Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Services de transport routier public

2020/S 124-304998  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Wroc?aw: Services de transport routier public 2020/S 124-304998 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Wroc?aw ñ Urz?d Miejski Wroc?awia NumÈro national d'identification: PL514 Adresse postale: pl. Nowy Targ 1ñ8 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-141 Pays: Pologne Point(s) de contact: Urz?d Miejski Wroc?awia ñ Wydzia ZamÛwie Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163 Wroc?aw, pok. 135 Courriel: wzp.dz@um.wroc.pl TÈlÈphone: +48 717779230 Fax: +48 717779229 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://um-wroc.logintrade.net/ Adresse du profil díacheteur: https://um-wroc.logintrade.net/ https://um-wroc.logintrade.net/ https://um-wroc.logintrade.net/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Ñ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gmin Wroc?aw na terenie Wroc?awia oraz Gminy Wisznia Ma?aî NumÈro de rÈfÈrence: ZP/PN/9/2020/WTR
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gmin Wroc?aw na terenie Wroc?awia oraz Gminy Wisznia Ma?a w ilo?ci oko?o 1 640 000 wozokilometrÛw.
   1.  ?wiadczenie us?ug publicznego transportu zbiorowego obejmuje realizacj nast?puj?cych us?ug
:
1) przewozowych na strefowych liniach autobusowych (908, 930); 2) dystrybucji biletÛw w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego na strefowych liniach autobusowych; 3) zorganizowania i wdro?enia automatycznego systemu rejestracji: a) lokalizacji pojazdÛw; b) punktualno?ci kursowania i jako?ci us?ug przewozowych; c) pracy przewozowej; d) zliczania pasa?erÛw; 4) zasilania Repozytorium Danych ITS informacjami pochodz?cymi z autobusÛw poprzez interfejs komunikacyjny;
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby czynno?ci kierowania autobusem by?y wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 12 808 400.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL518 Wroc?awski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Wroc?aw oraz Gmina Wisznia Ma?a
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gmin Wroc?aw na terenie Wroc?awia oraz gminy Wisznia Ma?a w ilo?ci oko?o 1 640 000 wozokilometrÛw.
   1.  ?wiadczenie us?ug publicznego transportu zbiorowego obejmuje realizacj nast?puj?cych us?ug
:
1) przewozowych na strefowych liniach autobusowych (908, 930); 2) dystrybucji biletÛw w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego na strefowych liniach autobusowych; 3) zorganizowania i wdro?enia automatycznego systemu rejestracji: a) lokalizacji pojazdÛw; b) punktualno?ci kursowania i jako?ci us?ug przewozowych; c) pracy przewozowej; d) zliczania pasa?erÛw; 4) zasilania Repozytorium Danych ITS informacjami pochodz?cymi z autobusÛw poprzez interfejs komunikacyjny.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby czynno?ci kierowania autobusem by?y wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac?.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Liczba autobusÛw podstawowych o d?ugo?ci minimum 11,50 m (A 1) / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Liczba autobusÛw podstawowych z wysoko?ci progu wej?ciowego maks 325 mm w pierwszych drzwiach i maks 340mm w drugich i trzecich drzwiach (A 2) / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Liczba autobusÛw podstawowych wyposa?onych w silnik z norm Euro 6 (A 3) / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Liczba autobusÛw podstawowych fabrycznie nowych (maksymalny przebieg 4 000 km), wyprodukowanych najwcze?niej w 2020 roku ñ wprowadzenie do ruchu nie pÛ?niej ni 270 dni od daty zawarcia umowy (A 4) / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamÛwie o ktÛrych mowa art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp. Zakres tych zamÛwie nie przekroczy 5 % warto?ci zamÛwienia podstawowego ZamÛwienia b?d zgodne z przedmiotem zamÛwienia podstawowego i polega b?d na powtÛrzeniu us?ugi okre?lonej w zakresie podstawowym, tj. ?wiadczenia us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego, poprzez zwi?kszenie liczby wozokil...
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 046-109454
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dolno?l?skie Linie Autobusowe SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. D?ugosza 60 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 51-162 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 13 466 040.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 12 808 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i 2 powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public