Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 13/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction de b'timents

2021/S 179-465016  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Wroc?aw: Travaux de construction de b'timents 2021/S 179-465016 Avis de march╚ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Zasobu Komunalnego Jednostka Bud?etowa Gminy Wroc?aw Adresse postale: ul. ?w. El?biety 3 Ville: WROC?AW Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-111 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Morawiec Courriel: zp@zzk.wroc.pl T╚l╚phone: +48 3328118 Fax: +48 3328123 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.zzk.wroc.pl Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.zzk.wroc.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://zzk-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Logement et ╚quipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Remont budynku przy pl. Strzeleckim 7 we Wroc?awiu.
Num╚ro de r╚f╚rence: ZZK - NZ/241/3400/112/21
II.1.2) Code CPV principal 45210000 Travaux de construction de b'timents
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest remont budynku po?o?onego przy pl. Strzeleckim 7 we Wroc?awiu. Niniejsze post?powanie stanowi cz?? zam█wienia w ramach ĐMiejskiego programu wymiany ?r█de ogrzewaniaţ. Termin realizacji zam█wienia: do 8 miesi?cy od daty zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo ˝ terminowo ˝ finansowym), w tym wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, pion█w ciep?ej wody u?ytkowej i cyrkulacji do 6 miesi?cy od daty zawarcia umowy
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45310000 Travaux d'╚quipement ╚lectrique 45320000 Travaux d'isolation 45331000 Travaux d'installation de mat╚riel de chauffage, de ventilation et de climatisation 45331100 Travaux d'installation de chauffage central
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'ex╚cution:
Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zam█wienia obejmuje m.in.: 1) wymian stolarki okiennej i drzwiowej, 2) remont i dobudow komin█w wentylacyjnych, 3) remont i przebudow instalacji sanitarnych obejmuj?cy m.in.: a) zamian sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demonta?em obecnych ?r█de ciep?a w lokalach mieszkalnych,, b) wykonanie instalacji ciep?ej wody u?ytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demonta?em obecnych ?r█de do przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej, c) przebudow instalacji zimnej wody, d) wymian instalacji kanalizacyjnej, e) wymian przy??cza wodoci?gowego, 4) wykonanie, dostarczenie i monta Đtablicy informacyjnej na czas budowy" - zgodnie z ĐInstrukcj dla Wykonawcy, Zasady oznakowania inwestycji w zakresie informacji dla Mieszka?c█wţ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Kryterium spo?eczne / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 8 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Ma?a liczba znak█w nie pozwala na umieszczenie opisu wznowie w tym miejscu: Opis zawarty w VI.3) og?oszenia i w Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia rozdzia II.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci 4 000 z (s?ownie: cztery tysi?ce z?otych).
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:

   8.  Zgodnie z tre?ci art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca mo?e polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych. W takim przypadku Wykonawca sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiot█w potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia tych podmiot█w oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powo?uje si na ich zasoby, podpisane przez te podmioty.
   9.  Zamawiaj?cy udost?pni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik jednolitego dokumentu w formacie .xml o nazwie Đespdˇregest.xmlţ do zaimportowania i wype?nienia przez Wykonawc lub odpowiednie przez podmioty, o kt█rych mowa w pkt 6 i 8 (instrukcja wype?niania jednolitego dokumentu znajduje si na stronie Urz?du Zam█wie Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz). 10. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby sk?ada wraz z ofert (opr█cz jednolitego dokumentu) zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia (wz█r za??cznik nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w. 11. W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog polega na zdolno?ciach podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, je?li podmioty te wykonaj roboty budowlane, do realizacji, kt█rych te zdolno?ci s wymagane ˝ zapis ten oznacza obowi?zkowy udzia tego podmiotu w realizacji zam█wienia. 12. Zamawiaj?cy ocenia, czy udost?pniane Wykonawcy przez podmioty udost?pniaj?ce zasoby zdolno?ci techniczne lub zawodowe, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, a tak?e bada, czy nie zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, kt█re zosta?y przewidziane wzgl?dem Wykonawcy. 13. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe podmiotu udost?pniaj?cego zasoby nie potwierdzaj spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu lub zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w okre?lonym terminie zast?pi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, albo wykaza?, ?e samodzielnie spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 14. Wykonawca nie mo?e, po up?ywie terminu sk?adania ofert, powo?ywa si na zdolno?ci lub sytuacj podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, je?li na etapie sk?adania ofert nie podlega on w danym zakresie na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby. 15. Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania uzna?, ?e Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno?ci, je?eli posiadanie przez Wykonawc sprzecznych interes█w, w szczeg█lno?ci zaanga?owanie zasob█w technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi?wzi?cia gospodarcze Wykonawcy mo?e mie negatywny wp?yw na realizacj zam█wienia. 16. Zamawiaj?cy, dzia?aj?c na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu. https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Zamawiaj?cy, przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia za po?rednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych potwierdzaj?cych: 1) spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu, dotycz?cych zdolno?ci technicznej i zawodowej, tj.: a) wykazu rob█t budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty i miejsca wykonania oraz podmiot█w, na rzecz kt█rych roboty te zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego roboty budowlane zosta?y wykonane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ inne odpowiednie dokumenty; (wz█r, za??cznik nr 3 do SWZ), b) wykazu os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami; (wz█r, za??cznik nr 4 do SWZ). 2) brak podstaw wykluczenia z post?powania: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporz?dzon nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, b) o?wiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, (wz█r, za??cznik nr 7 do SWZ), c) o?wiadczenie o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnosz?cym si do podstaw wykluczenia (wz█r, za??cznik nr 8 do SWZ).
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
 
1.O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
   2.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, wyklucza si Wykonawc?: 1) b?d?cego osob fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za przest?pstwo: a) udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o kt█rym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu lud?mi, o kt█rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o kt█rym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, d) finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 165 a Kodeksu karnego, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt█rym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 115 ▀ 20 Kodeksu karnego, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa, f) powierzenia wykonywania pracy ma?oletniemu cudzoziemcowi, o kt█rym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt█rych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przest?pstwo oszustwa, o kt█rym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokument█w, o kt█rych mowa w art. 270-277 d Kodeksu karnego, lub przest?pstwo skarbowe, h) o kt█rym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego, 2) je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o kt█rym mowa w pkt 1), 3) wobec kt█rego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn decyzj administracyjn o zaleganiu z uiszczeniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e Wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci, 4) wobec kt█rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si o zam█wienia publiczne, 5) je?eli Zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e Wykonawca zawar z innymi Wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?█cenie konkurencji, w szczeg█lno?ci je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e przygotowali te oferty lub wnioski niezale?nie od siebie, 6) je?eli w przypadkach, kt█rych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, dosz?o do zak?█cenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania tego Wykonawcy lub podmiotu, kt█ry nale?y z Wykonawc do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, chyba ?e spowodowane tym zak?█ceniem konkurencji mo?e by wyeliminowane w inny spos█b ni przez wykluczenie Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
 
3.Odno?nie pkt 1 ppkt 2 Wykonawca ma wykaza?, ?e: 1) nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie ˝ wykona roboty budowlane o warto?ci nie mniejszej ni 250 000 z?, polegaj?ce na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego lub u?ytkowego, obejmuj?ce roboty budowlane i sanitarne wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, w ramach nie wi?cej ni dw█ch um█w. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje umowy o szerszym zakresie ni wskazany powy?ej, zobowi?zany jest wskaza warto? rob█t ??danych przez Zamawiaj?cego, 2) dysponuje osobami, kt█re skieruje do realizacji zam█wienia, w tym: a) 1 (jedn?) osob posiadaj?c uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi o specjalno?ci konstrukcyjno ˝ budowlanej lub inne uprawnienia umo?liwiaj?ce kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalno?ci, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Osoba ta pe?ni b?dzie funkcj kierownika budowy, b) 1 (jedn?) osob posiadaj?c uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi o specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umo?liwiaj?ce kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalno?ci, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Osoba ta pe?ni b?dzie funkcj kierownika rob█t.
   4.  Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu sk?ada o?wiadczenie aktualne na dzie sk?adania ofert na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (zwanego dalej jednolitym dokumentem), w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w og?oszeniu o zam█wieniu lub w specyfikacji warunk█w zam█wienia (wz█r za??cznik nr 2 do SWZ).
   5.  O?wiadczenie, o kt█rym mowa w pkt 4, stanowi dow█d potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia, spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu na dzie sk?adania ofert i tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez Zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe. Zamawiaj?cy mo?e w ka?dym czasie i na ka?dym etapie post?powania wezwa Wykonawc do z?o?enia wszystkich lub niekt█rych podmiotowych ?rodk█w dowodowych.
   6.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, jednolity dokument sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. O?wiadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu. W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia mog polega na zdolno?ciach tych z Wykonawc█w, kt█rzy wykonaj roboty budowlane lub us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane.
   7.  Zamawiaj?cy ??da od Wykonawc█w, kt█rzy wsp█lnie ubiegaj si o udzielenie zam█wienia do??czenia do oferty (opr█cz jednolitego dokumentu) o?wiadczenia, o kt█rym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z kt█rego wynika, kt█re roboty budowlane/us?ugi wykonaj poszczeg█lni Wykonawcy (wz█r, za??cznik nr 5 do SWZ). cd III.1.2
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Istotne postanowienia umowy oraz istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy, zawarto we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 13/10/2021 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 10/01/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 13/10/2021 Heure locale: 12:20 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego w budynku przy ul. Grabiszy?skiej 257. Zamawiaj?cy nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy rob█t budowlanych, zam█wienia polegaj?cego na powt█rzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem niniejszego post?powania, w wysoko?ci do 100 % warto?ci zam█wienia podstawowego. Zam█wienie, o kt█rym mowa powy?ej mo?e dotyczy ca?ego zakresu zam█wienia podstawowego i b?dzie udzielone na zasadach okre?lonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji, z zastrze?eniem, ?e warto? rob█t zostanie ustalona na podstawie przyj?tych w umowie podstawowej sk?adnik█w cenotw█rczych. Dopuszcza si jedynie zmian stawki roboczogodziny po up?ywie 6 miesi?cy od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego o maksymalnie 10 %, a po up?ywie 12 miesi?cy o maksymalnie 20 %.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Zawarte s w ustawie z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45210000 - Travaux de construction de bÔtiments 
45310000 - Travaux d'Úquipement Úlectrique 
45320000 - Travaux d'isolation 
45331000 - Travaux d'installation de matÚriel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central