Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Sucre blanc

2022/S 18-042776  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Wroc?aw: Sucre blanc 2022/S 018-042776 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 4 Regionalna Baza Logistyczna Adresse postale: ul. Pretficza 28 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Code postal: 50-984 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin OLECHNO Courriel: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl TÈlÈphone: +48 261651080 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.4rblog.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka wojskowa
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTAWA CUKRU BIA?EGO KRYSZTA? NumÈro de rÈfÈrence: MAT/6/ES/2022
II.1.2) Code CPV principal 15831200 Sucre blanc
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: DOSTAWA CUKRU BIA?EGO KRYSZTA? wg zestawienia asortymentowo-ilo?ciowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Za??cznikiem nr 1 do SWZ. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i wymagania do niego znajduj? si? w projektowanych postanowieniach umowy (wraz za??cznikami) stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Miejsce dostawy: zgodnie z Planem dostaw w 2022 roku (Za??cznik nr 5 do wzoru umowy stanowi?cego Za??cznik nr 2 do SIWZ).
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: DOSTAWA CUKRU BIA?EGO KRYSZTA? wg zestawienia asortymentowo-ilo?ciowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Za??cznikiem nr 1 do SWZ. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i wymagania do niego znajduj? si? w projektowanych postanowieniach umowy (wraz za??cznikami) stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 60 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy informuje, i? przewiduje korzystanie z zamÛwie? opcjonalnych zgodnie z zapisami projektowanych postanowie? umowy stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ. Zamawiaj?cy w Za??czniku nr 1 do SWZ okre?la gwarantowany poziom zamÛwienia, ktÛry mo?e poszerzy? poprzez zwi?kszenie ilo?ci asortymentu do maksymalnej ilo?ci okre?lonej w tabeli w Za??czniku nr 1 do SWZ, w kolumnie ëIlo?? (zamÛwienie opcjonalne)í. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem a nie obowi?zkiem Zamawiaj?cego wobec czego Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo nie sk?adania zamÛwie? w tym zakresie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Okres obowi?zywania zamÛwienia: ï zamÛwienie gwarantowane: w dwÛch transzach do 60 dni od dnia podpisania umowy oraz od 120 dnia do 150 dnia od dnia podpisania umowy ï zamÛwienie opcjonalne: do 60 dni od dnia uruchomienia zamÛwienia.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj? warunki dotycz?ce: uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca udowodni, ?e posiada uprawnienia do prowadzenia dzia?alno?ci w zakresie obejmuj?cym przedmiot zamÛwienia. Wykaz dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nianie warunku udzia?u w post?powaniu: - aktualna decyzja administracyjna powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu zak?adu w zakresie cz??ci zamÛwienia lub rodzaju ?ywno?ci (grupy produktÛw) obejmuj?cych przedmiot zamÛwienia, o ktÛrej mowa w art.20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierz?cego (Dz.U. z 2006r. nr 17, poz.127 z pÛ?n. zm.). Dotyczy Wykonawcy, ktÛry produkuje lub wprowadza do obrotu ?ywno?? pochodzenia zwierz?cego. - aktualna decyzja pa?stwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zak?adu w zakresie przedmiotu zamÛwienia, o ktÛrej mowa w art.61 i art.62 lub art.122 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. z 2020r. poz.2021). Dotyczy Wykonawcy, o ktÛrym mowa w art. 61 cyt. ustawy. - aktualne za?wiadczenie pa?stwowego powiatowego inspektora sanitarnego o wpisie do rejestru zak?adÛw podlegaj?cych urz?dowej kontroli organÛw Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie przedmiotu zamÛwienia. Dotyczy Wykonawcy, ktÛry prowadzi dzia?alno?? gospodarcz? w zakresie po?rednictwa w sprzeda?y ?ywno?ci na odleg?o?? (sprzeda?y wysy?kowej), w tym sprzeda?y przez Internet, o ktÛrej mowa w art.63 ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz.U. z 2020r. poz.2021).
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
 
1.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego zosta?y okre?lone w Za??cznik nr 2 do niniejszej SWZ.
   2.  Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty z?o?onej przez Wykonawc?.
   3.  Zmiany postanowie? zawartej umowy, w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej zostanie dokonany wybÛr Wykonawcy, zgodnie z ß 12 projektowanych postanowie? umowy stanowi?cych Za??cznik nr 2 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 27/05/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 28/02/2022 Heure locale: 11:00 Lieu:
Siedziba Wykonawcy - platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi przy u?yciu systemu teleinformatycznego ñ platformy zakupowej przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Osob? uprawnion? przez Zamawiaj?cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest: pan Marcin OLECHNO, tel. +48 261651080, e-mail: kontakt poprzez platform? zakupow?.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Uprawnienia do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorcÛw.
   3. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 4) Odwo?anie powinno zawiera? wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania oraz wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych wniesienie odwo?ania oraz wskazanie dowodÛw na poparcie przytoczonych okoliczno?ci, 5) Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 6) Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 7) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb. 8) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. 9) Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Wroc?aw: Sucre blancType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 28/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
15831200 - Sucre blanc