Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 28/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers

2023/S 227-714719  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Wroc?aw: Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers 2023/S 227-714719 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego NumÈro national d'identification: 8951631106 Adresse postale: ul. Koszarowa 5 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 51-149 Pays: Pologne Point(s) de contact: Elwira Sto?ba Courriel: estolba@szpital.wroc.pl TÈlÈphone: +48 713957428 Fax: +48 713957428 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.wroc.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug w zakresie przewozu pacjentÛw transportem sanitarnym typu T NumÈro de rÈfÈrence: PN 90/23
II.1.2) Code CPV principal 60130000 Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Opis przedmiotu zamÛwienia
   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie przewozu pacjentÛw transportu sanitarnym typu T.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, okre?la za??cznik nr 4 do SWZ -Opis Przedmiotu zamÛwienia.
   3.  SzczegÛ?owe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamÛwienia okre?laj? dodatkowo Warunki Umowne b?d?ce za??cznikiem nr 5 do SWZ ÑWzÛr umowyî.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 401 973.55 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
WOJEW"DZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO Z SIEDZIB? WE WROC?AWIU, UL. KOSZAROWA5, 51 - 149 WROC?AW
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zamÛwienia
   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie przewozu pacjentÛw transportu sanitarnym typu T.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, okre?la za??cznik nr 4 do SWZ -Opis Przedmiotu zamÛwienia.
   3.  SzczegÛ?owe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamÛwienia okre?laj? dodatkowo Warunki Umowne b?d?ce za??cznikiem nr 5 do SWZ ÑWzÛr umowyî.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Czas dojazdu / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 401 973.55 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 1)wpis do rejestru podmiotÛw wykonuj?cych dzia?alno?? lecznicz? prowadzony przez w?a?ciwego Wojewod? Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i 4 ustawy PZP, wystawionej nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem. Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatkÛw lub op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatkÛw lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci. Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placÛwki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji. O?wiadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (TJ Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - Za??cznik nr 6 do SWZ. O?wiadczenia Wykonawcy ( wykonawca sporz?dzi samodzielnie): a.o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sp?at tych nale?no?ci, b.o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego i zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne; c.o niezaleganiu z op?aceniem podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z 12 stycznia 1991r. o podatkach i op?atach lokalnych (TJ Dz. U. z 2017r. poz. 1785 ze zm.). - reszta zgodnie z SWZ (brak znakÛw)
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
 2)Wykaz min. 3us?ug wykonanych w zakresie transportu T i/lub Z, o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni? 200 000.00 PLN a w przypadku ?wiadcze? powta-rzaj?cych si? lub ci?g?ych rÛwnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñw tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛ-rych us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz ktÛrego us?ugi zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest wstanie uzyska? tych do-kumentÛw ño?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty po-twierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 7 do SWZ. W przy-padku wykonania us?ug w zakresie transportu T i/lub Z u Zamawiaj?cego. Wykonawca z?o?y o?wiadczenie o wykonywanej us?udze a Zamawiaj?cy zwery-fikuje wykonanie us?ugi i potwierdzi nale?yte wykonanie us?ugi. 3) wykazu narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamÛwienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami - tj. wykazu pojazdÛw dost?p-nych wykonawcy w celu wykonania zamÛwienia publicznego, odpowiednio oznakowanych i wyposa?onych, posiadaj?cych zezwolenia MSWiA na uprzywi-lejowanie w ruchu drogowym, wydanym na wykonawc? i pojazd wraz z infor-macj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami wraz z dokumentami, po-twierdzaj?cymi posiadanie zezwolenia Ministra Spraw Wewn?trznych na u?ywanie pojazdÛw samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogo-wym w przypadku u?ywania tych pojazdÛw w zwi?zku z ratowaniem ?ycia lub zdrowia ludzkiego, o ktÛrym mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 12 ustawy - wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 8 do SWZ
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie z za?. nr 5 - WzÛr Umowy
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 28/12/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 26/03/2024
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 28/12/2023 Heure locale: 09:05 Lieu:
https://platfromazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego https://platfromazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:

   6.  WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
:
1) Stosownie do tre?ci art. 95 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc? na podstawie stosunku pracy, osÛb wykonuj?cych prace, ktÛre obejmuj? nast?puj?ce rodzaje czynno?ci obj?te przedmiotem zamÛwienia: tj. kierowcÛw, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonaniu pracy w sposÛb okre?lony w art. 22 ß 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U.2022r., poz. 1510), o ile nie b?d? one bezpo?rednio wy-konywane przez dan? osob? w ramach prowadzonej przez ni? jednoosobowej dzia?al-no?ci gospodarczej. SposÛb dokumentowania, weryfikacji, uprawnie? w zakresie kon-troli zatrudnienia oraz sankcje wynikaj?ce z nieprzestrzegania ww. wymogÛw okre?la wzÛr umowy stanowi?cy za??cznik nr 7 SWZ ñ WzÛr umowy. 2) Obowi?zek zatrudnienia na podstawie umowy o prac? nie dotyczy sytuacji, w ktÛrej Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca osobi?cie wykonuje powy?sze czynno?ci, np. osoba fizyczna prowadz?ca dzia?alno?? gospodarcz?, wspÛlnicy spÛ?ki cywilnej). 3) Zamawiaj?cy nie okre?la w opisie przedmiotu zamÛwienia wymaga? zwi?zanych z realizacj? zamÛwienia, o ktÛrych mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. 4) Zamawiaj?cy nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o udzielenie zamÛwienia wy-??cznie przez wykonawcÛw, o ktÛrych mowa w art. 94 PZP
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 ?wiadczenie us?ug w zakresie przewozu pacjentÛw transportem sanitarnym typu T 28/12/2023 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers