 r. (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1995), a w szczeg█lno?ci zgodnie z art. 36.
   1.  tej ustawy; b) obowi?zek spe?nienia wymog█w okre?lonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os█b i mienia, w szczeg█lno?ci w art. 22a i 22b ww. ustawy; c) realizacja zada? zgodnie z Ustaw? Prawo Lotnicze z dnia 03.07.2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970, z 2021 r. poz. 784, 847, 1898.), a w szczeg█lno?ci zgodnie art. 186b. ust. 1 pkt. 1) oraz art. 186b. ust. 5; d) obowi?zek zapewnienia odpowiedniej ilo?ci pracownik█w (kadry) obojga p?ci gwarantuj?cej za?o?on? przepustowo?? ci?g█w kontroli bezpiecze?stwa w ka?dym punkcie/ci?gu kontroli bezpiecze?stwa do wykonywania kontroli bezpiecze?stwa manualnej, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami; e) obowi?zek zapewnienia dodatkowej kontroli bezpiecze?stwa pasa?er█w i baga?u lot█w wysokiego ryzyka, - pe?en katalog wymog█w zawiera SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga, aby przez ca?y okres ?wiadczenia us?uga kontroli bezpiecze?stwa by?a realizowana przez kadr? posiadaj?c? wa?ne kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami prawa dotycz?cymi kontroli bezpiecze?stwa i kontroli dost?pu - szczeg█?y w tym zakresie zawiera SWZ.
   4.  Zamawiaj?cy wymaga, ab wykonawca zapewni? odpowiedni? organizacj? pracuj?cych os█b ?wiadcz?cych us?ug? kontroli bezpiecze?stwa, w celu uzyskania optymalnej przepustowo?ci w punkcie kontroli bezpiecze?stwa (ci?gu) - szczeg█?y w zakresie organizacji pracy zawiera SWZ.
   5.  Okres ?wiadczenia: 24 miesi?ce. - pe?n? informacj? o zam█wieniu zawiera SWZ w tym szczeg█lnie za??czniki do SWZ - szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz wz█r umowy, kt█re wyznaczaj? wymiar i zakres zam█wienia.
   6.  W niniejszym post?powaniu przewiduje si? mo?liwo?? udzielenia zam█wienia na podstawie art 388 pkt. 2 lit. c PZP. Zm█wienie polega na powt█rzeniu us?ugi podobnej, zgodnej z przedmiotem niniejszego zam█wienia, kt█rej zakres oraz warunki na jakich us?uga zostanie zlecona uj?te zosta?y w opisie zam█wienia podstawowego w SWZ - szczeg█?y zawiera SWZ (za??cznik do SWZ - szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zam█wienie udzielane jest z zastosowaniem art. 392 PZP.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 132-377752
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis p╚riodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1 Intitul╚:
Us?uga kontroli bezpiecze?stwa os█b i baga?u w Porcie Lotniczym Wroc?aw
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I.Zam█wienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 378 i odpowiednio 132-139 z zastosowaniem art. 139 ust. 1 PZP oraz 392 ust. 1 i 2 PZP ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zam█wie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.1129 ze zm.; dalej ĐPZPţ lub "ustawa") Do post?powania zastosowanie ma ustawa oraz akty wykonawcze do ustawy, w tym szczeg█lnie: Rozporz?dzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415 z p█?n. zm.) oraz Rozporz?dzenie Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 z p█?n. zm.).Je?eli przepisy PZP nie stanowi? inaczej, do czynno?ci podejmowanych przez Zamawiaj?cego i Wykonawc? stosuje si? przepisy ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 z p█?n. zm). II.Z?o?enie oferty, o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych o?wiadcze? i dokument█w oraz korespondencji odbywa si? elektronicznie przez platform? Josephine (z wyj?tkami wskazanymi w SWZ; zwan? dalej tak?e: ĐPlatform?ţ): https://josephine.proebiz.com/pl/ - szczeg█?y dotycz?ce komunikacji mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami zawiera SWZ. Uwaga: Zamawiaj?cy nie dopuszcza z?o?enia oferty inaczej ni? poprzez Platform?. J?zykiem procedury jest j?zyk polski, ofert? sporz?dza si? w j?zyku polskim. Dokumenty zagraniczne sk?ada si? wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski ˝ szczeg█?y w tym zakresie zawiera SWZ. Ofert? oraz o?wiadczenie o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 PZP sk?adana si? w formie elektronicznej pod rygorem niewa?no?ci i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Decyduj?ce znaczenie dla oceny zachowania terminu sk?adania ofert ma data i godzina wczytania oferty na Platform? ˝ szczeg█?y dotycz?ce m.in. sposobu przygotowania oferty i o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 PZP zawiera SWZ. Zamawiaj?cy przewidzia? przes?anki wykluczenia Wykonawcy z post?powania na podstawie art. 108 PZP ˝ szczeg█?y w tym zakresie zawiera SWZ. Szczeg█?y dotycz?ce zam█wienia, podmiotowych ?rodk█w dowodowych sk?adanych na potwierdzenie spe?nienia przez Wykonawc? wymog█w postawionych w post?powaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post?powania, sposobu i formy ich sk?adania zawiera SWZ. III.Zgodnie z art. 22b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os█b i mienia przedsi?biorca prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych jest obowi?zany wykonywa? t? dzia?alno?? samodzielnie, bez mo?liwo?ci powierzenia wykonywania czynno?ci z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych innym podmiotom. W zwi?zku z powy?szym w niniejszym post?powaniu zastrzega si? obowi?zek osobistego wykonania us?ugi przez Wykonawc? w tym zakresie. IV.W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy przewidzia? mo?liwo?? udzielenia zam█wienia na podstawie art. 388 pkt. 2 lit. c PZP udzielanego w trybie z wolnej r?ki, kt█rego warto?? zosta?a uwzgl?dniona przy szacowaniu zam█wienia podstawowego. Zakres przewidywanego zam█wienia oraz warunki na jakich zostanie ono udzielone wskazane zosta?y w opisie zam█wienia podstawowego stanowi?cym za??cznik
   6. 1. do SWZ (szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia). V. Zamawiaj?cy przewidzia? w SWZ przes?anki wykluczenia wykonawcy z post?powania na podstawie art. 108 PZP oraz Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, a tak?e Rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie - szczeg█?y zawiera SWZ https://josephine.proebiz.com/pl/
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX PZP. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt. 15 PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorstw.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej s?: odwo?anie i skarga do s?du.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na niezgodn? z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia w tym na projektowane postanowienie umowy; zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy (por. art. 513 PZP).
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (Prezesa Izby): 1) w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokument█w na stronie internetowej - odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia, 2) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? odwo?ania, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, - kwestie dotycz?ce odwo?ania, w tym termin█w, uregulowane zosta?y w art. 513-578 PZP
   5.  Na orzeczenie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie. Kwestie dotycz?ce skargi uregulowane zosta?y w art. 579-590 PZP.
   6.  Wykonawca lub podmiot uprawniony chc?c korzysta? ze ?rodk█w ochrony prawnej winien zapozna? si? z przepisami Dzia?u IX PZP.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? publicznych - Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587777 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
01/08/2022 Pologne-Wroc?aw: Services de s╚curit╚Type dÝacheteur: Service d'utilit╚ publiqueType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 05/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sÚcuritÚ 
79714000 - Services de surveillance