Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 03/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2023/S 18-048803  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Pologne-Wroc?aw: Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

2023/S 018-048803

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 248-723338)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Centrum Us?ug Informatycznych we Wroc?awiu
NumÈro national d'identification: 8971793846
Adresse postale: ul. Namys?owska 8
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL518 Wroc?awski
Code postal: 50-304
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marta Kozyra
Courriel: marta.kozyra@cui.wroclaw.pl
TÈlÈphone: +48 717779023
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.cui.wroclaw.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zintegrowana platforma zarz?dzania JST - projekt pilota?owy

NumÈro de rÈfÈrence: CUI-ZZ.3201.23.2022

II.1.2)
Code CPV principal
72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest:
   1.  Sporz?dzenie przez Wykonawc? Analizy Przedwdro?eniowej,
   2.  zaprojektowanie, dostarczenie, przeprowadzenie testÛw, wdro?enie i zainstalowanie Zintegrowanej Platformy Zarz?dzania JST tj. uruchomienie produkcyjne,
   3.  Udzielenie Zamawiaj?cemu przez Wykonawc? gwarancji na korzystanie z Platformy,
   4.  Us?ugi utrzymania przez okres do 7 lat liczonych od dnia wdro?enia i odbioru Systemu,
   5.  Przeprowadzenie przez Wykonawc? szkole? dla U?ytkownikÛw ko?cowych i administratorÛw Platformy,
   6.  Dostawa i monta? infrastruktury, w tym kamer, o ktÛrych mowa w za??czniku nr 1 do Umowy ñ OPZ. Przedmiot Umowy zosta? podzielony na zamÛwienie podstawowe, ktÛre Zamawiaj?cy zrealizuje z zastrze?eniem zmian, o ktÛrych mowa w za??czniku nr 7 do SWZ ñ Projekt Umowy (zmiany do umowy) oraz na zamÛwienie realizowane w ramach prawa opcji, ktÛre Zamawiaj?cy zrealizuje w przypadku wyst?pienia realnej potrzeby i mo?liwo?ci finansowych.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 248-723338

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 27/01/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 03/02/2023

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 27/01/2023

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 03/02/2023

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Zintegrowana platforma zarz?dzania JST - projekt pilota?owy 03/02/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui