Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Stimulateur cardiaque

2022/S 227-652212  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2022 S227 Pologne-Wroc?aw: Stimulateur cardiaque 2022/S 227-652212 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel:
   4.  Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej we Wroc?awiu NumÈro national d'identification: 930090240 Adresse postale: ul. R.Weigla 5 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-981 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Str?k Courriel: piotr.strak@4wsk.pl TÈlÈphone: +48 261660550 Fax: +48 261660119 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.4wsk.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa 20 szt. Rozrusznika bezelektrodowego serca MICRA dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej NumÈro de rÈfÈrence: 4WSzKzP.SZP.2612.78.2022
II.1.2) Code CPV principal 33182210 Stimulateur cardiaque
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa 20 szt. Rozrusznika bezelektrodowego serca MICRA dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 680 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa 20 szt. Rozrusznika bezelektrodowego serca MICRA dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem Zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz??? umowy nie b?dzie wi?ksza ni? 50% ceny brutto umowy. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Je?eli Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowi?zuje si? umo?liwi? Zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz??? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta? z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d? braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiaj?cego, jest wi???ca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj? odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
O?wiadczenie Wykonawcy: Dzia?aj?c w imieniu Medtronic Poland Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie (dalej ÑSpÛ?kaî) o?wiadczam, ?e SpÛ?ka jest jedynym i wy??cznym dystrybutorem na terenie Polski nast?puj?cych wyrobÛw medycznych Medtronic: - przezcewnikowego systemu do stymulacji jednojamowej Micra, model MC1VR01 oraz - przezcewnikowego systemu do stymulacji dwujamowej Micra, model MC1AVR1 O?wiadczam, ?e SpÛ?ka jest uprawniona do wyst?powania w imieniu producenta dla ww. wyrobÛw jako sprzedawca oraz nie odsprzedaje ww. wyrobu w celu dalszej dystrybucji innym podmiotom handlowym. Niniejsze o?wiadczenie wydaje si? na ??danie Zamawiaj?cego: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik? SPZOZ.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa 20 szt. Rozrusznika bezelektrodowego serca MICRA dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medtronic Poland Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: NIP 9521000289 Adresse postale: ul.Polna 11 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-633 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 680 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Postepu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl TÈlÈphone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. W post?powaniach ktÛrych warto?? zamÛwienia jest mniejsza ni? kwoty okre?lone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie maj? przepisy art. 180 ust.2 PZP.
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   3.  Odwo?anie wraz z za??cznikami oraz zg?oszenie przyst?pienia do post?powania odwo?awczego przez wykonawc?, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje si? na elektroniczn? skrzynk? podawcz? Urz?du, przy u?yciu ktÛrej obs?ugiwana jest korespondencja Izby.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2022 Dostawa 20 szt. Rozrusznika bezelektrodowego serca MICRA dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej 24/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33182210 - Stimulateur cardiaque