Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction de bâtiments

2021/S 8-013193  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction de bâtiments 2021/S 008-013193 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Zasobu Komunalnego Jednostka Bud?etowa Gminy Wroc?aw Adresse postale: ul. ?w. El?biety 3 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-111 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Morawiec Courriel: zp@zzk.wroc.pl Téléphone: +48 3328118 Fax: +48 3328123 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.zzk.wroc.pl Adresse du profil d'acheteur: http://bip.zzk.wroc.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Baryckiej 9 we Wroc?awiu Numéro de référence: ZZK-NZ/290/3400/156/20
II.1.2) Code CPV principal 45210000 Travaux de construction de bâtiments
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
 
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty w piwnicy budynku - budowa pomieszczenia w?z?a cieplnego wraz z niezb?dnymi instalacjami; 2) roboty remontowe w mieszkaniach, w tym wykonanie ?azienek oraz remont przewodów kominowych wentylacyjnych; 3) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciep?ej wody u?ytkowej w lokalu u?ytkowym; 4) remont i przebudow instalacji sanitarnych obejmuj?cy m.in.: a) zamian sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demonta?em obecnych ?róde ciep?a; b) wykonanie instalacji ciep?ej wody u?ytkowej i cyrkulacji w budynku wraz Z demonta?em obecnych ?róde do przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej; c) przebudow instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych. 5) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i monta "tablicy informacyjnej" oraz "tablicy pami?tkowej", zgodnie z podr?cznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójno?ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 527 533.54 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45320000 Travaux d'isolation 45330000 Travaux de plomberie 45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty w piwnicy budynku - budowa pomieszczenia w?z?a cieplnego wraz z niezb?dnymi instalacjami; 2) roboty remontowe w mieszkaniach, w tym wykonanie ?azienek oraz remont przewodów kominowych wentylacyjnych; 3) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciep?ej wody u?ytkowej w lokalu u?ytkowym, 4) remont i przebudow instalacji sanitarnych obejmuj?cy m.in.: a) zamian sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demonta?em obecnych ?róde ciep?a; b) wykonanie instalacji ciep?ej wody u?ytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demonta?em obecnych ?róde do przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej; c) przebudow instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych; 5) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i monta "tablicy informacyjnej" oraz "tablicy pami?tkowej", zgodnie z podr?cznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójno?ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
   2.  Szczegó?owy zakres zamówienia okre?laj?: 1) projekt budowlany - docieplenie, remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i oraz decyzja - za??cznik nr 9 do SIWZ; 2) projekt wykonawczy bran?: architektura, sanitarna, elektryczna - za??cznik nr 10 do SIWZ; 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: roboty budowlane, bran?a instalacje sanitarne, bran?a elektryczna - za??cznik nr 11 do SIWZ; 4) przedmiary "projektowe" i "pozaprojektowe" - za??cznik nr 12 a i 12 b do SIWZ; 5) wzór, harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy - za??cznik nr 13 do SIWZ; 6) podr?cznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójno?ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - za??cznik nr 14 do SIWZ; 7) wzór umowy - za??cznik nr 8 do SIWZ.
   3.  Post?powanie stanowi cz?? zamówienia w ramach projektu "Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wroc?aw poprzez likwidacj w?glowych ?róde ciep?a - etap 3".
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 35 Critère de qualité - Nom: Kryterium spo?eczne / Pondération: 5 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPDS 03.03.02-02-0001/20-00
II.2.14) Informations complémentaires
Termin realizacji zamówienia: do 8 miesi?cy (wg harmonogramu), w tym: wykonanie pom. w?z?a cieplnego: do 3 miesi?cy, wykonanie instalacji co, pionów cwu i cyrkulacji: do 5 miesi?cy.
   2.  Wadium - 8 000 PLN.
   3.  Kryteria oceny ofert - rozdz. XII SIWZ.
   4.  Podstawa wykluczenia - art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
   5.  Oferty w formie elektronicznej - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 200-484071
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Baryckiej 9 we Wroc?awiu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALBA Facility Management sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Szczeci?ska 5 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 54-517 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 527 533.54 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy dzia?aj?c na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a oceniona, jako najkorzystniejsza, do z?o?enia za po?rednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych: 1) spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu, dotycz?cych zdolno?ci technicznej i zawodowej, 2) brak podlegania wykluczeniu z post?powania: a) informacj z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, b) o?wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp - o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci. Informacje dotycz?ce wymaganych dokumentów Zamawiaj?cy wskaza w rozdz. IV SIWZ.
   1.  Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu sk?ada aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie formularza JEDZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w og?oszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
   2.  W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców, formularz JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   3.  Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e formularze JEDZ dotycz?ce tych podmiotów podpisane przez te podmioty.
   4.  Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   5.  Zamawiaj?cy udost?pni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik formularza JEDZ w formacie .xml o nazwie "espd-regest.xml" do zaimportowania i wype?nienia przez Wykonawc lub odpowiednio przez podmioty, o których mowa w pkt 2 i 3 (instrukcja wype?niania JEDZ znajduje si na stronie Urz?du Zamówie Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz.
   6.  Wykonawca w zale?no?ci od stanu faktycznego sk?ada zobowi?zanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, s?u??cy wykazaniu udost?pnienia Wykonawcy potencja?u przez podmiot trzeci w zakresie okre?lonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45320000 - Travaux d'isolation 
45330000 - Travaux de plomberie