Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 09/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction

2020/S 68-161034  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/04/2020
S68
MarchÈ de travaux - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction

2020/S 068-161034

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 022-047000)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Wroc?aw reprezentowana przez Wroc?awskie Inwestycje Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ofiar O?wi?cimskich 36
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514
Code postal: 50-059
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jan Kopij
Courriel: przetargi@wi.wroc.pl
TÈlÈphone: +48 717710900
Fax: +48 717710904 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wi.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.wi.wroc.pl

http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji reprezentowane przez Wroc?awskie Inwestycje Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ofiar O?wi?cimskich 36
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514
Code postal: 50-059
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jan Kopij
Courriel: przetargi@wi.wroc.pl
TÈlÈphone: +48 717710900
Fax: +48 717710904 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wi.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.wi.wroc.pl

http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Port Popowice Sp. z o.o. Sp.k. reprezentowana przez Wroc?awskie Inwestycje Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ofiar O?wi?cimskich 36
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514
Code postal: 50-059
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jan Kopij
Courriel: przetargi@wi.wroc.pl
TÈlÈphone: +48 717710900
Fax: +48 717710904 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wi.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.wi.wroc.pl

http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Archicom Nieruchomo?ci 2 SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci reprezentowana przez Wroc?awskie Inwestycje Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ofiar O?wi?cimskich 36
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514
Code postal: 50-059
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jan Kopij
Courriel: przetargi@wi.wroc.pl
TÈlÈphone: +48 717710900
Fax: +48 717710904 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wi.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.wi.wroc.pl

http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ÑEcho ñ Property Pozna 1î Sp. z o.o. reprezentowana przez Wroc?awskie Inwestycje Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ofiar O?wi?cimskich 36
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514
Code postal: 50-059
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jan Kopij
Courriel: przetargi@wi.wroc.pl
TÈlÈphone: +48 717710900
Fax: +48 717710904 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wi.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.wi.wroc.pl

http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ICG Invest Sp. z o.o. reprezentowana przez Wroc?awskie Inwestycje Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ofiar O?wi?cimskich 36
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514
Code postal: 50-059
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jan Kopij
Courriel: przetargi@wi.wroc.pl
TÈlÈphone: +48 717710900
Fax: +48 717710904 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wi.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.wi.wroc.pl

http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Milart Developer Sp. z o.o. sp.k. reprezentowana przez Wroc?awskie Inwestycje Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ofiar O?wi?cimskich 36
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514
Code postal: 50-059
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jan Kopij
Courriel: przetargi@wi.wroc.pl
TÈlÈphone: +48 717710900
Fax: +48 717710904 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wi.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.wi.wroc.pl

http://www.wi.wroc.pl
http://www.wi.wroc.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Archicom Residential SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci reprezentowana przez Wroc?awskie Inwestycje Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ofiar O?wi?cimskich 36
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514
Code postal: 50-059
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jan Kopij
Courriel: przetargi@wi.wroc.pl
TÈlÈphone: +48 717710900
Fax: +48 717710904 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wi.wroc.pl/ Adresse du profil díacheteur: http://www.wi.wroc.pl/

http://www.wi.wroc.pl/
http://www.wi.wroc.pl/
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
04130 ñ Budowa trasy tramwajowej wzd?u ul. Popowickiej, Starogroblowej ñ D?ugiej (od ul. Milenijnej do ul. W?adys?awa Jagie??y) ñ etap I podetap IB oraz etap II

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/4/PN/2020

II.1.2)
Code CPV principal
45000000

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
1) w ramach zadania nr 1: budowa trasy tramwajowej wzd?u ul. Popowickiej ñ Starogroblowej ñ D?ugiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagie??y) wraz z przebudow wiaduktu nad ul. D?ug oraz budow zintegrowanego w?z?a tramwajowo-kolejowego Wroc?aw-Popowice; 2) w ramach zadania nr 2: Przebudowa skrzy?owania ul. Popowickiej z ul. Wejherowsk?, Zaj?cz oraz ul. Bia?owiesk?, a tak?e budowa ?cie?ek rowerowych po po?udniowej stronie ul. Popowickiej; 3) w ramach zadania nr 3: budowa lewoskr?tu i prawoskr?tu z ul. R. Dmowskiego w kierunku ul. Mieszcza?skiej we Wroc?awiu i monta?u dwÛch sygnalizatorÛw ?wietlnych w ramach inwestycji realizowanej przez DeweloperÛw z K?py mieszcza?skiej; 4) w ramach zadania nr 4: przebudowa odcinka ul. Mieszcza?skiej we Wroc?awiu w ramach inwestycji realizowanej przez DeweloperÛw z K?py mieszcza?skiej.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 022-047000

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 07/04/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 05/07/2020

Lire:

Date: 07/07/2020

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 07/04/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 09/04/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45213311 - Travaux de construction de gares routières 
45221110 - Travaux de construction de ponts 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45231600 - Travaux de construction de lignes de communications 
45232451 - Travaux de drainage et travaux de surface 
45233161 - Travaux de construction de chemins piétonniers 
45233252 - Travaux de revêtement de rues 
45233294 - Installation de signalisation routière 
45234000 - Travaux de construction de voies ferrées et de systèmes de transport par câble 
45234113 - Démolition de voies ferrées 
45234116 - Travaux de construction de voies 
45234121 - Ouvrages pour le tramway 
45234126 - Travaux de construction de lignes de tramway 
45255600 - Intervention au tube enroulé sur puits sous pression 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45314310 - Installation de câblage 
45316110 - Installation de matériel d'éclairage public 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation