Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction de b'timents

2021/S 8-013184  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction de b'timents 2021/S 008-013184 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Zasobu Komunalnego Jednostka Bud?etowa Gminy Wroc?aw Adresse postale: ul. ?w. El?biety 3 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-111 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Morawiec Courriel: zp@zzk.wroc.pl TÈlÈphone: +48 3328118 Fax: +48 3328123 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.zzk.wroc.pl Adresse du profil díacheteur: http://bip.zzk.wroc.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 5B we Wroc?awiu NumÈro de rÈfÈrence: ZZK - NZ/290/3400/159/20
II.1.2) Code CPV principal 45210000 Travaux de construction de b'timents
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Niniejsze post?powanie stanowi cz?? zamÛwienia w ramach projektu ÑOgraniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wroc?aw poprzez likwidacj w?glowych ?rÛde ciep?a ñ etap 3î.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 133 095.83 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 173 693.13 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45331000 Travaux d'installation de matÈriel de chauffage, de ventilation et de climatisation 45331100 Travaux d'installation de chauffage central 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45320000 Travaux d'isolation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exÈcution:
Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje: 1) wymian stolarki okiennej; 2) roboty w piwnicy budynku ñ budowa pomieszczenia w?z?a cieplnego wraz z niezb?dnymi instalacjami (wej?cie do pomieszczenia w?z?a cieplnego od strony budynku przy ul. Dworcowej 5 C); 3) remont i przebudow instalacji sanitarnych obejmuj?cy m.in.: a) zamian sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demonta?em obecnych ?rÛde ciep?a; b) wykonanie instalacji ciep?ej wody u?ytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demonta?em obecnych ?rÛde do przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej; c) przebudow instalacji zimnej wody; 4) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i monta Ñtablicy informacyjnej" oraz Ñtablicy pami?tkowej", zgodnie z podr?cznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programÛw polityki spÛjno?ci 2014ñ2020 w zakresie informacji i promocji. ZamÛwienie podlega wznowieniu Zamawiaj?cy, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robÛt budowlanych, zamÛwienia polegaj?cego na powtÛrzeniu podobnych robÛt budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego post?powania, w wysoko?ci do 100 % warto?ci zamÛwienia podstawowego. ZamÛwienie, o ktÛrym mowa powy?ej mo?e dotyczy ca?ego zakresu zamÛwienia podstawowego i mo?e by udzielone w rÛ?nych lokalizacjach Wroc?awia, na terenach obj?tych zarz?dem Zamawiaj?cego. ZamÛwienie to b?dzie udzielone na zasadach okre?lonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji, z zastrze?eniem mo?liwo?ci zmiany stawek i/lub cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy z umowy podstawowej w nast?puj?cy sposÛb: po up?ywie 12 miesi?cy od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego o maks. 10 %, a po up?ywie 24 miesi?cy o maks. 20 %.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 35 CritËre de qualitÈ - Nom: Kryterium spo?eczne / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPDS 03.03.02-02-0001/20-00
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Termin realizacji zamÛwienia: do 8 miesi?cy od daty zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym), w tym: wykonanie pomieszczenia w?z?a cieplnego: do 3 miesi?cy od daty zawarcia umowy, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, pionÛw ciep?ej wody u?ytkowej i cyrkulacji: do 5 miesi?cy od daty zawarcia umowy.
   2.  Wadium w wysoko?ci: 3 000 PLN.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 202-487166
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 5B we Wroc?awiu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Energo Construction Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Krupnicza 13 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-075 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 266 509.38 PLN Offre la plus basse: 133 095.83 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 173 693.13 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktÛry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotÛw (oprÛcz formularza JEDZ): 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu; 2) o?wiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp ñ o braku wydania wobec nich prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci (wzÛr, za??cznik nr 3 do SIWZ).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45320000 - Travaux d'isolation 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central