Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Wroc?aw: Travaux d'équipement du bâtiment

2022/S 18-042558  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Wroc?aw: Travaux d'équipement du bâtiment 2022/S 018-042558 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Zasobu Komunalnego Jednostka Bud?etowa Gminy Wroc?aw Adresse postale: ul. ?w. El?biety 3 Ville: WROC?AW Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-111 Pays: Pologne Point(s) de contact: Edyta Filio Courriel: zp@zzk.wroc.pl Téléphone: +48 3328145 Fax: +48 3328123 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.zzk.wroc.pl Adresse du profil d'acheteur: http://bip.zzk.wroc.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Remont budynku wraz ze zmian? systemu ogrzewania i przygotowania cwu w lokalach mieszkalnych przy ul. ?wiebodzkiej 1-1A we Wroc?awiu Numéro de référence: ZZK - NZ/241/3400/214/21
II.1.2) Code CPV principal 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Remont budynku wraz ze zmian? systemu ogrzewania i przygotowania cwu w lokalach mieszkalnych przy ul. ?wiebodzkiej 1-1A we Wroc?awiu. Niniejsze post?powanie stanowi cz??? zamówienia w ramach "Miejskiego programu wymiany ?róde? ogrzewania" Termin realizacji zamówienia: do 9 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, w tym opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budow?/za?wiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych do 5 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 45331100 Travaux d'installation de chauffage central 45333000 Travaux d'installation du gaz 71242000 Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts 71320000 Services de conception technique 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Lieu principal d'exécution:
Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 1) wykonanie dokumentacji wyj?ciowej, w tym inwentaryzacji pomieszcze? obiektu z wymiarowaniem, 2) opracowanie na podstawie zebranych materia?ów dokumentacji projektowej, tj. Projektu Budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Projektu Technicznego (Wykonawczego) w zakresie szczegó?owo opisanym w Programie Funkcjonalno - U?ytkowym, 3) przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budow? lub wniosku zg?oszenia wykonania robót budowlanych niewymagaj?cych pozwolenia na budow? oraz uzyskanie innych niezb?dnych dokumentów wymaganych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budow?/za?wiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych, 4) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budow?/za?wiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu dla zamiaru wykonania robót budowlanych, 5) wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych obejmuj?cych m.in: a) zmian? sytemu ogrzewania i przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej w lokalach mieszkalnych wyposa?onych w ogrzewanie na paliwo sta?e, b) monta? instalacji gazowej do kot?ów gazowych w lokalach, c) wykonanie prawid?owej wentylacji w budynku, d) opomiarowanie zimnej wody w lokalach mieszkalnych, 6) wykonanie oznakowania inwestycji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach post?powania.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 35 Critère de qualité - Nom: Kryterium spo?eczne / Pondération: 5 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci 3 000 z? (s?ownie: trzy tysi?ce z?otych).
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 247-651903
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Remont budynku wraz ze zmian? systemu ogrzewania i przygotowania cwu w lokalach mieszkalnych przy ul. ?wiebodzkiej 1-1A we Wroc?awiu
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy us?ug lub robót budowlanych, zamówienia polegaj?cego na powtórzeniu podobnych prac, zgodnych z przedmiotem niniejszego post?powania, w wysoko?ci do 50 % warto?ci zamówienia podstawowego. Zamówienie, o którym mowa powy?ej mo?e dotyczy? ca?ego zakresu zamówienia podstawowego i b?dzie udzielone na zasadach okre?lonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji, z zastrze?eniem, ?e warto?? robót zostanie ustalona na podstawie przyj?tych w umowie podstawowej sk?adników cenotwórczych. Dopuszcza si? zmian? stawki roboczogodziny po up?ywie 6 miesi?cy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o max 10 %, a po up?ywie 12 miesi?cy o max 20 %. Ceny materia?ów i sprz?tu b?d? podlega? negocjacjom w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zawarte s? w ustawie z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Wroc?aw: Travaux d'équipement du bâtimentType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central 
45333000 - Travaux d'installation du gaz 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts 
71320000 - Services de conception technique