Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction de lignes de tramway

2022/S 119-334378  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction de lignes de tramway 2022/S 119-334378 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wroc?awiu dzia?aj?ca jako pe?nomocnik Gminy Wroc?aw Adresse postale: ul. Boles?awa Prusa 75-79 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-316 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia? ZamÛwie? - Paulina Chmielewska Courriel: przetarg@mpk.wroc.pl TÈlÈphone: +48 713250817 Fax: +48 713250802 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpk.wroc.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wymiana rozjazdu na skrzy?owaniu ul. J. Pi?sudskiego i ul. Stawowej ñ 1 rozjazd wraz z prawem opcji NumÈro de rÈfÈrence: KU.241/pn11_2022/PC
II.1.2) Code CPV principal 45234126 Travaux de construction de lignes de tramway
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie robÛt budowlanych polegaj?cych na wymianie jednego rozjazdu na skrzy?owaniu ul. J. Pi?sudskiego i ul. Stawowej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego zawiera Specyfikacja WarunkÛw ZamÛwienia oraz Za??czniki do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia stanowi?ce jej integraln? cz???.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 658 300.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie robÛt budowlanych polegaj?cych na wymianie jednego rozjazdu na skrzy?owaniu ul. J. Pi?sudskiego i ul. Stawowej na warunkach okre?lonych we Wzorze Umowy oraz zgodnie z OgÛlnymi Wytycznymi Zamawiaj?cego, Dokumentacj? Projektow? oraz Specyfikacj? Techniczn? Wykonania i Odbioru RobÛt Budowlanych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, wymagania i oczekiwania Zamawiaj?cego zawiera Specyfikacja WarunkÛw ZamÛwienia oraz Za??czniki do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia stanowi?ce jej integraln? cz???. Ca?o?? dokumentacji zamÛwienia zosta?a zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiaj?cego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 30% Prix - PondÈration: 70%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji zwanej dalej Ñprawem opcjiî w zakresie wykonania nowej podbudowy, gwarantuj?cej uzyskanie i spe?nienie po??danych w?a?ciwo?ci trwa?o?ciowych i eksploatacyjnych odpowiadaj?cych klasie betonu C30/37.
   2.  W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy pisemne o?wiadczenie o konieczno?? wykonania nowej podbudowy w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia przez Zamawiaj?cego oceny istniej?cej podbudowy betonowej, ktÛra nast?pi nie pÛ?niej ni? w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Wykonawc? informacji o zako?czeniu robÛt rozbiÛrkowych umo?liwiaj?cych przeprowadzenie oceny istniej?cej podbudowy betonowej. SzczegÛ?owy opis opcji zawiera Specyfikacja WarunkÛw ZamÛwienia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagane wadia: Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci: 15 000,00 PLN (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych 00/100), do up?ywu terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku formach okre?lonych w art. 97 ust.7 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych. SzczegÛ?owe wymagania dotycz?ce wnoszenia wadium zosta?y okre?lone w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 058-150890
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wymiana rozjazdu na skrzy?owaniu ul. J. Pi?sudskiego i ul. Stawowej ñ 1 rozjazd wraz z prawem opcji
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Sieci i Zasilania Sp. z o.o.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 672 139.73 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 658 300.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Obiektywne zasady i kryteria udzia?u Wykaz i krÛtki opis zasad i kryteriÛw: O udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu oraz ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W celu wst?pnego wykazania spe?nienia przez Wykonawc? warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania, ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest do??czy? do oferty o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu ZamÛwienia (JEDZ). Przed udzieleniem zamÛwienia, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni? 10 dni terminie aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych wskazanych przez Zamawiaj?cego w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia. Ca?o?? dokumentacji zamÛwienia zosta?a zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiaj?cego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Uzupe?nienie informacji do pkt.II.2.7): Termin na wykonanie ca?ego przedmiotu zamÛwienia wynosi 35 dni od dnia rozpocz?cia robÛt budowlanych wymagaj?cych wy??czenia komunikacji tramwajowej, przy czym termin na wykonanie robÛt budowlanych wymagaj?cych wy??czenia komunikacji tramwajowej wynosi 21 dni. https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej, okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? wpost?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci wpost?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   6.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektroniczne, albo w terminie 15 dni ñ je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, oktÛrym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia KIO, lub postanowienia Prezesa Izby, przysy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Za?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022 Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction de lignes de tramwayType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45234126 - Travaux de construction de lignes de tramway