Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Services de voirie et services de balayage des rues

2023/S 227-714751  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Wroc?aw: Services de voirie et services de balayage des rues 2023/S 227-714751 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Wroc?awski NumÈro national d'identification: 000001301 Adresse postale: ul. Ku?nicza 49/55, I pi?tro, pokÛj nr 100 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-138 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? M??yk Courriel: pawel.mezyk@uwr.edu.pl TÈlÈphone: +48 713752004 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.uwr.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kompleksowe utrzymanie czysto?ci na posesji kampusu przy ul. Koszarowej 3 i posesji przy ul. M. Sk?odowskiej-Curie 83-85 we Wroc?awiu NumÈro de rÈfÈrence: BZP.2711.41.2023.PM
II.1.2) Code CPV principal 90610000 Services de voirie et services de balayage des rues
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowe utrzymanie czysto?ci na posesji przy ul. Koszarowej 3 i posesji przy ul. M. Sk?odowskiej-Curie 83-85 we Wroc?awiu. ZamÛwienie zosta?o podzielone na 2 nast?puj?ce cz??ci: 1) Cz??? 1: posesja ul. Koszarowa 3, 2) Cz??? 2: posesja ul. M. Sk?odowskiej-Curie 83-85.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 493 991.99 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Posesja ul. Koszarowa 3
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90610000 Services de voirie et services de balayage des rues 90630000 Services de dÈverglaÁage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Wroc?aw, ul. Koszarowa 3
II.2.4) Description des prestations:
Sprz?tanie: - terenÛw utwardzonych o powierzchni 33.001 m 2, w tym miejsca postojowe, drogi wewn?trzne, doj?cia do budynkÛw (p?yty chodnikowe, beton, asfalt, kostka betonowa, brukowa, utwardzona ziemia), - wej?? do budynkÛw nr 1, 2/3, 20, 21, 25 o powierzchni 297 m2, w tym schody, podjazdy dla wÛzkÛw inwalidzkich (p?yty kamienne), por?cze; us?uga sprz?tania wykonywana w okresie zimowym (opady ?niegu, przymrozki, mrozy, oblodzenia) Wej?cia musz? by? oczyszczone do godziny
   7. 00. - terenÛw zielonych o powierzchni 30.768 m2
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Dodatkowe mycie 85 kloszy lamp zewn?trznych oraz s?upÛw / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Posesja ul. M. Sk?odowskiej-Curie 83-85
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de dÈneigement 90630000 Services de dÈverglaÁage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Wroc?aw, ul. M. Sk?odowskiej-Curie 83-85
II.2.4) Description des prestations:
Sprz?tanie posesji o powierzchni: a) 1292 m2 - p?yty chodnikowe, b) 400 m2 - trawnik
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Dodatkowe koszenie trawnikÛw / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 159-503816
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Posesja ul. Koszarowa 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ÑABC SERVICEî Sp. z o.o.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 343 913.04 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 339 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Posesja ul. M. Sk?odowskiej-Curie 83-85
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 139 ust. 1 uPzp, przewiduje odwrÛcon? kolejno?? oceny ofert, tj.: najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie podstaw do wykluczenia oraz spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia Wykonawcy zamÛwienia podstawowego w okresie 3 lat od dnia udzielenia tego zamÛwienia, zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu us?ug podobnych do zamÛwienia podstawowego, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp. Wykonawca, ktÛremu zostanie udzielone zamÛwienie podstawowe, zobowi?zany b?dzie do zastosowania w zamÛwieniach polegaj?cych na powtÛrzeniu us?ug podobnych do zamÛwienia podstawowego stawek nie wy?szych ni? zastosowane w zamÛwieniu podstawowym. Maksymalny termin realizacji zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu us?ug podobnych do zamÛwienia podstawowego wynosi 3 m-ce. ZamÛwienia polegaj?ce na powtÛrzeniu us?ug podobnych do zamÛwienia podstawowego b?d? dotyczy? wszystkich us?ug opisanych w OPZ (Za??cznik nr 1 do SWZ [zip]) i realizowane b?d? w okresie po up?ywie terminu realizacji zamÛwienia podstawowego
   3.  Wykonawcom zaleca si? dokonanie wizji lokalnej i sprawdzenie miejsca wykonania us?ugi oraz jego otoczenia z mo?liwo?ci? dokonania w?asnych pomiarÛw, w terminie: a) dla nieruchomo?ci przy ul. Koszarowej 3 - od poniedzia?ku do pi?tku w godz. od 09:00 do 12:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Kierownikiem obiektu Pani? Barbar? Wycisk pod numerem telefonu: 71-324-60-55 lub 695 650 366, albo Panem Paw?em Olejnikiem pod numerem telefonu: 71-375-52-52, b) dla nieruchomo?ci przy ul. M. Sk?odowskiej-Curie 83-85 - od poniedzia?ku do pi?tku w godz. od 08:00 do 13:00, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Kierownikiem obiektu Pani? Edyt? Przew?ock? pod numerem: 71-375-27-89 lub 695 225 928. Zamawiaj?cy nie warunkuje z?o?enia oferty uprzednim odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem przez wykonawc? dokumentÛw niezb?dnych do realizacji zamÛwienia dost?pnych na miejscu u zamawiaj?cego
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587800 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX uPzp przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorstw.
   3.  ?rodkami ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w pkt 1 s?: - odwo?anie do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (art. 513 i nast. uPzp) - skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie (art. 579 i nast. uPzp)
   4.  Odwo?anie przys?uguje na:
   4. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   4. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4. 3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 uPzp.
   6.  Skarga do s?du przys?uguje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587800 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/11/2023 Kompleksowe utrzymanie czysto?ci na posesji kampusu przy ul. Koszarowej 3 i posesji przy ul. M. Sk?odowskiej-Curie 83-85 we Wroc?awiu 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage