Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction

2022/S 56-145590  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction 2022/S 056-145590 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J.Gromkowskiego Adresse postale: ul.Koszarowa 5 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 51-149 Pays: Pologne Point(s) de contact: El?bieta Janicka-Suchacz Courriel: ejanicka@szpital.wroc.pl Téléphone: +49 712957602 Fax: +48 713957428 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.wroc.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i M?odzie?y w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego Numéro de référence: PN 67/21
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Robota budowlanych polegaj?ca na budowie nowego budynku na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i M?odzie?y Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wroc?awiu wraz z ??cznikiem do istniej?cego budynku szpitala, budow? dróg wewn?trznych, parkingu, chodników wraz z odwodnieniem i o?wietleniem, budow? infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN wraz z prze?o?eniem koliduj?cych z planowan? inwestycj? instalacji podziemnych (w tym oczyszczalni ?cieków) oraz uzyskaniem pozwolenia na u?ytkowanie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45215100 Travaux de construction de bâtiments liés à la santé 45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 71210000 Services de conseil en architecture 45310000 Travaux d'équipement électrique 45320000 Travaux d'isolation 45330000 Travaux de plomberie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exécution:
siedziba WSS im.J. Gromkowskiego Wroc?aw ul.Koszarowa 5
II.2.4) Description des prestations:

   3. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Robota budowlanych polegaj?ca na budowie nowego budynku na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i M?odzie?y Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wroc?awiu wraz z ??cznikiem do istniej?cego budynku szpitala, budow? dróg wewn?trznych, parkingu, chodników wraz z odwodnieniem i o?wietleniem, budow? infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN wraz z prze?o?eniem koliduj?cych z planowan? inwestycj? instalacji podziemnych (w tym oczyszczalni ?cieków) oraz uzyskaniem pozwolenia na u?ytkowanie.
   3. 2. W zakres wykonania zamówienia wchodzi:
   3. 2.1. wykonanie projektu oraz robót budowlanych, uzyskanie niezb?dnych pozwole? w tym m.in.: pozwolenie na budow?, oraz pozwolenie na u?ytkowanie na podstawie Programu Funkcjonalno - U?ytkowego stanowi?cego za??cznik nr 1 do SWZ oraz zgodnie z za??cznikami nr 2,3,4,5,6,7,8, 9, do SWZ.
   3. 2.2. przygotowanie Harmonogramu finansowo-rzeczowego przedmiotu umowy w 7 dni od podpisania umowy oraz uzgodni? i uzyska? akcept koncepcji Budowy w 14 dni od podpisania umowy,
   3. 2.3. We wszystkich przypadkach, w których ze wzgl?du na specyfik? przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materia?ów i urz?dze? (je?li wyst?puje), dopuszcza si? stosowanie materia?ów i urz?dze? równowa?nych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materia?y i urz?dzenia u?yte w przekazanej przez Zamawiaj?cego dokumentacji s?u?? okre?leniu standardu i mog? by? zast?pione innymi materia?ami o nie gorszych parametrach technicznych, u?ytkowych, jako?ciowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzgl?dnieniu prawid?owej wspó?pracy z pozosta?ymi materia?ami i urz?dzeniami.
   3. 2.4. Wykonawca musi uwzgl?dni? roboty ziemne w tym prze?o?enie koliduj?cych z planowan? inwestycj? instalacji podziemnych oraz przebudow? wraz z zmian? lokalizacji g?ównej przepompowni ?cieków sanitarnych/szpitalnych zgodnie z opisem w PFU.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: inne okreslone w swz / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci
   1. 000.000,00 z? i zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% ceny ofertowej brutto
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 250-658999
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i M?odzie?y w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy dokonania wizji lokalnej na terenie Szpitala zwi?zanej z przedmiotem zamówienia. Z post?powania wyklucza si? wykonawc? na podstawie: Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si??, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawc??: 1) b?d?cego osoba? fizyczna?, którego prawomocnie skazano za przest?pstwo: a) udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu lud?mi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa, f) pracy ma?oletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przest?pstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przest?pstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego; 2) je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspólnika spó?ki w spó?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spó?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o którym mowa w pkt 1); 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczna? decyzje? administracyjna? o zaleganiu z uiszczeniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w postepowaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona? p?atno?ci nale?nych podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci; 4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania si?? o zamówienie publiczne; 5) je?eli Zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e Wykonawca zawar? z innymi Wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?ócenie konkurencji, w szczególno?ci je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w postepowaniu, chyba ?e wyka???, ?e przygotowali te oferty lub wnioski niezale?nie od siebie; 6) je?eli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, dosz?o do zak?ócenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania tego Wykonawcy lub podmiotu, który nale?y z wykonawca? do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ?e spowodowane tym zak?ócenie konkurencji mo?e by? wyeliminowane w inny sposób ni? przez wykluczenie Wykonawcy z udzia?u w postepowaniu o udzielenie zamówienia. II. Dodatkowo Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy pzp z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +49 224587801 Fax: +49 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Pologne-Wroc?aw: Travaux de constructionType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45215100 - Travaux de construction de bâtiments liés à la santé 
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45320000 - Travaux d'isolation 
45330000 - Travaux de plomberie 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71210000 - Services de conseil en architecture