Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Stimulateur cardiaque

2020/S 69-163796  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Wroc?aw: Stimulateur cardiaque 2020/S 069-163796 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej we Wroc?awiu NumÈro national d'identification: 93009024000000 Adresse postale: ul. R. Weigla 5 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Code postal: 50-981 Pays: Pologne Point(s) de contact: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej we Wroc?awiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw Courriel: astanislawska@4wsk.pl TÈlÈphone: +48 261660604 Fax: +48 261660119 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.4wsk.pl www.4wsk.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa specjalistycznych materia?Ûw medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i 4 programatorÛw do kardiowerterÛw/stymulatorÛw NumÈro de rÈfÈrence: 4WSzKzP.SZP.2612.87.2019
II.1.2) Code CPV principal 33182210
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa specjalistycznych materia?Ûw medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem systemu do elektroanatomicznego mapowania serca i 4 programatorÛw do kardiowerterÛw/stymulatorÛw. Przedmiot zamÛwienia zosta szczegÛ?owo opisany w za??czniku nr 2 do SIWZ. Kody CPV: 33158200-4; 33190000-8; 33182210-7; 33182210-0; PA01-7.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 276 810.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33158200
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:

   4.  Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej we Wroc?awiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 1 ñ Koszulki + prowadniki super stiff dla pracowni elektrofizjologii, CPV: 33158200-4.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez zamawiaj?cego, jest wi???ca dla wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:

   4.  Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej we Wroc?awiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 2 ñ Mandryny z mo?liwo?ci odwracalnego lokowania stosowane do trakcji elektrod, CPV 33190000-8.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez zamawiaj?cego, jest wi???ca dla wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33158200 - PA01
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:

   4.  Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej we Wroc?awiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 3 ñ System elektroanatomiczny do mappingu trÛjwymiarowego, koszulki, introducery, elektrodyablacyjne ch?odzone CPV: 33158200-4; PA01-7 najem sprz?tu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez zamawiaj?cego, jest wi???ca dla wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33158210 - PA01
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:

   4.  Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej we Wroc?awiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 4 ñ Stymulator dwujamowy DDDR ñ zaawansowane, dwujamowe stymulatory serca typu DDDRo d?ugiej ?ywotno?ci dla pacjentÛw stymulatorozale?nych i trudnym dost?pem naczyniowym z najmem programatora CPV 33158210-7; PA01-7 najem sprz?tu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez zamawiaj?cego, jest wi???ca dla wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:

   4.  Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej we Wroc?awiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 5 ñ Zaawansowany kardiowerter-defibrylator jednojamowy /ICD-VR/ o ma?ej obj?to?ci z alarmem wibracyjnym CPV 33182100-0.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez zamawiaj?cego, jest wi???ca dla wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:

   4.  Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej we Wroc?awiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 6 ñ Zaawansowany kardiowerter-defibrylator dwujamowy /ICD-DR/ o ma?ej obj?to?ci z alarmem wibracyjnym CPV 33182100-0.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez zamawiaj?cego, jest wi???ca dla wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:

   4.  Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej we Wroc?awiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 7 ñ Zestaw do implantacji elektrod w okolic p?czka Hisa CPV 33158200-4
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez zamawiaj?cego, jest wi???ca dla wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33158200
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:

   4.  Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej we Wroc?awiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 8 ñ Dreny i kable kompatybilne z pomp HAT 500 Osypka b?d?cej w?asno?ci szpitala, CPV:33158200-4.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez zamawiaj?cego, jest wi???ca dla wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 9
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182100 - PA01
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exÈcution:

   4.  Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej we Wroc?awiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wroc?aw, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet 9 ñ Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter ñ defibrylator resynchronizuj?cy /CRT-D/ z mo?liwo?ci pracy w ?rodowisku MRI z najmem programatora CPV: 33182100-0, PA01-7.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy towaru i dostawy reklamacyjnej towaru / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin gwarancji/r?kojmi towaru / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Wysoko? kary umownej za opÛ?nienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za ka?dy dzie opÛ?nienia / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Prawo opcji
   1.  Wykonawcy nie przys?uguje wzgl?dem zamawiaj?cego jakiekolwiek roszczenia z tytu?u niezrealizowania pe?nej ilo?ci przedmiotu zamÛwienia. Niezrealizowana cz?? umowy nie b?dzie wi?ksza ni 50 % ceny brutto pakietu. ZamÛwienie gwarantowane wynosi 50 % ceny brutto pakietu. Je?eli zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji wykonawca zobowi?zuje si umo?liwi zamawiaj?cemu zakup dodatkowych ilo?ci towaru na takich samych zasadach jak dostawy obj?te zamÛwieniem gwarantowanym.
   2.  Zamawiaj?cy zastrzega, ?e cz?? zamÛwienia okre?lona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowi?zaniem zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, b?d braku ?rodkÛw finansowych na ten cel.
   3.  Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez zamawiaj?cego, jest wi???ca dla wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunkÛw okre?lonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez zamawiaj?cego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowi?zuj odpowiednio.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 239-585965
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Cardinal Health Poland Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Rondo ONZ 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 00-124 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 84 255.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 137 850.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DRG MedTek Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wita Stwosza 24 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-661 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 78 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 78 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbott Medical Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 042 650.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 062 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Pakiet 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbott Medical Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 16 286.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 16 286.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Pakiet 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbott Medical Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Post?pu 21b Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 120 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 120 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Pakiet 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbott Medical Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Post?pu 21b Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 39 800.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 39 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Pakiet 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Polna 11 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 00-633 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 114 400.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 114 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8
Lot n : 8 IntitulÈ:
Pakiet 8
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Viomedical Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Poleczki 12 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-822 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 75 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 75 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 9
Lot n : 9 IntitulÈ:
Pakiet 9
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biotronik Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Murawa 12ñ18 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Code postal: 61-655 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 635 637.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 632 174.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. W post?powaniach ktÛrych warto? zamÛwienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w art. 11 ust. 8 Pzp, zastosowanie maj przepisy art. 180 ust. 2 Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   3.  Odwo?anie wraz z za??cznikami oraz zg?oszenie przyst?pienia do post?powania odwo?awczego przez wykonawc?, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje si na elektroniczn skrzynk podawcz Urz?du, przy u?yciu ktÛrej obs?ugiwana jest korespondencja Izby.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biuro Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33158200 - Équipement pour électrothérapie 
33158210 - Stimulateur 
33182100 - Défibrillateur 
33182210 - Stimulateur cardiaque 
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers