Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 03/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction

2021/S 228-599299  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

24/11/2021
S228
Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction

2021/S 228-599299

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 196-507163)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Politechnika Wroc?awska
Adresse postale: Wybrze?e Wyspia?skiego 27
Ville: Wroc?aw
Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
Code postal: 50-370
Pays: Pologne
Point(s) de contact: W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia o sygn. SZP/242-168/2021 komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu https:// miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektron
Courriel: agnieszka.perehiniec@pwr.edu.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://przetargi.pwr.edu.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa budynku WDF oraz AT z wyposa?eniem technologicznym nale??cych do Kompleksu badawczego Innocamp-GEO2 PWr wraz z wykonaniem niezb?dnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu

NumÈro de rÈfÈrence: SZP/242-168/2021

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:

   1. Przedmiotem zamÛwienia jest budowa budynku WDF oraz AT z wyposa?eniem technologicznym nale??cych do Kompleksu badawczego Innocamp-GEO2 PWr wraz z wykonaniem niezb?dnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Na Grobli we Wroc?awiu (dzia?ka nr 4/13 i 7/2 AM-3 obr?b Po?udnie).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 196-507163

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 26/11/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 03/12/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 23/02/2022

Lire:

Date: 02/03/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 26/11/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 03/12/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy poprawia omy?k pisarsk w sekcji III.1.3) pkt
   2. 8 - (...) dotyczy dokumentÛw
   2. 2-2.4.
Pologne-Wroc?aw: Travaux de constructionType díacheteur: AutresType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux
03/12/2021
24/11/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111100 - Travaux de démolition 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111220 - Travaux de débroussaillage 
45111291 - Travaux d'aménagement du terrain 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45261210 - Travaux de couverture 
45262520 - Travaux de briquetage 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45312100 - Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie 
45320000 - Travaux d'isolation 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central 
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 
45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires 
45410000 - Travaux de plâtrerie 
45421000 - Travaux de menuiserie 
45421146 - Mise en place de plafonds suspendus 
45421160 - Ferrage 
45431000 - Carrelages 
45432110 - Travaux de pose de sols 
45442100 - Travaux de peinture