Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 21/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw:Travaux de construction de b'timents

2023/S 55-158744  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction de b'timents 2023/S 055-158744 Avis de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Zasobu Komunalnego Jednostka Bud?etowa Gminy Wroc?aw Adresse postale: ul. ?w. El?biety 3 Ville: WROC?AW Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-111 Pays: Pologne Point(s) de contact: Edyta Filio Courriel: zp@zzk.wroc.pl TÈlÈphone: +48 3328145 Fax: +48 3328123 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.zzk.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: http://bip.zzk.wroc.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/zzk Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Remont budynku przy ul. My?liwskiej 6 we Wroc?awiu.
NumÈro de rÈfÈrence: ZZK-NZ/241/3400/24/23
II.1.2) Code CPV principal 45210000 Travaux de construction de b'timents
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Remont budynku po?o?onego przy ul. My?liwskiej 6 we Wroc?awiu.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45320000 Travaux d'isolation 45331000 Travaux d'installation de matÈriel de chauffage, de ventilation et de climatisation 45331100 Travaux d'installation de chauffage central
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje m.in.: 1)wymian? stolarki okiennej w lokalach, 2)remont lokali mieszkalnych (pustostanÛw) nr 14 i 18, 3)budow? pomieszczenia w?z?a cieplnego wraz z niezb?dnymi instalacjami, 4)remont i przebudow? instalacji sanitarnych obejmuj?cy m.in.: a)zamian? sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demonta?em obecnych ?rÛde? ciep?a w lokalach, b)monta? instalacji ciep?ej wody u?ytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demonta?em obecnych ?rÛde? do przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej, c)remont instalacji zimnej wody i kanalizacji, d)opracowanie dokumentacji projektowej na przebudow? przy??cza wodoci?gowego do budynku zgodnie z programem funkcjonalno - u?ytkowym, e)wykonanie, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, przebudowy przy??cza wodoci?gowego do budynku. 5)wykonanie, dostarczenie i monta? Ñtablicy informacyjnej na czas budowy" - zgodnie z ÑInstrukcj? dla Wykonawcy, Zasady oznakowania inwestycji w zakresie informacji dla mieszka?cÛwî wraz z wzorami tablic.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 8 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji zamÛwienia: do 8 m-cy od daty zawarcia umowy, w tym: 1) wykonanie pomieszczenia w?z?a cieplnego w terminie do 3 m-cy od daty zawarcia umowy, 2) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudow? przy??cza wodoci?gowego w terminie do 4 m-cy od daty zawarcia umowy, 3)wykonanie instalacji co, pionÛw cwu i cyrkulacji do 6 m-cy od daty zawarcia umowy.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca ma wykaza?, ?e: 1)nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie ñ wykona? roboty budowlane polegaj?ce na budowie, przebudowie lub remoncie budynku, obejmuj?ce roboty budowlane i instalacyjne (elektryczne i sanitarne) wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, o warto?ci nie mniejszej ni? 300 000 z?, w ramach nie wi?cej ni? dwÛch umÛw. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje umowy o szerszym zakresie ni? wskazany powy?ej, zobowi?zany jest wskaza? warto?? robÛt ??danych przez Zamawiaj?cego, 2)dysponuje osobami, ktÛre skieruje do realizacji zamÛwienia, w tym: a)1 (jedn?) osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane bez ogranicze? do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, b)1 (jedn?) osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi o specjalno?ci konstrukcyjno ñ budowlanej. Osoba ta pe?ni? b?dzie funkcj? kierownika budowy, c)1 (jedn?) osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi o specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba ta pe?ni? b?dzie funkcj? kierownika robÛt, d)1 (jedn?) osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi o specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych. Osoba ta pe?ni? b?dzie funkcj? kierownika robÛt, lub inne uprawnienia umo?liwiaj?ce kierowanie robotami budowlanymi w powy?szych specjalno?ciach, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Zosta? wskazany powy?ej
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Istotne postanowienia umowy oraz istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru Wykonawcy, zawarto we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 21/04/2023 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 19/07/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 21/04/2023 Heure locale: 12:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego w budynku przy ul. Grabiszy?skiej 257. Zamawiaj?cy nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci 8 000 z? (s?ownie: osiem tysi?cy z?otych).
   2.  Zamawiaj?cy, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robÛt budowlanych, zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem niniejszego post?powania, w wysoko?ci do 50 % warto?ci zamÛwienia podstawowego: 1) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamÛwienie, zostan? ustalone w wyniku negocjacji. Udzielenie zamÛwienia jest uprawnieniem, a nie obowi?zkiem Zamawiaj?cego, 2) ZamÛwienie mo?e dotyczy? ca?ego zakresu zamÛwienia podstawowego i b?dzie udzielone w budynku obj?tym przedmiotem zamÛwienia, 3) ZamÛwienie zostanie udzielone na warunkach podobnych do warunkÛw udzielenia zamÛwienia podstawowego, 4) Warto?? robÛt zostanie ustalona na podstawie przyj?tych w umowie podstawowej sk?adnikÛw cenotwÛrczych. Dopuszcza si? zmian? stawki roboczogodziny po up?ywie 6 miesi?cy od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego o maksymalnie 10 %, a po up?ywie 12 miesi?cy o maksymalnie 20 %, 5) Ceny materia?Ûw i sprz?tu podlega? b?d? negocjacjom w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych.
   3.  Kryteria oceny ofert Zamawiaj?cy okre?li? w SWZ.
   4.  Podstawy wykluczenia i warunki udzia?u w post?powaniu zosta?y szczegÛ?owo opisane w rozdziale III SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zawarte s? w ustawie z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023 Remont budynku przy ul. My?liwskiej 6 we Wroc?awiu. 21/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45320000 - Travaux d'isolation 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central