Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: VÍtements pour personnel mÈdical

2021/S 65-164423  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Wroc?aw: VÍtements pour personnel mÈdical 2021/S 065-164423 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Adresse postale: ul. Koszarowa 5 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 51-149 Pays: Pologne Point(s) de contact: El?bieta Janicka-Suchacz Courriel: elzbietajanicka@interia.pl TÈlÈphone: +49 712957602 Fax: +48 713957428 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.wroc.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa ?rodkÛw ochrony indywidualnej NumÈro de rÈfÈrence: PN 48/20
II.1.2) Code CPV principal 33199000 VÍtements pour personnel mÈdical
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa ?rodkÛw ochrony indywidualnej w podziale na 10 zada?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 074 250.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 VÍtements pour personnel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
PÛ?maska filtruj?ca z zaworem wydechowym, klasa (wg PN-EN 149+A1:2010) ñ FFP3; przeznaczona do ochrony uk?adu oddechowego przed aerozolami cz?stek sta?ych, aerozolami na bazie wody (py?, dym) oraz aerozolami z ciek? faz rozproszon (mg?y), wykonana z wielowarstwowego materia?u filtracyjnego, posiada zacisk nosowy (mo?liwo? formatowania pÛ?maski w obr?bie nosa); zapewnia ?atwo? oddychania. Anatomiczny kszta?t i zacisk nosowy zapewniaj ?atwe dopasowanie dla wi?kszo?ci kszta?tÛw twarzy i zapewnia pe?n szczelno??; penetracja przez materia filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mg?y olejowej 1 %; przeciek ca?kowity 2 %; opÛr wdechu przy przep?ywie 95 l/min 300 Pa (3,0 mbar); opÛr wydechu 160 l/min 300 Pa (3,0 mbar). PÛ?maska zgodna z: europejsk norm zharmonizowan PN-EN 149:2001+A1:2009; rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ?rodkÛw ochrony indywidualnej 89/686/EWG (EEC). Na samym produkcie oznaczenie: nazwy lub logo producenta, model maski, klasa filtracji, CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. Szt. 30 000.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 VÍtements pour personnel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
PÛ?maska filtruj?ca bez zaworu wydechowego, klasa (wg PN-EN 149+A1:2010) ñ FFP3; przeznaczona do ochrony uk?adu oddechowego przed aerozolami cz?stek sta?ych, aerozolami na bazie wody (py?, dym) oraz aerozolami z ciek? faz rozproszon (mg?y), wykonana z wielowarstwowego materia?u filtracyjnego, posiada zacisk nosowy (mo?liwo? formatowania pÛ?maski w obr?bie nosa); zapewnia ?atwo? oddychania. Anatomiczny kszta?t i zacisk nosowy zapewniaj ?atwe dopasowanie dla wi?kszo?ci kszta?tÛw twarzy i zapewnia pe?n szczelno??; penetracja przez materia filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mg?y olejowej 1 %; przeciek ca?kowity 2 %; opÛr wdechu przy przep?ywie 95 l/min 300 Pa (3,0 mbar); opÛr wydechu 160 l/min 300 Pa (3,0 mbar). PÛ?maska zgodna z: europejsk norm zharmonizowan PN-EN 149:2001+A1:2009; rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ?rodkÛw ochrony indywidualnej 89/686/EWG (EEC). Na samym produkcie oznaczenie: nazwy lub logo producenta, model maski, klasa filtracji, CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. Szt. 10 000.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 VÍtements pour personnel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
PÛ?maska filtruj?ca z zaworem wydechowym, klasa (wg PN-EN 149+A1:2010) ñ FFP2; przeznaczona do ochrony uk?adu oddechowego przed aerozolami cz?stek sta?ych, aerozolami na bazie wody (py?, dym) oraz aerozolami z ciek? faz rozproszon (mg?y), wykonana z wielowarstwowego materia?u filtracyjnego, posiada zacisk nosowy (mo?liwo? formatowania pÛ?maski w obr?bie nosa); zapewnia ?atwo? oddychania. Anatomiczny kszta?t i zacisk nosowy zapewniaj ?atwe dopasowanie dla wi?kszo?ci kszta?tÛw twarzy i zapewnia pe?n szczelno??; penetracja przez materia filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mg?y olejowej 6 %; przeciek ca?kowity 8 %; opÛr wdechu przy przep?ywie 95 l/min 240 Pa (2,4 mbar); opÛr wydechu 160 l/min 300 Pa (3,0 mbar). PÛ?maska zgodna z: europejsk norm zharmonizowan PN-EN 149:2001+A1:2009; rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ?rodkÛw ochrony indywidualnej 89/686/EWG (EEC). Na samym produkcie oznaczenie: nazwy lub logo producenta, model maski, klasa filtracji, CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. Szt. 25 000.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 VÍtements pour personnel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
PÛ?maska filtruj?ca bez zaworu wydechowego klasa (wg PN-EN 149+A1:2010) ñ FFP2; przeznaczona do ochrony uk?adu oddechowego przed aerozolami cz?stek sta?ych, aerozolami na bazie wody (py?, dym) oraz aerozolami z ciek? faz rozproszon (mg?y), wykonana z wielowarstwowego materia?u filtracyjnego, posiada zacisk nosowy (mo?liwo? formatowania pÛ?maski w obr?bie nosa); zapewnia ?atwo? oddychania. Anatomiczny kszta?t i zacisk nosowy zapewniaj ?atwe dopasowanie dla wi?kszo?ci kszta?tÛw twarzy i zapewnia pe?n szczelno??; penetracja przez materia filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mg?y olejowej 6 %; przeciek ca?kowity 8 %; opÛr wdechu przy przep?ywie 95 l/min 240 Pa (2,4 mbar); opÛr wydechu 160 l/min 300 Pa (3,0 mbar). PÛ?maska zgodna z: europejsk norm zharmonizowan PN-EN 149:2001+A1:2009; rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ?rodkÛw ochrony indywidualnej 89/686/EWG (EEC). Na samym produkcie oznaczenie: nazwy lub logo producenta, model maski, klasa filtracji, CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. Szt. 15 000.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 VÍtements pour personnel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Kombinezon ochronny kat. III, typ 5/6, wykonany z materia?u z g?stej polietylenowej prz?dzy ñ ultracienkie w?Ûkna o du?ej g?sto?ci tworz?ce jednolit barier ochronn?, gramatura 40 g/m2 (+/- 2 g/m2). Lekki, mi?kki, trwa?y i przepuszczaj?cy powietrze i par wodn?, jednocze?nie nie wch?aniaj?cy areozoli i cieczy na bazie wody, niepodatny na ?cieranie, rozdarcie, penetracj mikroorganizmÛw, antystatyczny i niepyl?cy. W?a?ciwo?ci: trzycz??ciowy kaptur z gumk (idealnie dopasowuje si do ruchÛw g?owy), zamek b?yskawiczny z blokad ñ du?y suwak zamka (pozwala na lepszy chwyt w r?kawicy), patka zakrywaj?ca zamek b?yskawiczny, elastyczne wyko?czenie kaptura, mankietÛw r?kawÛw i nogawek, r?kaw nie opadaj?cy podczas unoszenia r?k, gumka w talii zapewniaj?ca dopasowanie kombinezonu do cia?a, obszerny klin w kroczu umo?liwiaj?cy swobodne poruszanie si?. Technologia szwÛw zapewnienia wytrzyma?o? i szczelno??. ?rodek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodno? z normami: typ 5 ñ EN ISO 13982?1:2004 +A1:2010 ñ ochrona przed py?ami, typ 6 ñ EN 13034:2005 +A1 2009 szczelno? natryskowa, oraz EN 14126, EN 1149-5, EN 1073-2. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym (i/lub bezpo?rednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, model kombinezonu, data wa?no?ci, nr lot, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, typ, kategoria oraz wymagane normy (piktogramy). Maksymalnie 50 szt. w opakowaniu zbiorczym. Rozmiary SñXXL do wyboru przez Zamawiaj?cego na etapie sk?adania zamÛwie?. Szt. 10 000.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 VÍtements pour personnel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Kombinezon ochronny kat. III, typ 5/6, wykonany z materia?u z g?stej polietylenowej prz?dzy ñ ultracienkie w?Ûkna o du?ej g?sto?ci tworz?ce jednolit barier ochronn?, gramatura 40 g/m2 (+/- 2 g/m2). Lekki, mi?kki, trwa?y i przepuszczaj?cy powietrze i par wodn?, jednocze?nie nie wch?aniaj?cy areozoli i cieczy na bazie wody, niepodatny na ?cieranie, rozdarcie, penetracj mikroorganizmÛw, antystatyczny i niepyl?cy. W?a?ciwo?ci: trzycz??ciowy kaptur z gumk (idealnie dopasowuje si do ruchÛw g?owy), zamek b?yskawiczny z blokad ñ du?y suwak zamka (pozwala na lepszy chwyt w r?kawicy), patka zakrywaj?ca zamek b?yskawiczny, elastyczne wyko?czenie kaptura, mankietÛw r?kawÛw i nogawek, r?kaw nie opadaj?cy podczas unoszenia r?k, gumka w talii zapewniaj?ca dopasowanie kombinezonu do cia?a, obszerny klin w kroczu umo?liwiaj?cy swobodne poruszanie si?. Technologia szwÛw zapewnienia wytrzyma?o? i szczelno??. ?rodek ochrony indywidualnej kategorii III. Zgodno? z normami: typ 5 ñ EN ISO 13982?1:2004 +A1:2010 ñ ochrona przed py?ami, typ 6 ñ EN 13034:2005 +A1 2009 szczelno? natryskowa, oraz EN 14126, EN 1149-5, EN 1073-2. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym (i/lub bezpo?rednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, model kombinezonu, data wa?no?ci, nr lot, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, typ, kategoria oraz wymagane normy (piktogramy). Maksymalnie 50 szt. w opakowaniu zbiorczym. Rozmiary SñXXL do wyboru przez Zamawiaj?cego na etapie sk?adania zamÛwie?. Szt. 10 000.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 VÍtements pour personnel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Indywidualny zestaw ochrony biologicznej w pe?ni zabezpieczaj?cy personel przy pracy z chorobotwÛrczymi mikroorganizmami. W sk?ad zestawu wchodz?: kombinezon ochrony biologicznej (spe?niaj?cy wszystkie normy i parametry zgodnie z opisem w zadaniu 5 lub 6), pÛ?maska filtruj?ca FFP3 z zaworem lub bez (spe?niaj?ca wszystkie normy i parametry zgodnie z opisem w zadaniu 1 lub 2), gogle lub pe?ne, panoramiczne, bezbarwne okulary ochronne przystosowane do pracy ci?g?ej, bezpudrowe r?kawice nitrylowe do kombinezonu 4 sztuki (teksturowane na palcach, o du?ej oporno?ci na przebicie, zgodne z normami minimum: EN 420:2003+A1:2009, EN 374:2003), ochraniacze na obuwie do kombinezonu 2 sztuki, worek na odpady medyczne 1 sztuka. Ka?dy zestaw pakowany indywidualnie. Opakowanie jednostkowe zawiera informacj dotycz?c sk?adu zestawu, norm jakie spe?niaj poszczegÛlne elementy oraz jego przeznaczenia. Opakowanie zbiorcze w pe?ni chroni?ce przed uszkodzeniem i potencjalnym zanieczyszczeniem sk?adowych, zawiera maksymalnie 50 sztuk. Rozmiary MñXXXL do wyboru przez Zamawiaj?cego na etapie sk?adania zamÛwie?. szt. 5 000..
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 VÍtements pour personnel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Czepek typu kaptur ñ wygodny krÛj, delikatne szwy, os?aniaj?cy g?ow?, uszy, szyj?; odporny na rozdarcie. Wykonany z wiskozy lub polipropylenu. Szt. 15 000.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 9
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 VÍtements pour personnel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Ochraniacze na obuwie zako?czone gumk (wysokie pod kolana) ñ do kombinezonÛw ochronnych, foliowe lub w?Ûkninowe. Para 35 000.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 10
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33199000 VÍtements pour personnel mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
R?kawica ochronna do kombinezonÛw diagnostyczna, syntetyczna, nitrylowa lub lateksowa ñ bezpudrowa, wzmocniona, mankiet rÛwnomiernie rolowany, teksturowana powierzchnia na opuszkach palcÛw (lub ca?a), d?ugo? min. 295 mm. R?kawica zgodna z normami minimum: EN 455-1,2,3,4 i EN 374, AQL maks.
   1. 5, stanowi ochron przed zagro?eniem biologicznym (bakterie, wirusy, grzyby). Opakowanie jednostkowe zawiera fabrycznie naniesione informacje o minimum: poziomie AQL, EN 374, EN 455, zgodno? z dyrektyw o wyrobie medycznym w klasie I oraz dyrektyw o ?rodkach ochrony indywidualnej w kat. III, oznakowanie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, ponadto numer katalogowy, numerem LOT i rozmiar. Opakowanie 50 szt. (lub inne Wykonawca odpowiednio przeliczy), rozmiar S, M, L do wyboru przez Zamawiaj?cego na etapie realizacji umowy. Op. 4 000.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 202-488169
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Zadanie nr 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie nr 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3 IntitulÈ:
Zadanie nr 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Zadanie nr 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Zadanie nr 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Zadanie nr 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Zadanie nr 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8
Lot n : 8
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wykonawcy Polmil SpÛ?ka z Ograniczon Odpowiedzialno?ci SpÛ?ka Komandytowo-Akcyjna Adresse postale: ul. Przemys?owa 8b Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 11 250.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 750.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 9
Lot n : 9 IntitulÈ:
Zadanie nr 9
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 10
Lot n : 10 IntitulÈ:
Zadanie nr 10
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +49 224587801 Fax: +49 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33199000 - Vêtements pour personnel médical